hospicjum hospicjum hospicjum hospicjum
Kalendarium wydarzeń z historii Hospicjum
hospicjum
Lata 1996 - 2005
1996 nieformalny początek - powstaje zespół hospicyjny

luty `96 - pierwsze spotkanie organizacyjne w parafii św. Antoniego w Chorzowie z inicjatywy Urszuli Sikocińskiej dekanalnej instruktorki charytatywnej. Hospicjum to grupa ludzi, którzy jednoczą się celem niesienia wszechstronnej pomocy chorym i ich bliskim w domu. Okres przygotowawczy to pozyskiwanie członków o potrzebnych predyspozycjach, zawodach, chętnych do podjęcia wolontariatu hospicyjnego oraz szkolenia.

W tym pierwszym okresie działalności doskonalą się i przygotowują zespoły złożone z lekarzy, kapelana, pielęgniarek i osób o zawodach niemedycznych
- tworzy się komitet założycielski Stowarzyszenia w składzie: Urszula Sikocińska, Wanda Ucka, Barbara Kopczyńska, Barbara Borowiec, Elżbieta Skowrońska, Zofia Niepokój,  Grzegorz Olszewski, Tiatlik Jadwiga,  Ks. Marek Wójcicki, Krystyna Nowak, Joanna Kwiatkowska, Leszek Hanerlik, Dorota Wyciślik,  Halina Grabowska, Dorota Rosiek,  Maria Bula, Justyna Choroba i Aleksandra Rajman.
 • Opracowano statut. W swoich celach statutowych zapisano: "Celem Stowarzyszenia jest wykonywanie działań w zakresie pomocy społecznej, działalności charytatywnej, działań na rzecz osób chorych oraz organizacji wolontariatu polegających na: a) Pomocy medycznej i duchowej choremu w terminalnym okresie choroby nowotworowej   oraz jego rodzinie za ich zgodą; b) Zjednoczenia ludzi dobrej woli gotowych udzielać społecznie opieki i pomocy, o których mowa w punkcie a; c) propagowanie opieki hospicyjnej i paliatywnej oraz idei wolontariatu, a także udział w jego organizowaniu.
 • przyjęto jako pierwszą siedzibę Stowarzyszenia mieszkanie prywatne przy ul. Powstańców w Chorzowie
 • komitet założycielski dokonał rejestracji w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach  Stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie „HOSPICJUM” w Chorzowie oraz dokonał wpisu do rejestru stowarzyszeń w dziale „A” w Sądzie Wojew. w Katowicach  Sygn.  INs.  Rej. St. 600/96.
 • opracowany statut przedłożono organowi  nadzorującemu w Urzędzie Wojewódzkim  w Katowicach.
maj `96 - Rozpoczyna działalność utworzony zespół hospicyjny opieki domowej (6.05 Pierwsza wizyta u chorego dr Barbary Kopczyńskiej z zespołem)

listopad `96  - Po zapoznaniu się z przepisami prawnymi oraz nawiązaniu kontaktu z sąsiednimi  działającymi już kilka lat hospicjami po wpisie tymczasowego adresu dokonano ponownie rejestracji  w Sądzie Wojewódzkim  w dziale A. Nr Rej. 1827


Rok 1997

styczeń `97
 • dokonano zmiany nazwy na Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej „HOSPICJUM” z siedzibą w Chorzowie
 • wprowadzono zmianę w statucie i powołano Zarząd Stowarzyszenia w osobach:
  Prezes               Grzegorz Olszewski
  Wiceprezes      Urszula  Sikocińska
  Sekretarz          Barbara Borowiec
  Skarbnik             Wanda Ucka
październik `97 
Na walnym Zebraniu uchwalono Statut Poradni oraz powołano  NZOZ „ Poradnia konsultacyjna leczenia Paliatywnego”, którą zarejestrowano w Urzędzie Wojewódzkim oraz zawarto kontrakt ze Śląską Regionalną Kasą Chorych. Siedziba NZOZ  - Szpital im. Dr Rostka w Chorzowie.
 • Stowarzyszenie uzyskało wsparcie finansowe z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 25 000zł.
 • Stowarzyszenie uzyskało wsparcie finansowe z Urzędu Miasta Chorzów  w kwocie 4000zł
grudzień `97
 • uzyskano lokal w Domu Parafialnym parafii Św. Jadwigi
 • zmiana siedziby Stowarzyszenia z ul. Powstańców na Dom Parafialny parafii Św. Jadwigi ul. Chrobrego 17 
W 1997 roku kontynuowano opiekę domową i przyjęto pierwszych pacjentów Poradni konsultacyjnej leczenia paliatywnego.
Lata 1998 - 2001.  Zdobywanie doświadczeń w opiece hospicyjno-paliatywnej i rozwój zespołów niosących pomoc.
W roku 1998 funkcję skarbnika przejęła Lucyna Obrochta. Stowarzyszenie pozyskuje wolontariuszy do przyjmowania zgłoszeń ,do prowadzenia promocji
i pozyskiwania środków na swoja działalność. Stowarzyszenie liczy 17 członków. Wzrasta liczba zgłoszeń chorych. Lekarzom, pielęgniarkom, kapelanowi
oraz rehabilitantom pomagają  przeszkoleni wolontariusze niemedyczni. Od roku 1998 w opiece pomaga  Jolanta Łamik, Grzegorz  Konopniak, Krystyna Pawleta
i Jolanta Gruszczak.
 • W roku 1998 dotacja z UM Chorzów wyniosła 5000zł a z Urzędu Wojewódzkiego na pracę Poradni 10 000zł.
 • W roku 1999  Stowarzyszenie zgłosiło członkostwo w Ogólnopolskim Forum  Ruchu Hospicyjnego. Członkowie Forum dzielą się doświadczeniami, uczestniczą we wspólnych szkoleniach, spotkaniach i rekolekcjach hospicyjnych.
 • W roku 2000 Stowarzyszenie pozyskało nowych członków:  lekarzy Zuzannę Maćkowską, Karolinę Janik, Piotra Sopolskiego , pielęgniarkę Joannę Flakus
  oraz Halinę Krawczyk, Jadwigę Łoś.
 • W roku 2001 Stowarzyszenie pozyskało nowych członków:  Antoniego Sorichtę, pielęgniarkę  Bożenę Sopolską.
Rok 2002
 • wprowadzenie programu START do rejestracji chorych
 • zatrudnienie księgowej na umowę o pracę
 • Stowarzyszenie pozyskało nowych członków:  Danutę Bartoszek, Różę Til, pielęgniarkę Elżbietę Piekarską i psychologa Elwirę Mikrut.
 • dekretem ks. abp. Damiana Zimonia kończy posługę pierwszy  kapelan hospicjum ks. Marek Wójcicki
Rok 2003

luty `03
 • rozpoczyna posługę nowy kapelan Hospicjum w Chorzowie ks. Janusz Kopeć
 • rozpoczyna się współpraca Hospicjum z OOP  NZOZ” Dom PCK” przy Placu Piastowskim w Chorzowie. Hospicjum tworzy tu Oddział , na którym zapewnia opiekę hospicyjno-paliatywną chorym wymagającym całodobowej opieki.
maj `03
Uchwałami Walnego Zebrania:
- funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia przejmuje  Barbara Kopczyńska
- funkcję sekretarza Jolanta Łamik
- przyjęto skład komisji rewizyjnej Niepokój Zofia, Pawleta Krystyna, Rosiek Dorota
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach Sygn. KA VIII NS_REJ/KRS/ 15354/2/880 zostaje nadany nr KRS 0000015960

wrzesień `03
Rozpoczęła się działalność Stowarzyszenia w zadaniach edukacyjnych dla studentów Zakładu Medycyny Paliatywnej Śląskiej Akademii Medycznej przed i podyplomowych w zakresie opieki domowej i poradnictwa w opiece paliatywnej .

październik `03
W Chorzowskim Teatrze Rozrywki cztery śląskie hospicja (katowickie, mysłowickie, gliwickie i chorzowskie) organizują koncert charytatywny „ Głosy dla hospicjów”. Dla śląskich hospicjów w koncercie charytatywnym wystąpiła Katarzyna Skrzynecka oraz Absurdalny Kabaret prowadzony przez ks. Marka Wójcickiego. Koncert prowadził Jacenty Jędrusik.

