hospicjum hospicjum hospicjum hospicjum
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej  Paliatywnej „HOSPICJUM” w Chorzowie od 1996r jednoczy ludzi dobrej woli udzielając pomocy chorym
w terminalnej (końcowej) fazie choroby nowotworowej. Opieka sprawowana jest w domu chorego, hospicjum stacjonarnym oraz w poradni opieki paliatywnej. Chorym opiekuje się profesjonalny zespół złożony z lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeuty, psychologa, kapelana hospicjum, wolontariuszy medycznych i niemedycznych. Opieka Hospicyjna jest nieodpłatna dla chorych i ich rodzin.

Na początku istnienia Hospicjum opierało się wyłącznie na wolontariacie. Stowarzyszenie powołane zostało przez grupę osób wrażliwych na potrzeby ciężko chorych i umierających, gotowych poświęcić im swój czas i siły. W roku 1997 powołany został Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Poradnia Konsultacyjna Leczenia Paliatywnego”, który umożliwił zawarcie kontraktu ze Śląską Regionalną Kasą Chorych, a następnie z Narodowym Funduszem Zdrowia. W pierwszych latach działalności Stowarzyszenie kilkukrotnie zmieniało swoją siedzibę, aż do roku 2004, kiedy wydzierżawiło od Szpitala i Miasta Chorzów piętrowy budynek z przeznaczeniem na Oddział Opieki Paliatywnej.

Od marca 2004 roku trwały w Hospicjum prace remontowe
i modernizacyjne, gdyż wydzierżawiony budynek wymagał gruntownego remontu, przebudowy i dostosowania według przygotowanego projektu architektonicznego. Koszt całej inwestycji wyniósł blisko pół miliona złotych. W ostatnim etapie prac pomogło miasto Chorzów, które ze swego budżetu przeznaczyło pieniądze na konieczny remont dachu, pochylnię przy wejściu oraz alejki w ogrodzie. W wyremontowanym budynku mieszczą się: na parterze - Oddział Opieki Paliatywnej (cztery sale chorych – 11 łóżek, dyżurka pielęgniarska, sala zabiegowa), na I Piętrze - Siedziba Stowarzyszenia i Zespołu Opieki Domowej (pokój zebrań, pokój przyjmowania zgłoszeń, zaplecze socjalne), w piwnicy magazyn sprzętu, a na poddaszu Centrum Wolontariatu.

Oddział został uroczyście otwarty 16.06.2005 roku. 16 czerwca 2010 obchodziliśmy 5 lecie otwarcia Oddziału. Od dnia rozpoczęcia swej działalności oddział stacjonarny stał się nie tylko miejscem godnego spędzenia ostatniego okresu życia chorych i miejscem pracy dla personelu, ale stał się także miejscem integracji osób, których bliscy zmarli pod opieką Hospicjum. Na oddziale staramy się stworzyć domową atmosferę. Rodziny, przyjaciele chorych mogą być stale przy nich obecni. Osoby osierocone mogą spotykać się co miesiąc na mszy świętej w intencji zmarłych pacjentów Hospicjum, korzystać z porady psychologa lub porozmawiać z opiekunami ich bliskich. Rodziny osierocone otaczamy opieką poprzez np. pomoc w załatwieniu różnych spraw urzędowych, stwarzanie możliwości różnych spotkań, rozmów. Dzięki temu coraz większa część społeczeństwa miasta rozumie sens istnienia Hospicjum, pozbywa się lęku przed nim a także stara się pomagać Hospicjum w ramach swoich możliwości. Świadczy o tym nie tylko wsparcie finansowe (odpisy 1% od podatku, darowizny), ale też fakt zgłaszania się do wolontariatu coraz większej ilości osób.
Lata 1996 - 2005
1996 – nieformalny początek - powstaje zespół hospicyjny

luty `96 - pierwsze spotkanie organizacyjne w parafii św. Antoniego w Chorzowie z inicjatywy Urszuli Sikocińskiej dekanalnej instruktorki charytatywnej. Hospicjum to grupa ludzi, którzy jednoczą się celem niesienia wszechstronnej pomocy chorym i ich bliskim w domu. Okres przygotowawczy to pozyskiwanie członków o potrzebnych predyspozycjach, zawodach, chętnych do podjęcia wolontariatu hospicyjnego oraz szkolenia.

W tym pierwszym okresie działalności doskonalą się i przygotowują zespoły złożone z lekarzy, kapelana, pielęgniarek i osób o zawodach niemedycznych
- tworzy się komitet założycielski Stowarzyszenia w składzie: Urszula Sikocińska, Wanda Ucka, Barbara Kopczyńska, Barbara Borowiec, Elżbieta Skowrońska, Zofia Niepokój,  Grzegorz Olszewski, Tiatlik Jadwiga,  Ks. Marek Wójcicki, Krystyna Nowak, Joanna Kwiatkowska, Leszek Hanerlik, Dorota Wyciślik,  Halina Grabowska, Dorota Rosiek,  Maria Bula, Justyna Choroba i Aleksandra Rajman.
 • Opracowano statut. W swoich celach statutowych zapisano: "Celem Stowarzyszenia jest wykonywanie działań w zakresie pomocy społecznej, działalności charytatywnej, działań na rzecz osób chorych oraz organizacji wolontariatu polegających na: a) Pomocy medycznej i duchowej choremu w terminalnym okresie choroby nowotworowej   oraz jego rodzinie za ich zgodą; b) Zjednoczenia ludzi dobrej woli gotowych udzielać społecznie opieki i pomocy, o których mowa w punkcie a; c) propagowanie opieki hospicyjnej i paliatywnej oraz idei wolontariatu, a także udział w jego organizowaniu.
 • przyjęto jako pierwszą siedzibę Stowarzyszenia mieszkanie prywatne przy ul. Powstańców w Chorzowie
 • komitet założycielski dokonał rejestracji w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach  Stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie „HOSPICJUM” w Chorzowie oraz dokonał wpisu do rejestru stowarzyszeń w dziale „A” w Sądzie Wojew. w Katowicach  Sygn.  INs.  Rej. St. 600/96.
 • opracowany statut przedłożono organowi  nadzorującemu w Urzędzie Wojewódzkim  w Katowicach.
maj `96 - Rozpoczyna działalność utworzony zespół hospicyjny opieki domowej
(6.05 Pierwsza wizyta u chorego dr Barbary Kopczyńskiej z zespołem)


listopad `96
Po zapoznaniu się z przepisami prawnymi oraz nawiązaniu kontaktu z sąsiednimi  działającymi już kilka lat hospicjami po wpisie tymczasowego adresu dokonano ponownie rejestracji  w Sądzie Wojewódzkim  w dziale A. Nr Rej. 1827


