hospicjum hospicjum hospicjum

17 marca 2014 została podpisana umowa UDA –RPSL.06.02.01-00-064/10-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu: „Rewitalizacja budynku Hospicjum oraz zagospodarowanie przyległego otoczenia przez nadanie nowych funkcji użytkowych w Chorzowie Batorym” Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja –„duże miasta”. Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast.

Proces wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 powoli dobiega końca. Tym bardziej cieszymy się z podpisanej w dniu 17 marca br. umowy na dofinansowanie realizowanej od roku 2010 rozbudowy Hospicjum w Chorzowie o budynek Poradni Medycyny Paliatywnej i Centrum Afirmacji Życia. Częścią kwalifikowalną projektu, na którą przeznaczona jest przyznana nam dotacja, jest zbudowanie pomieszczeń Centrum Afirmacji Życia (piętro nowego pawilonu), doposażenie oraz jego programowa działalność: społeczna, kulturalna i edukacyjna. Oficjalne i uroczyste otwarcie całego budynku odbyło się 17 października 2013r. Dzięki dotacji ruszą nie dokończone z braku środków prace wykończeniowe terenu wokół budynku (etap II) oraz zostanie doposażone w potrzebny sprzęt Centrum Afirmacji.
Skupiona dzięki rozbudowie pod jednym adresem działalność medyczna i pozamedyczna Stowarzyszenia przyniesie wiele korzyści mieszkańcom Chorzowa i miast ościennych. Zarząd Stowarzyszenia.

31 marca 2015 roku podpisano Aneks nr 1 do umowy UDA –RPSL.06.02.01-00-064/10-00 z dnia 17.03.2014 Rewitalizacja budynku Hospicjum oraz zagospodarowanie przyległego otoczenia przez nadanie nowych funkcji użytkowych w Chorzowie Batorym”

Uzyskano zgodę Urzędu Marszałkowskiego - IZ RPO WSL na następujące zmiany zawarte w Aneksie nr 1 do umowy:
1 . Możliwość zmiany wskaźnika produktu.
2. Korektę harmonogramu-rzeczowo finansowego oraz wniosku o dofinansowanie.
3. Wydłużenie okresu rzeczowej realizacji projektu do 20 września, finansowej do 30 września 2014 roku.
4. Korektę kwot związanych z poszczególnymi kategoriami wydatków
5. Doprecyzowano liczbę zakupionych elementów promocji.

Wartość księgowa projektu: 1 263 281,80 PLN
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach RPO WSL  wyniosło: 641 684,06 PLN
w tym EFRR 545 431,45 PLN, BP 96 252,61 PLN
Płatność pośrednia w dniu 02.06.2015:  557.893,99 PLN w tym EFRR 474 209,89 PLN, BP 83 684,10 PLN
Płatność końcowa w dniu 16.02.2016: 83 790,07 PLN w tym EFRR 71 221,56 PLN, BP 12 568,51 PLN

Ogółem dofinansowanie wyniosło 641 684,06 PLN, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych, pozostałe 15% kosztów kwalifikowalnych
w kwocie 113 238,36 PLN oraz pozostałe niekwalifikowalne pokryło Stowarzyszenie.
W dniu 16.02.2016r. (z dniem wypłaty płatności końcowej) projekt wszedł w okres trwałości.

Kontrole projektu
19.09.2014 –  Kontrola doraźna, ex-post zamówienia publicznego na miejscu realizacji projektu. Wynik pozytywny, zalecenie pokontrolne w formie oświadczenia zostało przyjęte.

08.04 - 10.04.2015
–  Kontrola doraźna - w trakcie realizacji zadania, na miejscu realizacji. Wynik  kontroli: Bez zastrzeżeń.

12.05.- 13.06.2016 - Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach przeprowadził Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO Woj. Śląskiego prowadzony na podstawie Upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-RPOWSL-108/2016 z dnia 08.02.2016r.
13.06.2016 podpisano protokół kontroli.

W wyniku przeprowadzonego audytu nastąpiła korekta płatności wniosku WNP-RPSL.0602.01-064/10-02 z dnia 2015.06.02.
Zaktualizowana kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach RPO WSL wynosi
631 482,41 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 538 060,76 PLN, BP 94 951,90 PLN.
Program UE


PROJEKT (UDA-RPSL.06.02.01-00-064/10-00)
Rewitalizacja budynku Hospicjum oraz zagospodarowanie przyległego otoczenia przez nadanie nowych funkcji użytkowych w Chorzowie Batorym
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2007-2013

PRIORYTET VI ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ MIAST
PODDZIAŁANIE 6.2.1. REWITALIZACJA - DUŻE MIASTA

OPIS PRZEDMIOTU I CELE PROJEKTU
Przedmiotem projektu jest budowa CENTRUM AFIRMACJI ŻYCIA, które ma służyć celom społecznym, edukacyjnym i kulturalnym na rzecz promocji życia i kultury w wielkomiejskim i poprzemysłowym środowisku Chorzowa Batorego.