Rok 2004

marzec `04
* stowarzyszenie pozyskało nowych członków:  Elżbietę  Sitek i lekarza Ewę Kosowską
* funkcję kapelana Hospicjum w Chorzowie pełni  ks.  Michał Kuś
* rozwiązanie Oddziału Opieki Paliatywnej NZOZ Dom PCK w Chorzowie. Chorzy wymagający całodobowej opieki  zostają jej pozbawieni.

kwiecień `04
*udział ” HOSPICJUM” w Chorzowie w programie „Dzień Przedsiębiorczości 2004” przygotowującego młodzież do świadomego wyboru drogi zawodowej i ścieżki edukacyjnej . Jednodniowe zajęcia z młodzieżą LO Batory przeprowadziła dr Kopczyńska.

czerwiec `04
*dzierżawa budynku przy ul. Szpitalnej 24 w Chorzowie Batorym od Zespołu Szpitali  Miejskich z przeznaczeniem na Hospicjum Stacjonarne. Zabytkowy budynek (ponad  100-letni) wymaga kapitalnego remontu i przystosowania do nowej funkcji.
* zmiany w statucie ; funkcję sekretarza przejęła Elwira Mikrut oraz powołano nowy skład komisji rewizyjnej Piotr Sopolski, Elżbieta Sitek
* zmiana siedziby Stowarzyszenia i poradni na” Energomontaż” ul. Katowicka 47 w Chorzowie

wrzesień `04
* Stowarzyszenie pozyskuje nowego członka Alinę Szafranowicz  i liczy 24 osoby.
*od 28.09 księgowość Stowarzyszenia i NZOZ zlecono umową do Biura Rachunkowego Maria Nowosielska
* rozpoczęto prace remontowe i przystosowawcze wg proj. arch. opracowanego przez „Inwestprojekt” mgr inż. arch. Annę Buczek z Zespołem.
Wykonawca „Archinstal” zrealizował projekt od września 2004 do maja 2005. Funkcję inspektora nadzoru pełnił  inż. Jeremi  Kosarewicz

październik `04
* Szkolenie  pierwszej pomocy dla wolontariuszy i pracowników (23 uczestników) przez Maltańską Służbę Medyczną.

listopad `04
Kwesty w chorzowskich parafiach wspierają dzieło budowy Hospicjum stacjonarnego
Msza. Św. za zmarłych podopiecznych hospicjum i spotkanie w Sali Domu Parafialnego św. Jadwigi na ul. Chrobrego

W 2004 roku objęto opieką domową  104 pacjentów a w Poradni konsultacyjnej leczenia Paliatywnego udzielono 206 porad


Rok 2005
Nominację na kapelana Hospicjum otrzymuje ks. Ryszard Noras.
Stowarzyszeniepowołuje NZOZ „HOSPICJUM CHORZOWSKIE” z trzema komórkami organizacyjnymi
:
Zespół Opieki Domowej
Poradnia Opieki Paliatywnej
Oddział Opieki Paliatywnej

maj`05
Zakończenie prac remontowych przez ARCH INSTAL. Koszt remontu sfinansowano częściowo (130 tys.zł) z zaoszczędzonych przez Stowarzyszenie środków w latach 1996-2005. Pozostałą część spłacano w miesięcznych ratach (ok. 15000zł) firmie ARCH-INSTAL – wpłaty rat do października 2007. Na zlecenie UM Chorzów przeprowadzono remont dachu budynku oraz wykonano pochylnię przy wejściu  na oddział. Z pomocą sponsora (prywatna firma ogrodnicza) zostaje uporządkowany ogród i powstają alejki w ogrodzie przy Hospicjum

czerwiec `05
16 czerwca nastąpiło uroczyste otwarcie Oddziału Opieki Paliatywnej


lipiec `05
Do lipca  2005 Stowarzyszenie zatrudniało 2 lekarzy na ½ etatu. Pozostali lekarze i pielęgniarki pracowali wolontaryjnie. Pomagali wolontariusze niemedyczni - członkowie Stowarzyszenia i kapelan  hospicjum ks. Ryszard Noras.
18.07  ks. Ryszard Noras dokonał poświęcenia Oddziału Opieki Paliatywnej.

sierpień `05
1 sierpnia na oddział trafiają pierwsi pacjenci - rozpoczyna pracę Oddział Opieki Paliatywnej po podpisaniu kontraktu z NFZ.
Ordynatorem oddziału i dyr. NZOZ”HOSPICJUM CHORZOWSKIE” zostaje dr Barbara Kopczyńska. Stowarzyszenie zatrudniło pracowników NZOZ na umowy o pracę 3 lekarzy, 6 pielęgniarek,4 salowe oraz na umowy cywilnoprawne 1 lekarza oraz 5 pielęgniarek. 3 osoby zatrudniono na umowy o pracę pracownika ds. kadr i do prac gospodarczych. Pozostałe 3 osoby zatrudniono na zasadzie umowy z Urzędem Pracy na staż interwencyjny. Zawarto umowy z Zespołem Szpitali Miejskich na badania laboratoryjne oraz z Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii na badania tomograficzne i rezonans magnetyczny oraz inne niezbędne umowy.

wrzesień `05

Wyjazd integracyjny  w Tatry.

październik - grudzień `05

II Kampania „Hospicjum to też Życie. Stowarzyszenie po raz pierwszy bierze udział w Kampanii HTTŻ.  Organizuje koncert zespołów „ Na szlaku” i zespołu ”Pieśni i tańca Chorzowianie”. W ramach kampanii odbyła się debata” Jak rozmawiać o nieuleczalnej chorobie” prowadzona przez lekarza Barbarę Kopczyńską, psychologa Elwirę Mikrut i kapelana hospicjum ks. Ryszarda Norasa.

listopad `05
Kwesty w chorzowskich parafiach wspierające działalność statutową. Msza. św. za zmarłych podopiecznych hospicjum i spotkanie rodziny hospicyjnej w Sali Domu Parafialnego św. Jadwigi na ul. Chrobrego. 14 listopada Stowarzyszenie uzyskuje status Organizacji Pożytku Publicznego (Sygn. Akt KA VIII NS-REJ.KRS z dnia 14.11.2005). Spotkanie Opłatkowe.
Na Oddziale Opieki Paliatywnej pomagają wolontariusze Irena Wilczyk, Barbara Gola, Mirosława Poremba, studentka medycyny Iwona Wieczorek.

W 2005 roku objęto opieką domową 150 chorych, opieką stacjonarną na OOP objęto 67 chorych a w Poradni Opieki Paliatywnej 260 porad
Rok 2006
Styczeń `06
Nadzwyczajne Walne zebranie członków - zmiany w statucie

Luty `06
Dzień Skupienia przygotowany przez kapelana ks. R. Norasa

Marzec `06
Zatwierdzenie programu dostosowawczego  2008-2012 do nowych przepisów Ministra Zdrowia
Prezesem Honorowym  stowarzyszenia został pan Florian Lesik- wybitny Chorzowianin, wieloletni Przewodniczący Rady Miasta
Uroczystość X-LECIA Hospicjum w Chorzowie. Uroczystość uświetnili koncertem Magdalena Krzywda i Sławomir Witkowski

Czerwiec `06

17.06.2006 Miejski Dom kultury Batory - Koncert charytatywny muzyki klasycznej w wykonaniu Anny Paras (fortepian), Katarzyny Bieniarz (wiolonczela) oraz Beaty Warykiewicz-Siwy, Joanna Cogiel, Irena Kalinowska (skrzypce). Aukcja obrazów ufundowanych przez profesorów i studentów ASP w Katowicach.
Rezygnacja z pełnionej funkcji prezesa Grzegorza Olszewskiego i sekretarza Elwiry Mikrut
17.06.2006 - walne zebranie powołało na funkcję prezesa Alinę Szafranowicz, viceprezesa Barbarę Kopczyńską, na funkcję sekretarza Elżbietę Sitek i na funkcję skarbnika Krzysztofa Borszcz. Skład Komisji Rewizyjnej: Lucyna Obrochta i Jolanta Łamik.

Lipiec `06
Przyznanie prawa do nawiązek sądowych - wpis na listę uprawnionych przez Ministra Sprawiedliwości

Wrzesień `06
Barbara Kopczyńska została Chorzowianką Roku 2005.
Pielgrzymka do Krakowa i Łagiewnik z ks. Krzysztofem Tabathem
Rozpoczęcie współpracy z Centrum Pracy Socjalnej przy OPS w Chorzowie. Zatrudniono pracowników do prac biurowych, gospodarczych i porządkowych w ramach prac społecznie użytecznych.
Utworzenie Biura - sekretariatu stowarzyszenia

Październik-  Grudzień `06
Kwesty w chorzowskich parafiach wspierające działalność statutową. III Kampania „Hospicjum to też Życie. W światowym Dniu Hospicjum i Medycyny Paliatywnej koncert księży tenorów” Najpiękniejsze arie modlitewne świata” oraz zorganizowano  debatę wspólnie z hospicjum Matki Teresy z Zabrza debata „Osierocenia i żałoba” prowadzona przez Łucję Bartoszewską z udziałem Ks. dr Antoniego Bartoszka i dr n. med. Jadwigi Pyszkowskiej konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie med. paliatywnej.