Rok 1997

styczeń `97
 • dokonano zmiany nazwy na Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej „HOSPICJUM” z siedzibą w Chorzowie
 • wprowadzono zmianę w statucie i powołano Zarząd Stowarzyszenia w osobach:
  Prezes               Grzegorz Olszewski
  Wiceprezes        Urszula  Sikocińska
  Sekretarz          Barbara Borowiec
  Skarbnik              Wanda Ucka
październik `97 
Na walnym Zebraniu uchwalono Statut Poradni oraz powołano  NZOZ „ Poradnia konsultacyjna leczenia Paliatywnego”, którą zarejestrowano w Urzędzie Wojewódzkim oraz zawarto kontrakt ze Śląską Regionalną Kasą Chorych. Siedziba NZOZ  - Szpital im. Dr Rostka w Chorzowie.
 • Stowarzyszenie uzyskało wsparcie finansowe z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 25 000zł.
 • Stowarzyszenie uzyskało wsparcie finansowe z Urzędu Miasta Chorzów  w kwocie 4000zł
grudzień `97
 • uzyskano lokal w Domu Parafialnym parafii Św. Jadwigi
 • zmiana siedziby Stowarzyszenia z ul. Powstańców na Dom Parafialny parafii Św. Jadwigi ul. Chrobrego 17 
W 1997 roku kontynuowano opiekę domową i przyjęto pierwszych pacjentów Poradni konsultacyjnej leczenia paliatywnego.
Lata 1998 - 2001.  Zdobywanie doświadczeń w opiece hospicyjno-paliatywnej i rozwój zespołów niosących pomoc.
W roku 1998 funkcję skarbnika przejęła Lucyna Obrochta. Stowarzyszenie pozyskuje wolontariuszy do przyjmowania zgłoszeń ,do prowadzenia promocji
i pozyskiwania środków na swoja działalność. Stowarzyszenie liczy 17 członków. Wzrasta liczba zgłoszeń chorych. Lekarzom, pielęgniarkom, kapelanowi
oraz rehabilitantom pomagają  przeszkoleni wolontariusze niemedyczni. Od roku 1998 w opiece pomaga  Jolanta Łamik, Grzegorz  Konopniak, Krystyna Pawleta
i Jolanta Gruszczak.
 • W roku 1998 dotacja z UM Chorzów wyniosła 5000zł a z Urzędu Wojewódzkiego na pracę Poradni 10 000zł.
 • W roku 1999  Stowarzyszenie zgłosiło członkostwo w Ogólnopolskim Forum  Ruchu Hospicyjnego. Członkowie Forum dzielą się doświadczeniami, uczestniczą we wspólnych szkoleniach, spotkaniach i rekolekcjach hospicyjnych.
 • W roku 2000 Stowarzyszenie pozyskało nowych członków:  lekarzy Zuzannę Maćkowską, Karolinę Janik, Piotra Sopolskiego , pielęgniarkę Joannę Flakus
  oraz Halinę Krawczyk, Jadwigę Łoś.
 • W roku 2001 Stowarzyszenie pozyskało nowych członków:  Antoniego Sorichtę, pielęgniarkę  Bożenę Sopolską.
Rok 2002
 • wprowadzenie programu START do rejestracji chorych
 • zatrudnienie księgowej na umowę o pracę
 • Stowarzyszenie pozyskało nowych członków:  Danutę Bartoszek, Różę Til, pielęgniarkę Elżbietę Piekarską i psychologa Elwirę Mikrut.
 • dekretem ks. abp. Damiana Zimonia kończy posługę pierwszy  kapelan hospicjum ks. Marek Wójcicki
Rok 2003

luty `03
 • rozpoczyna posługę nowy kapelan Hospicjum w Chorzowie ks. Janusz Kopeć
 • rozpoczyna się współpraca Hospicjum z OOP  NZOZ” Dom PCK” przy Placu Piastowskim w Chorzowie. Hospicjum tworzy tu Oddział , na którym zapewnia opiekę hospicyjno-paliatywną chorym wymagającym całodobowej opieki.
maj `03
Uchwałami Walnego Zebrania:
- funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia przejmuje  Barbara Kopczyńska
- funkcję sekretarza Jolanta Łamik
- przyjęto skład komisji rewizyjnej Niepokój Zofia, Pawleta Krystyna, Rosiek Dorota
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach Sygn. KA VIII NS_REJ/KRS/ 15354/2/880 zostaje nadany nr KRS 0000015960

wrzesień `03
Rozpoczęła się działalność Stowarzyszenia w zadaniach edukacyjnych dla studentów Zakładu Medycyny Paliatywnej Śląskiej Akademii Medycznej przed i podyplomowych w zakresie opieki domowej i poradnictwa w opiece paliatywnej .

październik `03
W Chorzowskim Teatrze Rozrywki cztery śląskie hospicja (katowickie, mysłowickie, gliwickie i chorzowskie) organizują koncert charytatywny „ Głosy dla hospicjów”. Dla śląskich hospicjów w koncercie charytatywnym wystąpiła Katarzyna Skrzynecka oraz Absurdalny Kabaret prowadzony przez ks. Marka Wójcickiego. Koncert prowadził Jacenty Jędrusik.

Rok 2004

marzec `04
* stowarzyszenie pozyskało nowych członków:  Elżbietę  Sitek i lekarza Ewę Kosowską
* funkcję kapelana Hospicjum w Chorzowie pełni  ks.  Michał Kuś
* rozwiązanie Oddziału Opieki Paliatywnej NZOZ Dom PCK w Chorzowie. Chorzy wymagający całodobowej opieki  zostają jej pozbawieni.

kwiecień `04
*udział ” HOSPICJUM” w Chorzowie w programie „Dzień Przedsiębiorczości 2004” przygotowującego młodzież do świadomego wyboru drogi zawodowej i ścieżki edukacyjnej . Jednodniowe zajęcia z młodzieżą LO Batory przeprowadziła dr Kopczyńska.

czerwiec `04
*dzierżawa budynku przy ul. Szpitalnej 24 w Chorzowie Batorym od Zespołu Szpitali  Miejskich z przeznaczeniem na Hospicjum Stacjonarne. Zabytkowy budynek (ponad  100-letni) wymaga kapitalnego remontu i przystosowania do nowej funkcji.
* zmiany w statucie ; funkcję sekretarza przejęła Elwira Mikrut oraz powołano nowy skład komisji rewizyjnej Piotr Sopolski, Elżbieta Sitek
* zmiana siedziby Stowarzyszenia i poradni na” Energomontaż” ul. Katowicka 47 w Chorzowie

wrzesień `04
* Stowarzyszenie pozyskuje nowego członka Alinę Szafranowicz  i liczy 24 osoby.
*od 28.09 księgowość Stowarzyszenia i NZOZ zlecono umową do Biura Rachunkowego Maria Nowosielska
* rozpoczęto prace remontowe i przystosowawcze wg proj. arch. opracowanego przez „Inwestprojekt” mgr inż. arch. Annę Buczek z Zespołem.
Wykonawca „Archinstal” zrealizował projekt od września 2004 do maja 2005. Funkcję inspektora nadzoru pełnił  inż. Jeremi  Kosarewicz

październik `04
* Szkolenie  pierwszej pomocy dla wolontariuszy i pracowników (23 uczestników) przez Maltańską Służbę Medyczną.

listopad `04
Kwesty w chorzowskich parafiach wspierają dzieło budowy Hospicjum stacjonarnego
Msza. Św. za zmarłych podopiecznych hospicjum i spotkanie w Sali Domu Parafialnego św. Jadwigi na ul. Chrobrego

W 2004 roku objęto opieką domową  104 pacjentów a w Poradni konsultacyjnej leczenia Paliatywnego udzielono 206 porad