Działalność CENTRUM AFIRMACJI ŻYCIA kierowana jest przez Radę programową i polega na organizowaniu szkoleń, spotkań, wykładów, paneli, koncertów, wieczorów autorskich, projekcji filmów i pokazów. W programie CAŻ przewidziane są spotkania o charakterze:
  • artystycznym promujące muzykę, sztukę i literaturę.
  • popularnonaukowym – tematy z dziedziny medycyny, psychologii, socjologii, filozofii i pedagogiki
  • dotyczące przestrzeni duchowej oraz wspierające dla osób w żałobie
  • edukacyjne dla dzieci, młodzieży szkolnej i akademickiej (wolontariuszy)
Projekt realizuje cele społeczne:
  • Odkrywanie przestrzeni cierpienia jako miejsca humanistycznej refleksji o wartości życia.
  • Aktywizacja osób z grupy 50+.
  • Zmiana zachowania z biernego na aktywne.
  • Pomoc w przeżywaniu żałoby.
  • Uwrażliwianie na potrzeby ludzi chorych, a także wartości współistnienia w świecie ludzi chorych i zdrowych.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
Centrum Afirmacji Życia [Artykuł ukazał sie w Chorzowianinie 2 lipca 2014 roku]

Rewitalizacja budynku Hospicjum oraz zagospodarowanie przyległego otoczenia przez nadanie nowych funkcji użytkowych w Chorzowie Batorym. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 oraz z budżetu Państwa.


Idea Centrum Afirmacji Życia w Chorzowie wyrosła z potrzeby spotkania, dialogu oraz potrzeby dzielenia się filozofią hospicjum, radością i pogodą życia we wszystkich aspektach. Działalność Centrum kierowana jest do wszystkich, dla których ważne jest pogłębienie osobistych doświadczeń oraz harmonijny wzrost w sferze psychicznej i duchowej. Chcąc w sposób rzeczywisty odpowiedzieć na często ukryte potrzeby, musimy znaleźć czas, by rozwijać swoje zainteresowania i umiejętnie słuchać, budując jednocześnie wciąż nowe relacje. Centrum Afirmacji Życia w sposób szczególny kieruje swą działalność do osób i rodzin w żałobie. Celem jest też wspierania osób pomagających, poprzez spotkania i szkolenia dla personelu medycznego, wolontariuszy, rodzin i opiekunów chorych. Rozbudowa Hospicjum w Chorzowie – Centrum Afirmacji Życia Nowy pawilon połączony przewiązką z budynkiem Hospicjum tworzy przyjazną przestrzeń. Centrum Afirmacji Życia dysponuje salą audiowizualną, dostosowaną do spotkań, szkoleń, koncertów. Na piętrze budynku znalazły miejsce także dwa pomieszczenia CAŻ – biurowe i socjalne. Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja –„duże miasta”. Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast. Całkowity koszt projektu 1 326 653,43 PLN Całkowite wydatki kwalifikowalne 838 347,43 PLN Współfinansowanie: • ze środków RPO WSL nieprzekraczające kwoty 605 706 01 PLN (72,25% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu) • z krajowych środków budżetu państwa nieprzekraczających kwoty 106 889.30PLN (12,75 % części kwalifikowalnej Projektu) • wkład własny Beneficjenta na część kwalifikowalną wynosi 125 752,12 PLN (15% części kwalifikowalnej Projektu). Pozostałe wydatki stanowią niekwalifikowalną część projektu; są to pomieszczenia na parterze nowego pawilonu Poradnia Medycyny Paliatywnej, gabinet lekarza i psychologa, magazyn sprzętu i pokój ciszy. Wydatki te pokryło Stowarzyszenie (100%).

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
.


Dziennik Zachodni, wyd. z 12.07.2014 r.
Dziennik Zachodni, wyd. z 18.07.2014 r.
Pobierz ulotkę promocyjną {poniżej}
[Tekst i opracowanie ulotki - Elżbieta Sitek przy współpracy Krzysztofa Gromadzkiegooprawa graficzna zdjęcia), Agencji Reklamowo- Marketingowej
"AJAN" Jan Jeszke (druk i składanie), Jana Mieńciuka, Tomasza Famuły (zdjęcia)]
Programy Unijne
hospicjum
15 września 2011