Wrzesień `06
Pierwsza jesienna akcja sadzenia żonkili.

Listopad `06
Msza listopadowa za wszystkich zmarłych podopiecznych hospicjum. Spotkanie rodziny hospicyjnej w salce przy parafii WNMP.
Stowarzyszenie zostaje laureatem Konkursu PRO PUBLICO BONO na najlepsze dzieło obywatelskie w kategorii – zdrowie i pomoc społeczna za „ Otwarcie i właściwe funkcjonowanie Oddziału Opieki Paliatywnej w Chorzowie. Nagroda 10 tys. zł została pierwszą cegiełką na koncie WINDA

17.11 Wizyta  Metropolity Katowickiego abp Damiana Zimonia w Hospicjum.


Grudzień `06
Rozpoczęcie starań o nieodpłatne przekazanie własności budynku Hospicjum
Spotkanie Opłatkowe

W 2006 roku objęto opieką domową 216 pacjentów,  opieką stacjonarną na OOP objęto 161chorych a w Poradni Opieki Paliatywnej udzielono 347 porad.
Rok 2007
Marzec `07
Walne zebranie uchwala plan rozbudowy hospicjum oraz konieczność zabudowy windy . Nagrodę z konkursu przeznacza jako pierwszą cegiełkę na ten cel.
Zmiana Zarządu wobec rezygnacji prezesa Aliny Szafranowicz. Funkcję prezesa przejmuje Barbara Kopczyńska a funkcję v-prezesa obejmuje Lilianna Motyka
Zostaje złożony wniosek do Lokalnego Programu Rewitalizacji w UM Chorzów dotyczący m.in. zabudowy windy.
Spotkanie dla przyjaciół sponsorów i wolontariuszy W Domu Kultury BATORY „ przy kawie i ciastku”
Wykład ks. dr Antoniego Bartoszka „O miłosiernym Samarytaninie”
Występ teatru Wojeteth  „Transitum ” o św. Franciszku
Fundacja ekologiczna SILESIA w ramach akcji „Posadź swoje drzewko” ufundowała rośliny do ogrodu hospicjum . Posadzono 47 nowych roślin.
Dzień skupienia dla członków Stowarzyszenia, pracowników NZOZ i wolontariuszy z ks. Masarskim

Kwiecień `07
Egzamin państwowy praktyczny dla specjalizacji lekarskiej Medycyna Paliatywna odbył się na Oddziale Opieki Paliatywnej w Chorzowie.

Maj `07
21.05  Uroczystość  wręczenia  dyplomu laureata VIII edycji konkursu Pro Publico Bono wraz z dyskusją panelową na temat wcielania w życie nauki
Jana Pawła II.
Dyplom laureata  wręczył prof. Jerzy Buzek przewodniczący Rady Fundacji. Przesłanie do dyskusji odczytał prezes honorowy Stowarzyszenia Florian Lesik.  W dyskusji udział wzięli  v-prez. Chorzowa Joachim  Otte, dr Maliszewski z Uniwersytetu Śląskiego, dyr.   IV LO mgr Roman Herrmann. Uroczystość uświetnili koncertem studenci Akademii  Muzycznej w Katowicach z Anną Paras. Delegacja fundacji Pro Publico Bono odwiedziła  Oddział Opieki Paliatywnej. Wyjazd integracyjny w  Bieszczady z ks. Masarskim. Dzień Skupienia

Wrzesień `07
Pracę rozpoczyna kapelan Hospicjum ks.Wojciech Szymczak. Akcja” Lubię pomagać” Fundacji Hospicyjnej I-wszy rok trzyletniego szkolenia koordynatorów wolontariatu – skierowano dwie osoby Joanna Tabor, Elżbieta Sitek.

Wrzesień  - Październik `07
Kwesty w chorzowskich parafiach
Jesienna część I-ej akcji POLA NADZIEI w Chorzowie - Sadzenie żonkili po raz pierwszy w Chorzowie

Październik - Grudzień `07

IV Kampania „Hospicjum to też Życie” I-wszy rok” Lubię pomagać” - promocja wolontariatu
Organizacja koncertu w Światowym Dniu Medycyny Paliatywnej i Hospicjum” Jacek Kaczmarski  im memoriam” w wykonaniu Kawiarenki Literackiej I LO Słowak oraz dnia Otwartego w dniu 25.10; Flash Mob na ulicach miasta 25.11
Realizacja zadania współfinansowanego z budżetu Woj. Śląskiego” Utworzenie Centrum Wolontariatu przy Hospicjum w Chorzowie”

Listopad `07
Msza. Św. Za zmarłych podopiecznych hospicjum. Spotkanie rodziny hospicyjnej w salce przy parafii WNMP.
Kwesty w parafiach wspomagające działalność statutową. POLA NADZIEI - jesienna akcja sadzenia żonkili m.in. na skwerze przy hospicjum, w parku Kultury, przy stacji Meteorologicznej i na skwerach w mieście. Szczególna rolą tej akcji jest nawiązanie współpracy ze szkołami, dzięki której budzona jest u młodzieży wrażliwość na potrzeby człowieka chorego.

Grudzień `07
Dzień Wolontariusza  - dzięki współpracy ze szkołami  przybywa młodzieży szkolnej wrażliwej na potrzeby podopiecznych hospicjum. 
Podpisanie nowej umowy dzierżawy z nowym właścicielem budynku Prezydentem Miasta Chorzów. Spotkanie Opłatkowe

W 2007 roku objęto opieką domową 307pacjentów,  opieką stacjonarną na OOP objęto 186 chorych a w Poradni Opieki Paliatywnej udzielono 387 porad.
Rok 2008
Styczeń `08
Prace remontowe utworzenie izolatki z pokoju dwuosobowego i malowanie oddziału-realizacja programu dostosowawczego do przepisów Ministra Zdrowia z roku 2006. Przebudowa piwnic zgodnie z wymogami przepisów o pomieszczeniach na odpady. Wykonawca  firma Arch Instal wg projektu „Inwestprojekt”mgr arch. Anny Buczek z Zespołem.

Luty `08
Po raz pierwszy odbyło się wspólne spotkanie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rodziny oraz nagradzanie wolontariuszy i sponsorów. Nagrodę wolontariusza  „Uśmiechaczka” przyjęła Krystyna Pawleta i Barbara Gola oraz sponsorzy dyplomy Otwartego Serca:  Zespół Architektów  „Inwestprojekt” mgr arch. Anna Buczek oraz pani mgr Urszula Maciąg.

Marzec `08
19.03 Walne zebranie

Kwiecień `08
Inauguracja I-ej wiosennej Akcji Pola Nadziei
17.04.2008 Spotkanie dla przyjaciół sponsorów i wolontariuszy przy kawie i ciastku w Domu Kultury BATORY
Wykład ks. dr Antoniego Bartoszka ” Hospicjum i Caritas w służbie człowieka i społeczeństwa” / /Caritas- miłość miłosierna, Hospicjum- -gościnność/
Koncert Zespołu „Od serca’ ’z Ośrodka dla niepełnosprawnych ”Najświętsze Serce Jezusa” w Rudzie Śląskiej Halembie funkcjonujący w strukturach Caritas. Wspomnienie pana Bogdana członka zespołu podopiecznego Hospicjum. Wspólne biesiadne śpiewanie.

Maj `08
POLA NADZIEI: 10.05 -  zbiórka publiczna na ulicach miasta Chorzowa oraz w WPKiW w CHCK koncert charytatywny Zespołu „NEW DAY” 
 22.05- finał  Piknik rodzinny w chorzowskim skansenie:  prowadzenie Sławomir Biliński, występy zespołów Trąbki Jerycha, Contigo, Przylądek Dobrej Nadziei, Pchnąć w tę łódź jeża, Mirosław Szołtysek i Wesołe Trio, występy dzieci z Przedszkola Niepublicznego oraz na zakończenie pokaz ogni sztucznych

Październik-  Grudzień `08
V Kampania „Hospicjum to też Życie
Akcja Lubię pomagać II-gi rok –promocja wolontariatu skierowana do młodzieży
01.10  Dzień Otwarty w Hospicjum
09.10 Koncert Zespołu PIN i  Vio Lindi W Chorzowskim Centrum Kultury z Okazji Światowego Dnia Medycyny Paliatywnej i Hospicjum.
Kwesty w parafiach

Listopad `08
Msza św.za zmarłych. Spotkanie rodziny hospicyjnej w salce przy parafii WNMP.