Rok 2005
Nominację na kapelana Hospicjum otrzymuje ks. Ryszard Noras.
Stowarzyszeniepowołuje NZOZ „HOSPICJUM CHORZOWSKIE” z trzema komórkami organizacyjnymi
:
Zespół Opieki Domowej
Poradnia Opieki Paliatywnej
Oddział Opieki Paliatywnej

maj`05
Zakończenie prac remontowych przez ARCH INSTAL. Koszt remontu sfinansowano częściowo (130 tys.zł) z zaoszczędzonych przez Stowarzyszenie środków w latach 1996-2005. Pozostałą część spłacano w miesięcznych ratach (ok. 15000zł) firmie ARCH-INSTAL – wpłaty rat do października 2007. Na zlecenie UM Chorzów przeprowadzono remont dachu budynku oraz wykonano pochylnię przy wejściu  na oddział. Z pomocą sponsora (prywatna firma ogrodnicza) zostaje uporządkowany ogród i powstają alejki w ogrodzie przy Hospicjum

czerwiec `05
16 czerwca nastąpiło uroczyste otwarcie Oddziału Opieki Paliatywnej


lipiec `05
Do lipca  2005 Stowarzyszenie zatrudniało 2 lekarzy na ½ etatu. Pozostali lekarze i pielęgniarki pracowali wolontaryjnie. Pomagali wolontariusze niemedyczni - członkowie Stowarzyszenia i kapelan  hospicjum ks. Ryszard Noras.
18.07  ks. Ryszard Noras dokonał poświęcenia Oddziału Opieki Paliatywnej.

sierpień `05
1 sierpnia na oddział trafiają pierwsi pacjenci - rozpoczyna pracę Oddział Opieki Paliatywnej po podpisaniu kontraktu z NFZ.
Ordynatorem oddziału i dyr. NZOZ”HOSPICJUM CHORZOWSKIE” zostaje dr Barbara Kopczyńska. Stowarzyszenie zatrudniło pracowników NZOZ na umowy o pracę 3 lekarzy, 6 pielęgniarek,4 salowe oraz na umowy cywilnoprawne 1 lekarza oraz 5 pielęgniarek. 3 osoby zatrudniono na umowy o pracę pracownika ds. kadr i do prac gospodarczych. Pozostałe 3 osoby zatrudniono na zasadzie umowy z Urzędem Pracy na staż interwencyjny. Zawarto umowy z Zespołem Szpitali Miejskich na badania laboratoryjne oraz z Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii na badania tomograficzne i rezonans magnetyczny oraz inne niezbędne umowy.

wrzesień `05

Wyjazd integracyjny  w Tatry.

październik - grudzień `05

II Kampania „Hospicjum to też Życie. Stowarzyszenie po raz pierwszy bierze udział w Kampanii HTTŻ.  Organizuje koncert zespołów „ Na szlaku” i zespołu ”Pieśni i tańca Chorzowianie”. W ramach kampanii odbyła się debata” Jak rozmawiać o nieuleczalnej chorobie” prowadzona przez lekarza Barbarę Kopczyńską, psychologa Elwirę Mikrut i kapelana hospicjum ks. Ryszarda Norasa.

listopad `05
Kwesty w chorzowskich parafiach wspierające działalność statutową. Msza. św. za zmarłych podopiecznych hospicjum i spotkanie rodziny hospicyjnej w Sali Domu Parafialnego św. Jadwigi na ul. Chrobrego. 14 listopada Stowarzyszenie uzyskuje status Organizacji Pożytku Publicznego (Sygn. Akt KA VIII NS-REJ.KRS z dnia 14.11.2005). Spotkanie Opłatkowe.
Na Oddziale Opieki Paliatywnej pomagają wolontariusze Irena Wilczyk, Barbara Gola, Mirosława Poremba, studentka medycyny Iwona Wieczorek.

W 2005 roku objęto opieką domową 150 chorych, opieką stacjonarną na OOP objęto 67 chorych a w Poradni Opieki Paliatywnej 260 porad
Rok 2006
Styczeń `06
Nadzwyczajne Walne zebranie członków - zmiany w statucie

Luty `06
Dzień Skupienia przygotowany przez kapelana ks. R. Norasa

Marzec `06
Zatwierdzenie programu dostosowawczego  2008-2012 do nowych przepisów Ministra Zdrowia
Prezesem Honorowym  stowarzyszenia został pan Florian Lesik- wybitny Chorzowianin, wieloletni Przewodniczący Rady Miasta
Uroczystość X-LECIA Hospicjum w Chorzowie. Uroczystość uświetnili koncertem Magdalena Krzywda i Sławomir Witkowski

Czerwiec `06

17.06.2006 Miejski Dom kultury Batory - Koncert charytatywny muzyki klasycznej w wykonaniu Anny Paras (fortepian), Katarzyny Bieniarz (wiolonczela) oraz Beaty Warykiewicz-Siwy, Joanna Cogiel, Irena Kalinowska (skrzypce). Aukcja obrazów ufundowanych przez profesorów i studentów ASP w Katowicach.
Rezygnacja z pełnionej funkcji prezesa Grzegorza Olszewskiego i sekretarza Elwiry Mikrut
17.06.2006 - walne zebranie powołało na funkcję prezesa Alinę Szafranowicz, viceprezesa Barbarę Kopczyńską, na funkcję sekretarza Elżbietę Sitek i na funkcję skarbnika Krzysztofa Borszcz. Skład Komisji Rewizyjnej: Lucyna Obrochta i Jolanta Łamik.

Lipiec `06
Przyznanie prawa do nawiązek sądowych - wpis na listę uprawnionych przez Ministra Sprawiedliwości

Wrzesień `06
Barbara Kopczyńska została Chorzowianką Roku 2005.
Pielgrzymka do Krakowa i Łagiewnik z ks. Krzysztofem Tabathem
Rozpoczęcie współpracy z Centrum Pracy Socjalnej przy OPS w Chorzowie. Zatrudniono pracowników do prac biurowych, gospodarczych i porządkowych w ramach prac społecznie użytecznych.
Utworzenie Biura - sekretariatu stowarzyszenia

Październik-  Grudzień `06
Kwesty w chorzowskich parafiach wspierające działalność statutową. III Kampania „Hospicjum to też Życie. W światowym Dniu Hospicjum i Medycyny Paliatywnej koncert księży tenorów” Najpiękniejsze arie modlitewne świata” oraz zorganizowano  debatę wspólnie z hospicjum Matki Teresy z Zabrza debata „Osierocenia i żałoba” prowadzona przez Łucję Bartoszewską z udziałem Ks. dr Antoniego Bartoszka i dr n. med. Jadwigi Pyszkowskiej konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie med. paliatywnej.

Wrzesień `06
Pierwsza jesienna akcja sadzenia żonkili.

Listopad `06
Msza listopadowa za wszystkich zmarłych podopiecznych hospicjum. Spotkanie rodziny hospicyjnej w salce przy parafii WNMP.
Stowarzyszenie zostaje laureatem Konkursu PRO PUBLICO BONO na najlepsze dzieło obywatelskie w kategorii – zdrowie i pomoc społeczna za „ Otwarcie i właściwe funkcjonowanie Oddziału Opieki Paliatywnej w Chorzowie. Nagroda 10 tys. zł została pierwszą cegiełką na koncie WINDA

17.11 Wizyta  Metropolity Katowickiego abp Damiana Zimonia w Hospicjum.


Grudzień `06
Rozpoczęcie starań o nieodpłatne przekazanie własności budynku Hospicjum
Spotkanie Opłatkowe

W 2006 roku objęto opieką domową 216 pacjentów,  opieką stacjonarną na OOP objęto 161chorych a w Poradni Opieki Paliatywnej udzielono 347 porad.
Rok 2007
Marzec `07
Walne zebranie uchwala plan rozbudowy hospicjum oraz konieczność zabudowy windy . Nagrodę z konkursu przeznacza jako pierwszą cegiełkę na ten cel.
Zmiana Zarządu wobec rezygnacji prezesa Aliny Szafranowicz. Funkcję prezesa przejmuje Barbara Kopczyńska a funkcję v-prezesa obejmuje Lilianna Motyka
Zostaje złożony wniosek do Lokalnego Programu Rewitalizacji w UM Chorzów dotyczący m.in. zabudowy windy.
Spotkanie dla przyjaciół sponsorów i wolontariuszy W Domu Kultury BATORY „ przy kawie i ciastku”
Wykład ks. dr Antoniego Bartoszka „O miłosiernym Samarytaninie”
Występ teatru Wojeteth  „Transitum ” o św. Franciszku
Fundacja ekologiczna SILESIA w ramach akcji „Posadź swoje drzewko” ufundowała rośliny do ogrodu hospicjum . Posadzono 47 nowych roślin.
Dzień skupienia dla członków Stowarzyszenia, pracowników NZOZ i wolontariuszy z ks. Masarskim

Kwiecień `07
Egzamin państwowy praktyczny dla specjalizacji lekarskiej Medycyna Paliatywna odbył się na Oddziale Opieki Paliatywnej w Chorzowie.

Maj `07
21.05  Uroczystość  wręczenia  dyplomu laureata VIII edycji konkursu Pro Publico Bono wraz z dyskusją panelową na temat wcielania w życie nauki
Jana Pawła II.
Dyplom laureata  wręczył prof. Jerzy Buzek przewodniczący Rady Fundacji. Przesłanie do dyskusji odczytał prezes honorowy Stowarzyszenia Florian Lesik.  W dyskusji udział wzięli  v-prez. Chorzowa Joachim  Otte, dr Maliszewski z Uniwersytetu Śląskiego, dyr.   IV LO mgr Roman Herrmann. Uroczystość uświetnili koncertem studenci Akademii  Muzycznej w Katowicach z Anną Paras. Delegacja fundacji Pro Publico Bono odwiedziła  Oddział Opieki Paliatywnej. Wyjazd integracyjny w  Bieszczady z ks. Masarskim. Dzień Skupienia

Wrzesień `07
Pracę rozpoczyna kapelan Hospicjum ks.Wojciech Szymczak. Akcja” Lubię pomagać” Fundacji Hospicyjnej I-wszy rok trzyletniego szkolenia koordynatorów wolontariatu – skierowano dwie osoby Joanna Tabor, Elżbieta Sitek.

Wrzesień  - Październik `07
Kwesty w chorzowskich parafiach
Jesienna część I-ej akcji POLA NADZIEI w Chorzowie - Sadzenie żonkili po raz pierwszy w Chorzowie

Październik - Grudzień `07

IV Kampania „Hospicjum to też Życie” I-wszy rok” Lubię pomagać” - promocja wolontariatu
Organizacja koncertu w Światowym Dniu Medycyny Paliatywnej i Hospicjum” Jacek Kaczmarski  im memoriam” w wykonaniu Kawiarenki Literackiej I LO Słowak oraz dnia Otwartego w dniu 25.10; Flash Mob na ulicach miasta 25.11
Realizacja zadania współfinansowanego z budżetu Woj. Śląskiego” Utworzenie Centrum Wolontariatu przy Hospicjum w Chorzowie”

Listopad `07
Msza. Św. Za zmarłych podopiecznych hospicjum. Spotkanie rodziny hospicyjnej w salce przy parafii WNMP.
Kwesty w parafiach wspomagające działalność statutową. POLA NADZIEI - jesienna akcja sadzenia żonkili m.in. na skwerze przy hospicjum, w parku Kultury, przy stacji Meteorologicznej i na skwerach w mieście. Szczególna rolą tej akcji jest nawiązanie współpracy ze szkołami, dzięki której budzona jest u młodzieży wrażliwość na potrzeby człowieka chorego.

Grudzień `07
Dzień Wolontariusza  - dzięki współpracy ze szkołami  przybywa młodzieży szkolnej wrażliwej na potrzeby podopiecznych hospicjum. 
Podpisanie nowej umowy dzierżawy z nowym właścicielem budynku Prezydentem Miasta Chorzów. Spotkanie Opłatkowe

W 2007 roku objęto opieką domową 307pacjentów,  opieką stacjonarną na OOP objęto 186 chorych a w Poradni Opieki Paliatywnej udzielono 387 porad.
Rok 2008
Styczeń `08
Prace remontowe utworzenie izolatki z pokoju dwuosobowego i malowanie oddziału-realizacja programu dostosowawczego do przepisów Ministra Zdrowia z roku 2006. Przebudowa piwnic zgodnie z wymogami przepisów o pomieszczeniach na odpady. Wykonawca  firma Arch Instal wg projektu „Inwestprojekt”mgr arch. Anny Buczek z Zespołem.

Luty `08
Po raz pierwszy odbyło się wspólne spotkanie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rodziny oraz nagradzanie wolontariuszy i sponsorów. Nagrodę wolontariusza  „Uśmiechaczka” przyjęła Krystyna Pawleta i Barbara Gola oraz sponsorzy dyplomy Otwartego Serca:  Zespół Architektów  „Inwestprojekt” mgr arch. Anna Buczek oraz pani mgr Urszula Maciąg.

Marzec `08
19.03 Walne zebranie

Kwiecień `08
Inauguracja I-ej wiosennej Akcji Pola Nadziei
17.04.2008 Spotkanie dla przyjaciół sponsorów i wolontariuszy przy kawie i ciastku w Domu Kultury BATORY
Wykład ks. dr Antoniego Bartoszka ” Hospicjum i Caritas w służbie człowieka i społeczeństwa” / /Caritas- miłość miłosierna, Hospicjum- -gościnność/
Koncert Zespołu „Od serca’ ’z Ośrodka dla niepełnosprawnych ”Najświętsze Serce Jezusa” w Rudzie Śląskiej Halembie funkcjonujący w strukturach Caritas. Wspomnienie pana Bogdana członka zespołu podopiecznego Hospicjum. Wspólne biesiadne śpiewanie.

Maj `08
POLA NADZIEI: 10.05 -  zbiórka publiczna na ulicach miasta Chorzowa oraz w WPKiW w CHCK koncert charytatywny Zespołu „NEW DAY” 
22.05- finał  Piknik rodzinny w chorzowskim skansenie:  prowadzenie Sławomir Biliński, występy zespołów Trąbki Jerycha, Contigo, Przylądek Dobrej Nadziei, Pchnąć w tę łódź jeża, Mirosław Szołtysek i Wesołe Trio, występy dzieci z Przedszkola Niepublicznego oraz na zakończenie pokaz ogni sztucznych

Październik-  Grudzień `08
V Kampania „Hospicjum to też Życie
Akcja Lubię pomagać II-gi rok –promocja wolontariatu skierowana do młodzieży
01.10  Dzień Otwarty w Hospicjum
09.10 Koncert Zespołu PIN i  Vio Lindi W Chorzowskim Centrum Kultury z Okazji Światowego Dnia Medycyny Paliatywnej i Hospicjum.
Kwesty w parafiach

Listopad `08
Msza św.za zmarłych. Spotkanie rodziny hospicyjnej w salce przy parafii WNMP.

Grudzień `08
5.12. Dzień Wolontariusza.   Przyznano nagrody „ Uśmiechaczka”  Danucie Bartoszek i Irenie Wilczyk  w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Rodziny.  Przybywa  wolontariuszy pomagających na Oddziale: Damian, Monika Mróz, Patrycja Marczak, Karina Majętny, Agnieszka Kegler, Aleksandra Kurek.
Spotkanie Opłatkowe

W 2008 roku objęto opieką domową 224 pacjentów,  opieką stacjonarną na OOP objęto 140 pacjentów a w Poradni Opieki Paliatywnej przyjęto 72 pacjentów i udzielono 397 porad.
Rok 2009
Marzec `09
Walne zebranie uchwala zmianę planu rozbudowy hospicjum ,rezygnuje z koncepcji  zabudowy windy na rzecz budowy nowego pawilonu w miejscu prywatnych garaży. Uchwala wykupienie garaży aby pozyskać teren na rozbudowę.