Grudzień `08
5.12. Dzień Wolontariusza.   Przyznano nagrody „ Uśmiechaczka”  Danucie Bartoszek i Irenie Wilczyk  w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Rodziny.  Przybywa  wolontariuszy pomagających na Oddziale: Damian, Monika Mróz, Patrycja Marczak, Karina Majętny, Agnieszka Kegler, Aleksandra Kurek.
Spotkanie Opłatkowe

W 2008 roku objęto opieką domową 224 pacjentów,  opieką stacjonarną na OOP objęto 140 pacjentów a w Poradni Opieki Paliatywnej przyjęto 72 pacjentów i udzielono 397 porad.
Rok 2009
Marzec `09
Walne zebranie uchwala zmianę planu rozbudowy hospicjum ,rezygnuje z koncepcji  zabudowy windy na rzecz budowy nowego pawilonu w miejscu prywatnych garaży. Uchwala wykupienie garaży aby pozyskać teren na rozbudowę.

Kwiecień `09
Inauguracja Akcji POLA NADZIEI
Spotkanie dla przyjaciół sponsorów i wolontariuszy przy kawie i ciastku w Domu Kultury BATORY. Wykład ks. dr Antoniego Bartoszka
Spektakl Anny Seniuk i Koncert  Sławka Witkowskiego i Magdy „ Poezja Miłosna”
Spektakl Bogurodzica w kościele św. Józefa- Anna Seniuk i Scholi Cantorum Minorum Chosowiensis

Sierpień - Grudzień `09
Realizacja zadania współfinansowanego z budżetu Woj. Śląskiego ”Zakup sprzętu medycznego do opieki domowej”

Październik - Grudzień  `09
VI Kampania „Hospicjum to też Życie
Akcja” Lubię Pomagać” III rok- promocja wolontariatu 50+
Cztery wykłady dla słuchaczy GUTW
Z okazji Światowego Dnia Medycyny Paliatywnej i Hospicjum  koncert w Planetarium śląskim „ Ze słowem biegnę do Ciebie” Józef Skrzek ,prowadzenie dr Jacek Kurek.

Listopad `09
Msza. Św. Za zmarłych podopiecznych hospicjum. Spotkanie rodziny hospicyjnej umilili uczniowie Słowaka” Kawiarenki Literacka”.
Kwesty w Chorzowskich parafiach wspomagające działalność statutową

Grudzień `09
5.12. Dzień Wolontariusza   Przyznano nagrodę „Uśmiechaczka”  Teresie Gancarczyk oraz dyplom Otwartego Serca Panu  mgr inż. Alfredowi Czerneckiemu. Przybywa  wolontariuszy pomagających na Oddziale: Maria
Rozpoczęto realizacje projektu osuszania budynku przez firmę  MELBUD wyłonioną w przetargu nieograniczonym
Spotkanie Opłatkowe W 2009 roku objęto opieką domową 220 pacjentów,  opieką stacjonarną na OOP objęto 116 pacjentów a w Poradni Opieki Paliatywnej udzielono 293porady
Rok 2010

Syczeń `10
Od początku roku 2010 firma budowlana  Melbud z Tarnowskich Gór kontynuowała prace  realizując projekt „Drenaż opaskowy i osuszanie piwnic metodą iniekcji”

Luty `10
Remont kanalizacji wokół budynku.

Marzec `10
8.03  - Walne zebranie
Wybór Zarządu na nową kadencję. Zarząd bez  zmian. Nowy skład komisji rewizyjnej . Funkcję przewodniczącej komisji przyjęła Joanna Flakus. Wprowadzono zmiany w statucie. Powołano  trzech członków honorowych Stowarzyszenia: panią arch. Annę Buczek, ks. Antoniego Bartoszka, ks. Krzysztofa Tabatha

Kwiecień `10
Inauguracja Akcji POLA NADZIEI
Spotkanie dla przyjaciół sponsorów i wolontariuszy przy kawie i ciastku w Domu Kultury BATORY. Wykład ks. dr Antoniego Bartoszka „ Miłość w prawdzie, prawda w miłości”
Koncert  Krzysztofa Wierzchowskiego z Zespołem

Maj `10
POLA NADZIEI      Chorzowski skansen- Śląskie Gody ze stoiskiem Hospicjum.
Rozdanie nagród w konkursach szkolnych POLA NADZIEI
Kwesta publiczna w WPKIW oraz kwesta w markecie Carrefour w Chorzowie
23.05 w CHCK film The HIUMAN EXPERIENCE oraz spotkanie z aktorami i realizatorami filmu. Loteria fantowa.
Dr Barbara Kopczyńska otrzymuje  przyznany przez Prezydenta Miasta Chorzów medal im. Edwarda Hanke za osiągniecia w dziedzinie ochrony zdrowia podczas uroczystości w Chorzowskim Centrum Kultury

Czerwiec `10
Wpis do Lokalnego Programu Rewitalizacji w UM Chorzów  zadania” Rewitalizacja budynku HOSPICJUM  przez zabudowę nowego pawilonu”
Złożono wniosek o środki unijne w ramach RPO. WSL  na zadanie” Rewitalizacja budynku HOSPICJUM  przez zabudowę nowego pawilonu w Chorzowie Batorym.

Sierpień - Ggrudzień `10
Uroczystość  V-lecia  Oddziału Opieki Paliatywnej w Chorzowie. Wręczono 11 dyplomów pracownikom zatrudnionym w roku 2006. Wydano ulotkę propagującą działalność NZOZ „HOSPICJUM CHORZOWSKIE”.
Realizacja zadania współfinansowanego z budżetu Woj. Śląskiego ”Profesjonalizacja zespołów wolontariuszy hospicyjnych”

Wrzesień `10
Realizacja zadania współfinansowanego z budżetu Woj. Śląskiego „ Wyjazd szkoleniowo-integracyjny wolontariuszy hospicjum chorzowskiego”

Październik - Grudzień `10
VII Kampania „Hospicjum to też Życie poświęcona dzieciom osieroconym
Dla dzieci zorganizowano we wrześniu  imprezę „Pożegnanie Lata” oraz konkurs plastyczny „Słonik mój przyjaciel”. W grudniu uczniowie Gimnazjum przy I LO im. J. Słowackiego w ramach kampanii  przygotowali dzieciom Spotkanie Mikołajowe.
Z okazji Światowego Dnia Medycyny Paliatywnej i Hospicjum odbył się  koncert charytatywny Chóru Lutnia (Dom Parafialny św. Jadwigi)

Listopad `10
Msza. Św. Za zmarłych podopiecznych hospicjum. Spotkanie rodziny hospicyjnej umilili uczniowie Szkoły Muzycznej w Chorzowie.

Grudzień `10
5.12. Dzień Wolontariusza.   Przyznano nagrodę” Uśmiechaczka”  Viceprezes Stowarzyszenia  Liliannie Motyka oraz dyplom Otwartego Serca dr Zenonowi Machowskiemu.
Stowarzyszenie pozyskało nowego członka:  Monikę Famułę
Spotkanie Opłatkowe

W 2010 roku objęto opieką domową 246 pacjentów,  opieką stacjonarną na OOP objęto 136 chorych a w Poradni Opieki Paliatywnej udzielono 293 porad
Rok 2011
Styczeń `11
Fundacja Hospicyjna z Gdańska na rok szkolny przyznała od stycznia o końca roku szkolnego dla czworga dzieci osieroconych przez podopiecznych Hospicjum w Chorzowie stypendia na zajęcia pozalekcyjne. Luty `11
Podpisanie Aktu Notarialnego dotyczącego wymiany garażu.
Stowarzyszenie pozyskało nowych członków z grona wieloletnich wolontariuszy hospicjum:  Aleksandrę Kurek i Barbarę Gola.
Stowarzyszenie liczy 21 członków
Dzięki współpracy z Fundacją LUBIĘ POMAGAĆ z Gdańska, Kampanii " Hospicjum to też Życie" w roku 2010 oraz ogólnopolskiej akcji "Słonik Mój Przyjaciel"
od lutego posiadamy czterech stypendystów. Są nimi dzieci osierocone przez podopiecznych Hospicjum w Chorzowie. Stypendia przyznano na zajęcia pozalekcyjne sportowe lub edukacyjne.