Kwiecień `09
Inauguracja Akcji POLA NADZIEI
Spotkanie dla przyjaciół sponsorów i wolontariuszy przy kawie i ciastku w Domu Kultury BATORY. Wykład ks. dr Antoniego Bartoszka
Spektakl Anny Seniuk i Koncert  Sławka Witkowskiego i Magdy „ Poezja Miłosna”
Spektakl Bogurodzica w kościele św. Józefa- Anna Seniuk i Scholi Cantorum Minorum Chosowiensis

Sierpień - Grudzień `09
Realizacja zadania współfinansowanego z budżetu Woj. Śląskiego ”Zakup sprzętu medycznego do opieki domowej”

Październik - Grudzień  `09
VI Kampania „Hospicjum to też Życie
Akcja” Lubię Pomagać” III rok- promocja wolontariatu 50+
Cztery wykłady dla słuchaczy GUTW
Z okazji Światowego Dnia Medycyny Paliatywnej i Hospicjum  koncert w Planetarium śląskim „ Ze słowem biegnę do Ciebie” Józef Skrzek ,prowadzenie dr Jacek Kurek.

Listopad `09
Msza. Św. Za zmarłych podopiecznych hospicjum. Spotkanie rodziny hospicyjnej umilili uczniowie Słowaka” Kawiarenki Literacka”.
Kwesty w Chorzowskich parafiach wspomagające działalność statutową

Grudzień `09
5.12. Dzień Wolontariusza   Przyznano nagrodę „Uśmiechaczka”  Teresie Gancarczyk oraz dyplom Otwartego Serca Panu  mgr inż. Alfredowi Czerneckiemu. Przybywa  wolontariuszy pomagających na Oddziale: Maria
Rozpoczęto realizacje projektu osuszania budynku przez firmę  MELBUD wyłonioną w przetargu nieograniczonym
Spotkanie Opłatkowe W 2009 roku objęto opieką domową 220 pacjentów,  opieką stacjonarną na OOP objęto 116 pacjentów a w Poradni Opieki Paliatywnej udzielono 293porady
Rok 2010

Syczeń `10
Od początku roku 2010 firma budowlana  Melbud z Tarnowskich Gór kontynuowała prace  realizując projekt „Drenaż opaskowy i osuszanie piwnic metodą iniekcji”

Luty `10
Remont kanalizacji wokół budynku. Marzec `10
8.03  - Walne zebranie
Wybór Zarządu na nową kadencję. Zarząd bez  zmian. Nowy skład komisji rewizyjnej . Funkcję przewodniczącej komisji przyjęła Joanna Flakus. Wprowadzono zmiany w statucie. Powołano  trzech członków honorowych Stowarzyszenia: panią arch. Annę Buczek, ks. Antoniego Bartoszka, ks. Krzysztofa Tabatha

Kwiecień `10
Inauguracja Akcji POLA NADZIEI
Spotkanie dla przyjaciół sponsorów i wolontariuszy przy kawie i ciastku w Domu Kultury BATORY. Wykład ks. dr Antoniego Bartoszka „ Miłość w prawdzie, prawda w miłości”
Koncert  Krzysztofa Wierzchowskiego z Zespołem

Maj `10
POLA NADZIEI      Chorzowski skansen- Śląskie Gody ze stoiskiem Hospicjum.
Rozdanie nagród w konkursach szkolnych POLA NADZIEI
Kwesta publiczna w WPKIW oraz kwesta w markecie Carrefour w Chorzowie
23.05 w CHCK film The HIUMAN EXPERIENCE oraz spotkanie z aktorami i realizatorami filmu. Loteria fantowa.
Dr Barbara Kopczyńska otrzymuje  przyznany przez Prezydenta Miasta Chorzów medal im. Edwarda Hanke za osiągniecia w dziedzinie ochrony zdrowia podczas uroczystości w Chorzowskim Centrum Kultury

Czerwiec `10
Wpis do Lokalnego Programu Rewitalizacji w UM Chorzów  zadania” Rewitalizacja budynku HOSPICJUM  przez zabudowę nowego pawilonu”
Złożono wniosek o środki unijne w ramach RPO. WSL  na zadanie” Rewitalizacja budynku HOSPICJUM  przez zabudowę nowego pawilonu w Chorzowie Batorym.

Sierpień - Ggrudzień `10
Uroczystość  V-lecia  Oddziału Opieki Paliatywnej w Chorzowie. Wręczono 11 dyplomów pracownikom zatrudnionym w roku 2006. Wydano ulotkę propagującą działalność NZOZ „HOSPICJUM CHORZOWSKIE”.
Realizacja zadania współfinansowanego z budżetu Woj. Śląskiego ”Profesjonalizacja zespołów wolontariuszy hospicyjnych”

Wrzesień `10
Realizacja zadania współfinansowanego z budżetu Woj. Śląskiego „ Wyjazd szkoleniowo-integracyjny wolontariuszy hospicjum chorzowskiego”

Październik - Grudzień `10
VII Kampania „Hospicjum to też Życie poświęcona dzieciom osieroconym
Dla dzieci zorganizowano we wrześniu  imprezę „Pożegnanie Lata” oraz konkurs plastyczny „Słonik mój przyjaciel”. W grudniu uczniowie Gimnazjum przy I LO im. J. Słowackiego w ramach kampanii  przygotowali dzieciom Spotkanie Mikołajowe.
Z okazji Światowego Dnia Medycyny Paliatywnej i Hospicjum odbył się  koncert charytatywny Chóru Lutnia (Dom Parafialny św. Jadwigi)

Listopad `10
Msza. Św. Za zmarłych podopiecznych hospicjum. Spotkanie rodziny hospicyjnej umilili uczniowie Szkoły Muzycznej w Chorzowie.

Grudzień `10
5.12. Dzień Wolontariusza.   Przyznano nagrodę” Uśmiechaczka”  Viceprezes Stowarzyszenia  Liliannie Motyka oraz dyplom Otwartego Serca dr Zenonowi Machowskiemu.
Stowarzyszenie pozyskało nowego członka:  Monikę Famułę
Spotkanie Opłatkowe

W 2010 roku objęto opieką domową 246 pacjentów,  opieką stacjonarną na OOP objęto 136 chorych a w Poradni Opieki Paliatywnej udzielono 293 porad