14 lutego odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Dokonano na nim zmian w statucie wymaganych przez znowelizowaną ustawę
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz zmiany składu komisji rewizyjnej . Funkcję przewodniczącej komisji rewizyjnej obejmuje  Monika Famuła,Marzec `11
17 marca. Inauguracja IV-tej kampanii POLA NADZIEI: Ogłoszenie konkursów dla szkół. Spotkanie dla przyjaciół sponsorów i wolontariuszy przy kawie i ciastku w Domu Kultury BATORY. Wykład ks. dr hab. Antoniego Bartoszka „Czas Hospicjum czasem Kairos”. Spektakl „Oskar i pani Roża” w wykonaniu uczniów LO z Kluczborka.
26.03.2012 Dzień skupienia prowadzony przez ks. Rafała Kacę z parafii WNMP w Chorzowie.
Trwa remont dachu budynku Hospicjum Kwiecień `11
-stowarzyszenie pozyskało nowego członka Jolantę Lucińską-Suseł
- trwają prace: rozbiórka garaży, malowanie pomieszczeń Stowarzyszenia
-Pielgrzymka do św. RITY 01.04- 06.04.11
Z okazji 15-lecia działalności z ks. Krzysztofem Tabathem odwiedzamy Sanktuarium św. Rity w Cascia (w przepięknej Umbrii). Zwiedzamy także Padwę, Loreto, Mannopello, Asyż i Wenecję
-rozdzielono i wyczerpano unijne Fundusze RPO dla woj. Śląskiego z zakresu rewitalizacji do roku 2012. Jesteśmy na liście rezerwowej. Rok temu śląskie RPO wyczerpało unijne fundusze na lecznictwo otwarte. Nasz wniosek „Rewitalizacja budynku Hospicjum oraz zagospodarowanie przyległego otoczenia przez nadanie nowych funkcji użytkowych” jest na liście rezerwowej do dofinansowania. (aktualnie uchwałą z dnia 02.01.12 na 19 miejscu) Kwiecień – Maj `11 - Wydanie płyty – singla z piosenką „Ku Nadziei” będącej cegiełką charytatywną na rzecz Hospicjum w Chorzowie. Piosenka została napisana i wykonana przez muzyków kabaretu „Drzewo a gada” skupiającego zarówno niepełnosprawnych jak i pełnosprawnych zawodowych artystów. Dochód zostanie przeznaczony na budowę w Chorzowie Poradni Opieki Paliatywnej. Piosenkę „Ku nadziei” dedykujemy wszystkim, którym bliski jest ruch hospicyjny w Polsce. Maj - POLA NADZIEI
1 maja. Chorzowski Skansen - Śląskie Gody ze stoiskiem Hospicjum, rozdanie nagród w konkursach szkolnych POLA NADZIEI.
Uroczystość XV- lecia Hospicjum w Chorzowie połączona z finałem kampanii „Pola Nadziei”
01.05 Msza Św. z okazji jubileuszu godz.15.00 w kościele św. Józefa ( skansen)
21.05 godz. 15.00 w CHCK Obchody XV- lecia Stowarzyszenia
- konferencja naukowa dla lekarzy
- Koncert Zespołu „Happy Big Band” – Orkiestry Rozrywkowej Kopalni KWK Mysłowice Wesoła
- Wystawa prac śp. Jana Herli oraz wydanie jubileuszowej ulotki.
9 maja. Walne Zebranie Stowarzyszenia Czerwiec `11
Z okazji Dnia Dziecka 04.06 odbyło się spotkanie w kinie na filmie przyrodniczym w wersji 3D. Było także spotkanie przy lodach i oczywiście prezenty. Stowarzyszenie ufundowało dzieciom książki a darczyńcy z całej Polski spełnili marzenia pięciorga dzieci, które uczestniczyły w akcji Fundacji Hospicyjnej „Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka”. Lipiec `11
- Dzieci spędziły dwa tygodnie wakacji od 01-14 lipca na Boskich Koloniach (Kronowo- Mazury) organizowanych przez ks. Rafała Kacę. Wykorzystano cztery skierowania kolonijne, w tym dwa skierowania dla dzieci osieroconych sfinansowało Stowarzyszenie. Wszystkie dzieci już marzą o kolejnych Boskich Koloniach.
09.07 - 17.07.2011 Rajd rowerowy przez Polskę dla polskich hospicjów organizowany przez Fundację Babci Aliny z Anglii( www.alinefundation.org) zatrzymał się na drugim przystanku w Chorzowie. Na odcinkach Bielsko-Biała – Cieszyn -Chorzów nasze Hospicjum reprezentowali: koordynator wolontariatu Asia, psycholog Ela oraz dwie osoby towarzyszące, nasi sympatycy: Ewa i Mariusz. Do rajdu dołączył także pan Damian z Chorzowa. Fundacja podarowała nam 6 materacy przeciwodleżynowych dla chorych. Rajd odbył się po raz drugi. Sierpień `11
11.08 Wyłoniony w przetargu nieograniczonym wykonawca- Zakład Budowlany KADET Feruga, Taranek, Wasiewicz SPJ z Chorzowa rozpoczął realizację zamówienia na rozbudowę Hospicjum.
30.08 W wyniku konkursu z zakresu polityki społecznej podpisano dwie umowy współfinansowane przez Województwo Śląskie w 50%: 1. Organizację akcji charytatywnych wspierających opiekę hospicyjną. 2. Doposażenie w sprzęt medyczny Wrzesień `11
Przyznano stypendia dla czterech dzieci osieroconych na zajęcia pozalekcyjne z dotacji Fundacji Hospicyjnej z Gdańska na rok szkolny 2011/2012
20.09.11 Spotkanie organizacyjne z udziałem przedstawicieli Szkół uczestniczących w V Chorzowskiej kampanii „Pola nadziei”
29.09.11 „Pożegnanie Lata” impreza dla dzieci organizowana po raz drugi przez Centrum Wolontariatu przy Hospicjum w Chorzowie. Wzięły w niej udział dzieci podopieczne Chorzowskich Fundacji i Stowarzyszeń oraz dzieci osierocone przez podopiecznych Hospicjum. Dzięki gościnności Dyrekcji Szkoły impreza o charakterze sportowo-muzycznym (koncert karaoke) odbyła się na boisku i w pomieszczeniach Zespołu Szkół nr2 w Chorzowie Batorym, a także wolontariusze zorganizowali „bieg miejski” w dzielnicy Chorzów Batory Październik - listopad `11 Kwesty w parafiach. Dzięki ofiarności parafian kwesty i przeprowadzone z dużym udziałem młodzieży przyniosły dochód 28796,55zł . Dochód ten został w całości przeznaczony na cele statutowe. Październik - grudzień `11
VIII Kampania „Hospicjum to też Życie pod hasłem „Podaruj swój czas” poświęcona promocji wolontariatu50+ 8 października. Koncert zatytułowany „Ku Nadziei” zgłoszono do obchodów Światowych „Voices for Hospices. W Domu Parafialnym parafii Św. Jadwigi wystąpił Zespół „Drzewo a gada” ze Stowarzyszenia Absurdalny Kabaret.
20 października. Dzień Otwarty. W siedzibie Stowarzyszenia spotkały się osoby zainteresowane wolontariatem hospicyjnym, ideą powołanego przy Stowarzyszeniu Centrum Afirmacji Życia oraz opiekujące się przewlekle chorymi w domu. Szkolenia zewnętrzne wymagane w tegorocznej kampanii realizowano w Klubie Rozmaitości Kulturalnych PEGAZ prowadzonym przez mgr Zofię Dytko, działającym przy MDK Batory. Regularnie spotyka się ok. 80 seniorów. Odbyły się trzy spotkania w ramach Kampanii.
5 listopada. Spotkanie w krypcie kościoła św. Antoniego „A nadzieja zawieść nie może”
z udziałem I-go kapelana Hospicjum ks. Marka Wójcickiego i koordynatorów wolontariatu. W programie: - „O nadziei” – ks. Marek Wójcicki - informacje o działalności i rozbudowie Hospicjum Chorzowskiego - wiersze ks. Twardowskiego i własne w wykonaniu p. Jana Mieńciuka
7 listopada. Msza Św.za zmarłych podopiecznych Hospicjum w Kościele Wniebowzięcia NMP. Po Mszy odbyło się spotkanie rodziny hospicyjnej w salce w domu parafialnym.
20 listopada. Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego nagrodę Prezydenta Miasta Andrzeja Kotali w kategorii indywidualnej za szczególne osiągniecia w realizacji polityki społecznej Chorzowa otrzymała sekretarz Stowarzyszenia Elżbieta Sitek.
5 grudnia. Dzień Wolontariusza. W Międzynarodowym Dniu Wolontariusza podczas uroczystej gali rozdano nagrody „Uśmiechaczka” dla wyróżniających się chorzowskich wolontariuszy. Kandydatów po raz pierwszy nominowały 3 organizacje: Hospicjum w Chorzowie, Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny oraz Stowarzyszenie Pomocy „Serce”. Nagrodę otrzymało 5 pań, w tym dwie wolontariuszki naszego Hospicjum; Aleksandra Kurek i Maria Klyszcz za wierne, ciche i pełne ciepła towarzyszenie chorym w Hospicjum stacjonarnym. Hospicjum uhonorowało dyplomem „Otwartego Serca” Firmę Dentomed za zaopatrywanie pacjentów w środki do opatrunków i dezynfekcji.
7 grudnia odbyło się spotkanie z okazji Dnia Wolontariusza w siedzibie Centrum Wolontariatu przy Hospicjum z udziałem Prezes Stowarzyszenia. W uroczystym spotkaniu uczestniczyło 20 osób. Dokonano podsumowania rocznej działalności. Wolontariusze otrzymali podziękowania za posługę i wspólnie przystroili choinkę.
8 grudnia. Spotkanie Mikołajowe. Uczniowie Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących zaprosili dzieci osierocone na spotkanie z Mikołajem. Paczki Mikołajowe odebrało 11-oro dzieci podopiecznych Hospicjum.
14 grudnia. Spotkanie Opłatkowe dla członków i pracowników Stowarzyszenia.
17 grudnia. Akcja „ Sportowcy dla Hospicjum w Chorzowie” uzyskała wsparcie sympatyków klubu Ruch - Chorzów uprawiających towarzysko piłkę nożną oraz KS Ruch-Chorzów. Zorganizowano wspólnie I charytatywny turniej piłki nożnej dla Hospicjum w Chorzowie Pod nazwą „Jedne barwy, jeden cel” turniej odbył się Hali MORIS - u Chorzowie. Rywalizowały drużyny reprezentujące kibiców kilku dzielnic Miasta. W meczu finałowym zagrali Oldboje KS Ruch- Chorzów. Imprezie towarzyszyły zabawy i turnieje dla dzieci. Odbyła się sportowa aukcja charytatywna przedmiotów podarowanych przez Sportowców
i Kluby. Turniej zyskał patronat Prezydenta Miasta oraz wsparcie Wydziału Kultury i Sportu oraz Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta.


1%
dzięki ofiarności darczyńców z całej Polski z podatku za rok 2010 wpłynęła kwota 204488,80zł, którą w całości przeznaczono na cele statutowe.W 2011 roku objęto opieką domową 245 chorych (w tym 127 kobiet) ogółem 14 316 osobodni opieki, opieką stacjonarną na OOP objęto 102 chorych (w tym 54 kobiety) 3 746 osobodni opieka w Poradni Opieki Paliatywnej udzielono 337 porad.

Rok 2012
Rok 2013


Styczeń
- Kontynuowane są prace wykończeniowe budynku i rozbudowa - Rozpoczęto realizację projektów współfinansowanych w roku 2013 przez Miasto Chorzów z zakresu polityki społecznej. 1. Pomoc pozamedyczna podopiecznym Hospicjum w Chorzowie i ich rodzinom w okresie choroby i pomoc rodzinie w okresie żałoby. 2. Wspieranie organizacji wolontariatu hospicyjnego oraz nabór nowych wolontariuszy. - CAŻ (18.01.) wykład dr Jadwigi Pyszkowskiej „ Umierać po ludzku, czy godnie?’’

Luty

- Przyjęto rezygnację z członkostwa i funkcji w zarządzie skarbnika stowarzyszenia - CAŻ (08.02.) wykład prof.zw. dr hab. Tadeusz Sławek „ Pusta jajka skorupka –kilka opowieści o życiu i śmierci” - Kolędowanie na Oddziale Hospicjum - Z działalności w Radzie Programowej CAŻ zrezygnował dr Jacek Kurek . - 11.02. Światowy Dzień Chorego – Msza Św. koncelebrowana na oddziale Hospicjum w intencji chorych.(kapelan hospicjum ks. dr Michała Orlika i ks. Wojciech Bartoszek )

Marzec

- Inauguracja VI-tej kampanii POLA NADZIEI (14.03.13): Spotkanie dla przyjaciół sponsorów i wolontariuszy przy kawie i ciastku w Domu Kultury BATORY. Wykład ks. dr Antoniego Bartoszka” Wiara jako dar i zadanie w obliczu cierpienia”. Roczną działalność CAŻ przedstawił dr Jacek Kurek. Część artystyczna: grupa taneczna „ Cool dance” z Sebastianem Kowalczykiem. -Ogłoszenie konkursów dla szkół - 28.03 –spotkanie przedświąteczne

Kwiecień

-Stowarzyszenie pozyskało nowego członka Janusza Suseł - CAŻ (19.04.) wykład prof. Jadwigi Jośko- Ochojskiej „ Neurobiologia mózgu dziecka w okresie prenatalnym, którego matka przeżywa śmierć bliskiej osoby” - Kwesta w markecie Castorama w ramach akcji POLA NADZIEI

Maj

* POLA NADZIEI (01.05.13) - II -gi chorzowski RAJD NADZIEI na terenie Parku Śląskiego - Chorzowski skansen - Śląskie Gody ze stoiskiem Hospicjum. - Rozdanie nagród w konkursach szkolnych POLA NADZIEI - Walne Zebranie Stowarzyszenia (09.05.13). Udzielono absolutorium i uchwalono skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kolejną 3-letnią kadencję *POLA NADZIEI 18-19.05.2013 - Kwesta publiczna w Parku Śląskim - Turniej piłki nożnej „ Jedne barwy, jeden cel” rozegrany przez drużyny z rocznika 2001 na boiskach Klubu RUCH CHORZÓW zorganizowany dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Kibiców Ruchu * CAŻ (17.05.13) wykład prof. Krystyny Wojtynek- Musik „ Nadzieja działa” *Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nowego budynku i rozpoczęcie doposażania pomieszczeń.

Czerwiec

* Spotkanie z dziećmi osieroconymi i opiekunami z okazji Dnia Dziecka. Czworo dzieci uczestniczyło w akcji „ Uśmiech dziecka” Fundacji Hospicyjnej * 03.06 pierwsza Msza św. w intencji zmarłych w nowym budynku * 05.06 Dzień organizacji pozarządowych w” Sztygarce”. * CAŻ (28.06.) wykład kapelana hospicjum ks. dr Michała Orlika” Idźcie odpocznijcie nieco” O odpoczynku w Piśmie Św. * Szkolenie otwarte dla kandydatów na wolontariuszy hospicyjnych

Lipiec

* Sześcioro dzieci z grupy dzieci osieroconych przez podopiecznych Hospicjum spędziło dwa tygodnie na „Boskich koloniach” Mazury organizowanych przez ks. Rafała Kacę. * 13-22.07 Cycle- Poland – rowerowy rajd dla Hospicjum organizowany przez Alina Foundation z udziałem siedmio osobowej reprezentacji Hospicjum.

Wrzesień

- Rozdano nagrody na rozpoczęcie roku szkolnego oraz w ramach organizowanej po raz czwarty akcji „Pożegnanie lata” dzieci uczestniczyły w wycieczce integracyjnej w Beskid Śląski (28.09.13). wraz z grupą dzieci z rodzinnego domu dziecka. – 24.09. uchwałą Zarządu Woj. Śląskiego nr 2093/284/IV/ 2013 realizacja projektu p.n. ”Rewitalizacja budynku Hospicjum wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia przez nadanie nowych funkcji użytkowych w Chorzowie Batorym” została wybrana do dofinansowania ze srodków unijnych wg. złożonego ponownie zaktualizowanego wniosku.