Rok 2011
Styczeń `11
Fundacja Hospicyjna z Gdańska na rok szkolny przyznała od stycznia o końca roku szkolnego dla czworga dzieci osieroconych przez podopiecznych Hospicjum w Chorzowie stypendia na zajęcia pozalekcyjne. Luty `11
 • Podpisanie Aktu Notarialnego dotyczącego wymiany garażu.
 • Stowarzyszenie pozyskało nowych członków z grona wieloletnich wolontariuszy hospicjum:  Aleksandrę Kurek i Barbarę Gola. Stowarzyszenie
  liczy 21 członków
 • Dzięki współpracy z Fundacją LUBIĘ POMAGAĆ z Gdańska, Kampanii " Hospicjum to też Życie" w roku 2010 oraz ogólnopolskiej akcji
  Słonik Mój Przyjaciel od lutego posiadamy czterech stypendystów. Są nimi dzieci osierocone przez podopiecznych Hospicjum w Chorzowie. Stypendia przyznano na zajęcia pozalekcyjne sportowe lub edukacyjne.
 • 14 lutego odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Dokonano na nim zmian w statucie wymaganych przez znowelizowaną ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz zmiany składu komisji rewizyjnej .
 • Funkcję przewodniczącej komisji rewizyjnej obejmuje  Monika Famuła.
Marzec `11
17 marca. Inauguracja IV-tej kampanii POLA NADZIEI: Ogłoszenie konkursów dla szkół. Spotkanie dla przyjaciół sponsorów i wolontariuszy przy kawie i ciastku w Domu Kultury BATORY. Wykład ks. dr hab. Antoniego Bartoszka „Czas Hospicjum czasem Kairos”. Spektakl „Oskar i pani Roża” w wykonaniu uczniów LO z Kluczborka.
26.03.2012 Dzień skupienia prowadzony przez ks. Rafała Kacę z parafii WNMP w Chorzowie.
Trwa remont dachu budynku Hospicjum Kwiecień `11
- Stowarzyszenie pozyskało nowego członka Jolantę Lucińską-Suseł
- trwają prace: rozbiórka garaży, malowanie pomieszczeń Stowarzyszenia
- Pielgrzymka do św. RITY 01.04- 06.04.11
Z okazji 15-lecia działalności z ks. Krzysztofem Tabathem odwiedzamy Sanktuarium św. Rity w Cascia (w przepięknej Umbrii). Zwiedzamy także Padwę, Loreto, Mannopello, Asyż i Wenecję
- rozdzielono i wyczerpano unijne Fundusze RPO dla woj. Śląskiego z zakresu rewitalizacji do roku 2012. Jesteśmy na liście rezerwowej. Rok temu śląskie RPO wyczerpało unijne fundusze na lecznictwo otwarte. Nasz wniosek „Rewitalizacja budynku Hospicjum oraz zagospodarowanie przyległego otoczenia przez nadanie nowych funkcji użytkowych” jest na liście rezerwowej do dofinansowania. (aktualnie uchwałą z dnia 02.01.12 na 19 miejscu) Kwiecień – Maj `11 - Wydanie płyty – singla z piosenką „Ku Nadziei” będącej cegiełką charytatywną na rzecz Hospicjum w Chorzowie. Piosenka została napisana i wykonana przez muzyków kabaretu „Drzewo a gada” skupiającego zarówno niepełnosprawnych jak i pełnosprawnych zawodowych artystów. Dochód zostanie przeznaczony na budowę w Chorzowie Poradni Opieki Paliatywnej. Piosenkę „Ku nadziei” dedykujemy wszystkim, którym bliski jest ruch hospicyjny w Polsce. Maj - POLA NADZIEI
1 maja. Chorzowski Skansen - Śląskie Gody ze stoiskiem Hospicjum, rozdanie nagród w konkursach szkolnych POLA NADZIEI.
Uroczystość XV- lecia Hospicjum w Chorzowie połączona z finałem kampanii „Pola Nadziei”
01.05 Msza Św. z okazji jubileuszu godz.15.00 w kościele św. Józefa ( skansen)
21.05 godz. 15.00 w CHCK Obchody XV- lecia Stowarzyszenia
- konferencja naukowa dla lekarzy
- Koncert Zespołu „Happy Big Band” – Orkiestry Rozrywkowej Kopalni KWK Mysłowice Wesoła
- Wystawa prac śp. Jana Herli oraz wydanie jubileuszowej ulotki.
9 maja. Walne Zebranie Stowarzyszenia Czerwiec `11
Z okazji Dnia Dziecka 04.06 odbyło się spotkanie w kinie na filmie przyrodniczym w wersji 3D. Było także spotkanie przy lodach i oczywiście prezenty. Stowarzyszenie ufundowało dzieciom książki a darczyńcy z całej Polski spełnili marzenia pięciorga dzieci, które uczestniczyły w akcji Fundacji Hospicyjnej „Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka”. Lipiec `11
- Dzieci spędziły dwa tygodnie wakacji od 01-14 lipca na Boskich Koloniach (Kronowo- Mazury) organizowanych przez ks. Rafała Kacę. Wykorzystano cztery skierowania kolonijne, w tym dwa skierowania dla dzieci osieroconych sfinansowało Stowarzyszenie. Wszystkie dzieci już marzą o kolejnych Boskich Koloniach.
09.07 - 17.07.2011 Rajd rowerowy przez Polskę dla polskich hospicjów organizowany przez Fundację Babci Aliny z Anglii zatrzymał się na drugim przystanku w Chorzowie. Na odcinkach Bielsko-Biała – Cieszyn - Chorzów nasze Hospicjum reprezentowali: koordynator wolontariatu Joanna Tabor i psycholog Elżbieta Jacimirska oraz dwie osoby towarzyszące, nasi sympatycy: Ewa i Mariusz. Do rajdu dołączył także pan Damian z Chorzowa. Fundacja podarowała nam 6 materacy przeciwodleżynowych dla chorych. Rajd odbył się po raz drugi. Sierpień `11
11.08 Wyłoniony w przetargu nieograniczonym wykonawca- Zakład Budowlany KADET Feruga, Taranek, Wasiewicz SPJ z Chorzowa rozpoczął realizację zamówienia na rozbudowę Hospicjum.