Październik

- 17.10. Oficjalne otwarcie rozbudowanej części Hospicjum (nowego budynku). Msza Św. sprawowana przez abp. Metropolitę Katowickiego Wiktora Skworca koncelebrowana z oprawą liturgiczną Scholi Cantorum Minorum Chorsoviensis oraz poświęcenie kaplicy hospicyjnej. Wręczono dyplomy nowym członkom honorowym Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania: Zuzannie Maćkowskiej, Teresie Gancarczyk oraz ks. Wojciechowi Bartoszkowi.
- X Kampania „Hospicjum to też Życie” poświęcona dzieciom osieroconym pod hasłem „Pomóż ukoić ból”. Celem edukacyjnym kampanii jest zwrócenie uwagi na przezywanie żałoby przez dzieci oraz przygotowanie pedagogów szkolnych na wsparcie dzieci osieroconych. - Inauguracja Kampanii koncertem „Głosy dla Hospicjum” w wykonaniu duetu Shaphire : Magdalena Krzywda – Krzysteczko i Sławomir Witkowski oraz wystąpiła młoda solistka Asia Smajdor. Koncert charytatywny na rzecz hospicjum odbył się także w Leśniczówce(Park Śląski) Czas trwania Kampanii 17.10 do 31.12.2013
- Rozpoczęto kwesty w parafiach dekanatu chorzowskiego i świętochłowickiego z udziałem wolontariuszy akcyjnych - uczniów chorzowskich szkół

Listopad

- Msza. Św. Za zmarłych podopiecznych Hospicjum. Spotkanie rodziny hospicyjnej w salce przy kościele WNMP w Chorzowie Batorym - CAŻ (16.11.) Spotkanie przy grach i zabawach dzieci osieroconych wraz z opiekunami. - CAŻ (22.11.) wykład „ Pieśń Stworzenia. Lekcja muzyki ze św. Hildegardą” dr Sylwester Witkowski Magdalena Krzywda- Krzysteczko. -- 28 listopada – podczas sesji Rady Miasta podjęto uchwałę przedłużenia umowy dzierżawy 10 m2 warunkująca podpisanie umowy o dofinansowanie.

W całej Polsce i w Chorzowie trwa X kampania "Hospicjum to też Życie"
Celem kampanii jest nagłośnienie problemów związanych z osieroceniem, zwiększenie świadomości na temat roli wsparcia – psychologicznego, materialnego, edukacyjnego – udzielanego dzieciom przeżywającym żałobę, a także zaproponowanie konkretnych rozwiązań oraz narzędzi, które pomogą rodzinie i nauczycielom w poradzeniu sobie z problemami dzieci osieroconych.
Poza aspektem edukacyjnym niezwykle ważny jest aspekt pomocy materialnej - poniżej informacje organizatora ogólnopolskiej akcji - Fundacji Hospicyjnej o zbiórce publicznej i możliwości wzięcia w niej udziału w zbiórce publicznej na podstawie decyzji  nr 355/2013 Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z 23.09.2013 r. - więcej pod adresem Fundacji Hospicyjnej

Grudzień

- CAŻ (04.12.) Wykład w ramach części edukacyjnej X Kampanii „ Hospicjum to też Życie” prowadzony przez psychologów Hospicjum Annę Widepuhl i Elżbietę Jacimirską „ Wsparcie dziecka w żałobie” dla nauczycieli i pedagogów szkolnych. - 05.12. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Uroczysta gala - w siedzibie Stow. na rzecz Rodziny, podczas której trzy organizacje wręczały nagrody „Uśmiechaczka” wyróżniającym się wolontariuszom. Stowarzyszenie nagrodziło wolontariuszy: Dorotę Kucera - za propagowanie opieki hospicyjnej wśród młodzieży szkolnej i Barbarę Malik za towarzyszenie chorym na Oddziale Opieki Paliatywnej. Nagrodę „Otwartego Serca” przyznano wolontariuszce Hospicjum Anicie Pawleta oraz sponsorom Chorzowsko Świętochłowickiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji oraz Panu Ryszardowi Cis z restauracji MDK „Batory”.
- 07.12. szkolenie otwarte dla kandydatów na wolontariuszu Hospicyjnych. - 10.12.Spotkanie Mikołajowe dla dzieci osieroconych organizowane przez uczniów, profesorów oraz pedagoga szkolnego AZSO nr1 - CAŻ (12.12.) Uroczyste spotkanie wolontariuszy Hospicjum z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza - Spotkanie Opłatkowe 17.12 z udziałem ks. Bronisława Gawrona . - CAŻ (20.12.) wykład dr Aleksander Bańki „ Narodzić się na nowo”

W 2013 roku objęto opieką domową 332 pacjentów, opieką stacjonarną na OOP objęto 102 chorych a w Poradni Opieki Paliatywnej udzielono 434 porady.
Rok 2014

Styczeń
Rozpoczęto realizację projektów współfinansowanych w roku 2014 przez Miasto Chorzów z zakresu polityki społecznej. 1. Pomoc pozamedyczna podopiecznym Hospicjum w Chorzowie i Ich rodzinom w okresie choroby i pomoc rodzinie w okresie żałoby oraz propagowanie działalności hospicyjnej poprzez Centrum Afirmacji Życia. 2. Wspieranie organizacji wolontariatu hospicyjnego oraz nabór nowych wolontariuszy.
15 stycznia - Podczas imprezy : III-ci środowiskowy koncert kolęd i pieśni świątecznych MDK Batory zbiórka charytatywna, kiermasz ciast na rzecz Hospicjum. AZSOnr2 zebrało i przekazało środki wspierające chorych w kwocie 1800,00zł.
17stycznia - Centrum Afirmacji Życia wykład ” Źródła godności człowieka” ks. dr Michał Orlik kapelan Hospicjum (spotkanie otwarte dla wszystkich chętnych do udziału).

Luty
11 luty - Świętowaliśmy Światowy Dzień Chorego. Na Oddziale stacjonarnym Hospicjum Msza św. koncelebrowana z udziałem ks. dziekana E. Błaszczyka i kapelana Hospicjum. Błogosławieństwo Lourdzkie.
17 luty - Abp Zygmunt Zimowski (Watykański minister zdrowia) w ramach obchodów Dnia Chorego spotkał się z chorymi oraz w CAŻ z pracownikami, członkami Stowarzyszenia i wolontariuszami Hospicjum.
21 luty Centrum Afirmacji Życia wykład „ Istnienie źródłem godności człowieka” dr hab. Hanna Wojtczak (spotkanie otwarte dla wszystkich chętnych do udziału) .

Marzec
06-07 marca - Pierwsza edycja „Kurs I-ej pomocy przedmedycznej’’ 8-godzinne szkolenie prowadzone przez Maltańska Służbę Medyczną dla członków Stowarzyszenia i wolontariuszy.
17 marca- Podpisano umowę o dofinansowanie z funduszy RPO WSL 2007-2013 projektu pn.: Rewitalizacja budynku Hospicjum oraz zagospodarowanie przyległego otoczenia przez nadanie nowych funkcji użytkowych w Chorzowie Batorym” z terminami -realizacja rzeczowa do 20 lipca 2014, zakończenie finansowe do 30 lipca 2014. Rozpoczęto działania promocyjne projektu. Umieszczono tablicę informacyjną przed budynkiem.
19 marca Spotkanie w MDK Batory- Inauguracja VII Chorzowskiej Akcji POLA NADZIEI.
Wykład ks. dr hab. Antoni Bartoszek „ W poszukiwaniu sensu cierpienia”
W części artystycznej spotkania wystąpił Chór Mieszany Lutnia.
21 marca - Centrum Afirmacji Życia wykład „Triduum Paschalne- źródło życia” ks. prob. Emanuel Pietryga (spotkanie otwarte dla wszystkich chętnych do udziału).
22.03-23.03.2014 Kwesta w Castrami w ramach Akcji POLA NADZIEI.
12 kwietnia - druga edycja „Kurs I-ej pomocy przedmedycznej’’ prowadzony przez Maltańska Służbę Medyczną dla wszystkich chętnych. (szkolenie otwarte)

Kwiecień
- Podpisano umowę na wykonanie II-go etapu zagospodarowania terenu z Zakładem Budowlanym „KADET” Feruga, Taranek , Wasiewicz Sp.j. Rozpoczęto starania o doposażenie Centrum Afirmacji Życia zgodnie z projektem.
-Wykupiono na własność Stowarzyszenia grunt pod nowym budynkiem dzierżawiony dotąd od Skarbu Państwa o pow. 165m2.
12 kwietnia - druga edycja „Kurs I-ej pomocy przedmedycznej’’ prowadzony przez Maltańska Służbę Medyczną dla wszystkich chętnych. (szkolenie otwarte)

Maj

01maja - POLA NADZIEI Rowerowy Rajd Nadziei w parku Śląskim. Wyjazd ze skwerku przy ul. Dyrekcyjnej obok Hospicjum.
XIX Śląskie Gody w Skansenie - Msza Św. odpustowa w kościele pw. Św. Józefa m.in. w intencji Hospicjum w Chorzowie. POLA NADZIEI stoiska charytatywne, kwesta oraz uroczyste ze sceny rozdanie nagród uczestnikom konkursów Szk. Podstawowe i Średnie
16 maja Centrum Afirmacji Życia wykład „Czy głupota jest grzechem? Koncepcja św. Tomasza” mgr Paweł Superat (spotkanie otwarte dla wszystkich chętnych do udziału).
17 maja- Walne Zebranie
24 maja. POLA NADZIEI – koncert na rzecz Hospicjum „Rock w naszych sercach” w Leśniczówce Park Śląski.