30.08 W wyniku konkursu z zakresu polityki społecznej podpisano dwie umowy współfinansowane przez Województwo Śląskie w 50%: 1. Organizację akcji charytatywnych wspierających opiekę hospicyjną. 2. Doposażenie w sprzęt medyczny Wrzesień `11
Przyznano stypendia dla czterech dzieci osieroconych na zajęcia pozalekcyjne z dotacji Fundacji Hospicyjnej z Gdańska na rok szkolny 2011/2012
20.09.11 Spotkanie organizacyjne z udziałem przedstawicieli Szkół uczestniczących w V Chorzowskiej kampanii „Pola nadziei”
29.09.11 „Pożegnanie Lata” impreza dla dzieci organizowana po raz drugi przez Centrum Wolontariatu przy Hospicjum w Chorzowie. Wzięły w niej udział dzieci podopieczne Chorzowskich Fundacji i Stowarzyszeń oraz dzieci osierocone przez podopiecznych Hospicjum. Dzięki gościnności Dyrekcji Szkoły impreza o charakterze sportowo-muzycznym (koncert karaoke) odbyła się na boisku i w pomieszczeniach Zespołu Szkół nr2 w Chorzowie Batorym, a także wolontariusze zorganizowali „bieg miejski” w dzielnicy Chorzów Batory Październik - listopad `11 Kwesty w parafiach. Dzięki ofiarności parafian kwesty i przeprowadzone z dużym udziałem młodzieży przyniosły dochód 28796,55zł . Dochód ten został w całości przeznaczony na cele statutowe. Październik - grudzień `11
VIII Kampania „Hospicjum to też Życie pod hasłem „Podaruj swój czas” poświęcona promocji wolontariatu50+ 8 października. Koncert zatytułowany „Ku Nadziei” zgłoszono do obchodów Światowych „Voices for Hospices. W Domu Parafialnym parafii Św. Jadwigi wystąpił Zespół „Drzewo a gada” ze Stowarzyszenia Absurdalny Kabaret.
20 października. Dzień Otwarty. W siedzibie Stowarzyszenia spotkały się osoby zainteresowane wolontariatem hospicyjnym, ideą powołanego przy Stowarzyszeniu Centrum Afirmacji Życia oraz opiekujące się przewlekle chorymi w domu. Szkolenia zewnętrzne wymagane w tegorocznej kampanii realizowano w Klubie Rozmaitości Kulturalnych PEGAZ prowadzonym przez mgr Zofię Dytko, działającym przy MDK Batory. Regularnie spotyka się ok. 80 seniorów. Odbyły się trzy spotkania w ramach Kampanii.
5 listopada. Spotkanie w krypcie kościoła św. Antoniego „A nadzieja zawieść nie może”
z udziałem I-go kapelana Hospicjum ks. Marka Wójcickiego i koordynatorów wolontariatu. W programie: - „O nadziei” – ks. Marek Wójcicki - informacje o działalności i rozbudowie Hospicjum Chorzowskiego - wiersze ks. Twardowskiego i własne w wykonaniu p. Jana Mieńciuka
7 listopada. Msza Św.za zmarłych podopiecznych Hospicjum w Kościele Wniebowzięcia NMP. Po Mszy odbyło się spotkanie rodziny hospicyjnej w salce w domu parafialnym.
20 listopada. Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego nagrodę Prezydenta Miasta Andrzeja Kotali w kategorii indywidualnej za szczególne osiągniecia w realizacji polityki społecznej Chorzowa otrzymała sekretarz Stowarzyszenia Elżbieta Sitek.
5 grudnia. Dzień Wolontariusza. W Międzynarodowym Dniu Wolontariusza podczas uroczystej gali rozdano nagrody „Uśmiechaczka” dla wyróżniających się chorzowskich wolontariuszy. Kandydatów po raz pierwszy nominowały 3 organizacje: Hospicjum w Chorzowie, Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny oraz Stowarzyszenie Pomocy „Serce”. Nagrodę otrzymało 5 pań, w tym dwie wolontariuszki naszego Hospicjum; Aleksandra Kurek i Maria Klyszcz za wierne, ciche i pełne ciepła towarzyszenie chorym w Hospicjum stacjonarnym. Hospicjum uhonorowało dyplomem „Otwartego Serca” Firmę Dentomed za zaopatrywanie pacjentów w środki do opatrunków i dezynfekcji.
7 grudnia odbyło się spotkanie z okazji Dnia Wolontariusza w siedzibie Centrum Wolontariatu przy Hospicjum z udziałem Prezes Stowarzyszenia. W uroczystym spotkaniu uczestniczyło 20 osób. Dokonano podsumowania rocznej działalności. Wolontariusze otrzymali podziękowania za posługę i wspólnie przystroili choinkę.
8 grudnia. Spotkanie Mikołajowe. Uczniowie Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących zaprosili dzieci osierocone na spotkanie z Mikołajem. Paczki Mikołajowe odebrało 11-oro dzieci podopiecznych Hospicjum.
14 grudnia. Spotkanie Opłatkowe dla członków i pracowników Stowarzyszenia.
17 grudnia. Akcja „ Sportowcy dla Hospicjum w Chorzowie” uzyskała wsparcie sympatyków klubu Ruch - Chorzów uprawiających towarzysko piłkę nożną oraz KS Ruch-Chorzów. Zorganizowano wspólnie I charytatywny turniej piłki nożnej dla Hospicjum w Chorzowie Pod nazwą „Jedne barwy, jeden cel” turniej odbył się Hali MORIS - u Chorzowie. Rywalizowały drużyny reprezentujące kibiców kilku dzielnic Miasta. W meczu finałowym zagrali Oldboje KS Ruch- Chorzów. Imprezie towarzyszyły zabawy i turnieje dla dzieci. Odbyła się sportowa aukcja charytatywna przedmiotów podarowanych przez Sportowców
i Kluby. Turniej zyskał patronat Prezydenta Miasta oraz wsparcie Wydziału Kultury i Sportu oraz Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta.