Czerwiec

01 czerwca –Dzień Dziecka Msza .św. w intencji dzieci z udziałem dzieci osieroconych z opiekunami na Oddziale Hospicjum oraz uroczyste śniadanie i spotkanie w Centrum Afirmacji Życia. Rozdanie prezentów z okazji Dnia Dziecka ufundowanych przez Stowarzyszenie oraz dla czworga dzieci w ramach akcji Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka” marzenia spełnione przez darczyńców poprzez Fundację Hospicyjną z Gdańska. Spotkanie zakończono wyjściem grupowym do MDK Batory na spektakl „ALE CYRK” Teatru Czarnego Tła
07-08.06 POLA NADZEI – kwesta na wystawie Kwiatów w Parku Śląskim.
Podpisano umowę na wykonanie bramy przesuwnej, furtki i segmentu ogrodzenia przy bramie z Firmą „GESTO” Siemianowice Śląskie
-przesunięto umowny termin zakończenia realizacji projektu na 20 wrzesień zakończenie rzeczowe, 30 wrzesień zakończenie finansowe
29 czerwca- Otwarte szkolenie dla kandydatów na wolontariuszy hospicyjnych

Lipiec
Troje dzieci osieroconych przez podopiecznych Hospicjum pierwsze 2 tygodnie wakacji spędziło na na Boskich Koloniach- Mazury- Kronowo fundowanych przez Stowarzyszenie oraz w kwocie 500 zł z dotacji UM.

Sierpień

Trwają prace zagospodarowania terenu przy Hospicjum prowadzone przez Zakład Budowlany Kadet , działania promocyjne oraz starania o doposażenie Centrum Afirmacji Życia w sprzęt zgodnie z projektem.

Wrzesień

- W ramach akcji „Pożegnanie Lata” zorganizowano dla dzieci osieroconych wycieczkę do Muzeum Chleba w Radzionkowie.
19 września - Centrum Afirmacji Życia wykład „Czy trudno być człowiekiem” mgr Aleksandra Nyga (spotkanie otwarte dla wszystkich chętnych do udziału).
- Rozpoczęto kwesty w parafiach dekanatu chorzowskiego i świętochłowickiego z udziałem wolontariuszy akcyjnych - uczniów chorzowskich szkół
- Zakończono w terminie realizację projektu ze środków Stowarzyszenia ”Rewitalizacja budynku Hospicjum wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia przez nadanie nowych funkcji użytkowych w Chorzowie Batorym” oraz na koszt Hospicjum naprawiono odcinek miejski wymagający naprawy (poza bramą) do chodnika.
- Trwają prace kontrolne realizacji projektu w zakresie zawieranych umów oraz zapowiedź aneksu zawartej umowy.

Październik

12 października - Światowy dzień Hospicjów i Medycyny Paliatywnej odbył się koncert „ Głosy dla Hospicjum” LIVE SOLO ACT Magdaleny Frączek w Chorzowskim Centrum Kultury. Koncert był inauguracją Kampanii „Hospicjum to też Życie” . Hasło Kampanii „Hospicjum to też Życie” „ Pomagamy dzieciom i młodzieży w żałobie”
17 października Centrum Afirmacji Życia wykład ” Katedra gotycka. Kwintesencja średniowiecznej myśli technicznej” inż. Jacek Kuczyński ( spotkanie otwarte dla wszystkich chętnych do udziału).
24 października Centrum Afirmacji Życia wykład ” Dzieci nadzieją świata? Czy demoralizacja to sposób na lepsze jutro” Katarzyna Malcharczyk, Stenia Leśniak z Fundacji PRO- PRAWO DO ŻYCIA (spotkanie otwarte dla wszystkich chętnych do udziału).
-Podpisano umowę na realizację projektu ”Rezerwowy, przepływowy zbiornik wody dla Hospicjum” z wykonawcą Firmą Rak z Chorzowa.

Listopad

Dzień Hospicyjny dla rodzin w żałobie.
Przy parafii Wniebowzięcia NMP w Domu Parafialnym dnia 04.11.2011 o godz. 17.00 po Msza Św.za zmarłych oraz spotkanie rodziny hospicyjnej w salce w domu parafialnym. Zaproszono wszystkie rodziny, a zwłaszcza rodziny zmarłych podopiecznych Hospicjum w roku 2013
8 listopada spotkanie integracyjne dla dzieci z udziałem dzieci osieroconych. Odbyły się Mini-warsztaty teatralne - pokaz Teatru Czarnego Tła (spotkanie otwarte).
- trzecia edycja „Kurs I-ej pomocy przedmedycznej’’ prowadzony przez Maltańska Służbę Medyczną dla młodzieży. (Szkolenie otwarte dla wszystkich chętnych do udziału)
-15 listopada Centrum Afirmacji Życia Warsztaty prowadzone przez psychologów Hospicjum” Żeby nam się chciało tak, jak nam się nie chce - czyli jak motywować siebie i innych” Katarzyna Makara, Anna Widepuhl. (szkolenie otwarte)
- 21 listopada Centrum Afirmacji Życia wykład ” Retoryka muzyczna w chorale gregoriańskim” Sławomir Witkowski (spotkanie otwarte dla wszystkich chętnych do udziału).

Grudzień

3 grudnia Edukacyjna część Kampanii ”Hospicjum to też Życie” Szkolenie „Pomóż ukoić ból W ramach części edukacyjnej XI Kampanii ” Hospicjum to tez Życie” dla nauczycieli, pedagogów na co dzień pracujących z dziećmi odbyło się szkolenie na temat żałoby dzieci i młodzieży ”POMÓŻ UKOIĆ BÓL”- psycholog Hospicjum Anna Widepuhl. Rozprowadzono w chorzowskich szkołach plakat I ulotkę Kampanii. (spotkanie otwarte)
5 grudnia -Międzynarodowy Dzień Wolontariusza uroczysta gala wspólnie z kilkoma organizacjami nagrodzono najlepszych wyróżniających się wolontariuszy. Wśród nagrodzonych wolontariusze Hospicjum : Zbigniew Sawicz, który szczególnie w hospicjum domowym niesie chorym i ich rodzinom nieocenione wsparcie oraz Eugenia Nawrat- życzliwą i pełną ciepła wolontariuszka hospicjum pomagająca na oddziale stacjonarnym od początku 2012 roku.
5 grudnia – spotkanie Mikołajowe dla dzieci osieroconych w auli szkoły AZSO nr 1 przygotowane przez uczniów i pedagogów widowisko dla dzieci. Uczestniczyło 14-ro dzieci z grupy dzieci osieroconych przez podopiecznych Hospicjum. Paczki Mikołajowe przygotowano wspólnie; uczniowie szkoły i Stowarzyszenie
7 grudnia - spotkanie z okazji Dnia Wolontariusza organizowane przez Centrum Wolontariatu przy Hospicjum, W uroczystym spotkaniu uczestniczyło 20 osób. Dokonano podsumowania rocznej działalności. Wszyscy wolontariusze otrzymali podziękowania za posługę.
Z końcem 2014 roku zakończono XI Kampanię "Hospicjum to też Życie". Była to dla naszego Hospicjum kampania jubileuszowa. Po raz dziesiąty podejmowaliśmy ważne tematy dla ruchu hospicyjnego i jednoczyliśmy nasze działania z wieloma ośrodkami w kraju. Z tej okazji wydano ulotkę przypominającą cele tegorocznej kampanii.
10 grudnia - Otwarte szkolenie dla kandydatów na wolontariuszy akcyjnych z chorzowskich szkół
13 grudnia wolontariatu – odbyło się szkolenie dla kandydatów na wolontariuszy hospicyjnych(szkolenie otwarte)
16 grudnia -Spotkanie opłatkowe pracowników i członków Stowarzyszenia, wolontariuszy
Spotkania wolontariuszy odbywają się 1x w miesiącu.
Msza Św. za zmarłych podopiecznych Hospicjum oraz spotkania z rodzinami w Centrum Afirmacji Życia przy Hospicjum w Chorzowie odbywa się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.
W 2014 roku objęto:
- Opieką domową 308 chorych, w tym 159 kobiet. Ogółem 21 492 osobodni.
- Opieką stacjonarną na Oddziale Medycyny Paliatywnej objęto 117 chorych, w tym 70 kobiet.
- Poradnia Medycyny Paliatywnej; udzielono 435 porad, w tym 215 kobietom.