1%
dzięki ofiarności darczyńców z całej Polski z podatku za rok 2010 wpłynęła kwota 204488,80zł, którą w całości przeznaczono na cele statutowe. W 2011 roku objęto opieką domową 245 chorych (w tym 127 kobiet) ogółem 14 316 osobodni opieki, opieką stacjonarną na OOP objęto 102 chorych (w tym 54 kobiety) 3 746 osobodni opieka w Poradni Opieki Paliatywnej udzielono 337 porad.

Rok 2012
Styczeń
- Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków związane ze zmianami w Ustawie o działalności leczniczej.

Luty
- Opracowano i złożono ofertę w ramach FIO p.t „Pomagam, bo chcę i umiem Ci pomóc” z obszaru wsparcia „Aktywizacja ludzi starych, integracja międzypokoleniowa”. Oferta pomimo pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej nie zyskała dofinansowania.
- Światowy Dzień Chorego – Adoracja Najświętszego Sakramentu w Hospicjum z udziałem
ks. Wojciecha Bartoszka. Marzec
- 16.03 Wizytacja Hospicjum i spotkanie z Biskupem Janem Kupnym.
- Wielkopostny Dzień Skupienia u Sióstr Szarytek prowadzony przez Kapelana Hospicjum
ks. Wojciecha Szymczaka.
- Inauguracja V Chorzowskiej Akcji Pola Nadziei
 W MDK- Batory wykład ks. dr Antoniego Bartoszka „ Chwałą Bożą żyjący człowiek- czyli o godności życia człowieka” oraz wykład inauguracyjny działalności Centrum Afirmacji Życia (CAŻ) dr Jacek Kurek „Przeżyć żałobę – powrócić do życia”. W części artystycznej poezja śpiewana w wykonaniu Barbary Leśniak oraz spotkanie z autorem tekstu piosenek, poetą Marcinem Urbanem.  Kwiecień
- Spotkanie Wielkanocne dla pracowników, wolontariuszy i członków Stowarzyszenia.
- Stowarzyszenie pozyskało nowego członka Dorotę Chwedura.
- Walne Zebranie Stowarzyszenia
- spotkanie otwarte organizowane przez CAŻ „ Powołanie do utraty” dr Jacek Kurek w MDK Batory.
- kwesta na Stadionie Ruch podczas imprezy Derby Śląskie
- stowarzyszenie pozyskało nowego członka Zbigniewa Sawicza oraz deklarację członkowską podpisał Prezes Honorowy Stowarzyszenia pan Florian Lesik. Stowarzyszenie liczy24 członków.  Maj
- CAŻ wykład „ Nadzieja wyzwala męstwo” prof. Krystyna Wojtynek- Musik oraz koncert duetu Karolina Sleziak i Sławomir Witkowski w MDK Batory.
- kwesta w Castoramie w ramach akcji POLA NADZIEI
Finał Kampanii w Skansenie: kiermasz podczas Śląskich Godów,
- rozdanie nagród w konkursach szkolnych: 2 plastyczne dla uczniów Szkół Podstawowych oraz literacki i fotograficzny dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej ,
- I Rajd Nadziei w Parku Śląskim zorganizowany przez Centrum Wolontariatu z udziałem ok. 100
rowerzystów ( sympatycy, wolontariusze, reprezentacje trzech szkół). Trasa Rajdu 11,5km na odcinku Park –Skansen. Czerwiec
- Cykle Poland 2012 rajd rowerowy przez Polskę dla polskich Hospicjów organizowany po raz trzeci przez Fundację Babci Aliny – brytyjską fundacje charytatywną The Alina Foundation
- spotkanie otwarte organizowane przez Centrum Afirmacji Życia wykład „Terapia sensem według Frankla” dr Agnieszka Woszczyk
- I Chorzowski Dzień Organizacji Pozarządowych w Parku Śląskim podczas koncertu orkiestr dętych.  Lipiec
- Czworo dzieci z grupy osieroconych spędziło dwa tygodnie na Mazurach na „Boskich Koloniach” organizowanych przez ks. Rafała Kaca. Koszty wyjazdu pokryło Stowarzyszenie. Sierpień
- Realizowano przy współpracy z Fundacją Hospicyjną Akcję „Kolorowy piórnik” doposażenia wyprawek szkolnych w ramach Funduszu Dzieci Osieroconych przed rozpoczęciem Roku Szkolnego (5 dzieci) Wrzesień
- Z nominacji biskupa archidiecezjalnego posługę kapelana Hospicjum zakończył ks. Wojciech Błaszczak a rozpoczął ks. dr Michał Orlik.
- W ramach organizowanej przez Centrum Wolontariatu po raz trzeci akcji Pożegnanie Lata dzieci chorzowskich Stowarzyszeń, które skorzystały z zaproszenia wspólnie spędziły czas z dziećmi podopiecznymi Hospicjum w Parku i Planetarium Śląskim.
- Z darowizny celowej Fundacji Hospicyjnej przyznano trzem dzieciom z grupy dzieci osieroconych stypendia na zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2012/2013
- spotkanie otwarte organizowane przez Centrum Afirmacji Życia
IX spotkanie naukowe z cyklu Medium Mundi „Wobec utraty, braku i ubywania”
Prelegenci dr Jacek Kurek- inicjator sesji, dr Krzysztof Maliszewski, dr hab. Katarzyna Kwapisz- Osadnik, dr Krystyna Wojtynek- Musik, dr hab. Aleksandra Kunce z UŚ, a także: mgr Monika Nowak ze Stowarzyszenia na rzecz dzieci z chorobami krwi, dr n.med. Jadwiga Pyszkowska, lek. psychiatra Bożena Szymik - Iwanecka i dr Jan Kiełbasa z UJ.
Esej Tadeusza Sławka (głos) i Bogdana Mizerskiego (kontrabas)
Koncert charytatywny „Ejbike Mame” Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego. Październik
- IX Kampania „Hospicjum to też Zycie” z tematem przewodnim „Sztuka komunikacji w opiece medycznej” Cel części edukacyjnej Kampanii to wzrost świadomości społecznej, dotyczącej znaczenia zdrowej komunikacji w utrzymaniu dobrych relacji na linii środowisko medyczne – pacjent – rodzina chorego. Temat został rozwinięty podczas Dnia Otwartego zaplanowanego na grudzień.
Inauguracja Kampanii Koncert „ Głosy dla Hospicjum” w Światowym Dniu Hospicjum i Opieki Paliatywnej13.10.2012. W auli Domu Katechetycznego parafii św. Jadwigi odbył się koncert „ Pół żartem, pół serio”- wykonawca Krzysztof Wierzchowski . akompaniament Sławomir Kolano.
- Msza św. w intencji kapelanów - podziękowania dla odchodzącego kapelana ks. Wojciecha Błaszczaka.
- spotkanie otwarte organizowane przez Centrum Afirmacji Życia
„ Obecność w czułość zamienić –o kojącej roli spotkania” dr Katarzyna Gabryś. Listopad
- Dzień Hospicyjny dla rodzin w żałobie.
Przy parafii Wniebowzięcia NMP w Domu Parafialnym dnia 06.11.2012 Msza     Św.za zmarłych oraz spotkanie rodziny hospicyjnej w salce w domu parafialnym. Zaproszono zwłaszcza rodziny zmarłych podopiecznych hospicjum z roku 2011 i2012
- Dzień Skupienia u Sióstr Szarytek „ Radość w Biblii” prowadzony przez kapelana Hospicjum. ks. dr Michała Orlika
- udział w konsultacjach na temat współpracy UM z organizacjami pozarządowymi.
- spotkanie otwarte organizowane przez Centrum Afirmacji Życia
„Homo pedagogicus. Esej o zwichnięciu” dr Krzysztof Maliszewski. Grudzień
05.12. Dzień Wolontariusza
Uroczysta gala rozdania nagród „Uśmiechaczka” dla wyróżniających się chorzowskich wolontariuszy. Uroczystość uświetnił Zespół Muzyczno-Taneczny ISKIERKA prowadzony przez panią Romę Antonowicz z Hospicjum w Katowicach.
Kandydatów w roku 2012 nominowały 3 organizacje: Hospicjum w Chorzowie, Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny oraz Stowarzyszenie Pomocy „Serce”. Podczas uroczystej gali, w której wziął udział prezydent ds. społecznych Wiesław Ciężkowski, nagrodę „ Uśmiechaczka” otrzymało 5 pań, w tym dwie wolontariuszki naszego Hospicjum. Beatę Kułaga i Gabrielę Kolarską nagrodziliśmy za wierne, ciche i pełne ciepła towarzyszenie chorym w hospicjum stacjonarnym.
Hospicjum uhonorowało dyplomem „Otwartego Serca” za wspieranie działalności:
wieloletniego sponsora panią Urszulę Haeusler, Firmę Cateringową ”AS” prowadzoną przez panią Adriannę Studzińską oraz pana Janusza Suseł za zaangażowanie i fachową pomoc przy nadzorowaniu prac budowlanych.
Spotkanie opłatkowe Hospicjum z udziałem Prezesa Honorowego, kapelana Hospicjum.
08.12 Kampania” Hospicjum to też Życie” - Dzień Otwarty.
W dniu tym odbyły się warsztaty dla kandydatów na wolontariuszy oraz część edukacyjna Kampanii. Ostatni warsztat szkolenia, w całości poświęcono sztuce komunikacji w opiece medycznej zakończyła dyskusją pod hasłem „ Zdrowa rozmowa pomaga leczyć, Mów – Słuchaj Zaufaj”. Podstawą do dyskusji był wykład dr Barbary Kopczyńskiej „ Rozmowa z chorym, problem prawdy, zmowa milczenia”.
10.12 odbyła się uroczysta gala w CHCK wręczania medali za szczególne zasługi dla miasta. Joanna Tabor pełniąca od roku 2007 stanowisko kierownika sekretariatu Biura Stowarzyszenia
i funkcję koordynatora wolontariatu hospicyjnego otrzymuje przyznany przez Prezydenta Miasta Chorzów Andrzeja Kotalę medal im. Edwarda Hanke za osiągnięcia w dziedzinie Ochrony Zdrowia.
10.12 Spotkanie Mikołajowe. Uczniowie Zespołu Szkół Akademickich LO im. J. Słowackiego zaprosili dzieci osierocone przez podopiecznych Hospicjum na spotkanie z Mikołajem. 18-ro dzieci uczestniczyło w przygotowanym przedstawieniu i przyjęło przygotowane przez uczniów prezenty. - Spotkanie Opłatkowe dla członków i pracowników Stowarzyszenia.
Spotkanie otwarte organizowane przez Centrum Afirmacji Życia: „Śmierć jako nowe narodziny” dr Hanna Wojtczak w MDK Batory.
Przez cały rok trwały prace związane z rozbudową Hospicjum. Odbiór budynku i mała architektura wokół budynku będą realizowane w I kwartale 2013r
Zgodnie z obowiązującą nowelizacją ustawą o działalności leczniczej działalność NZOZ” HOSPICJUM CHORZOWSKIE” jest kontynuowana jako nieodpłatna działalność statutowa Stowarzyszenia, które jest podmiotem leczniczym.

W 2012 roku objęto:

- opieką domową 284 pacjentów(wtym135 kobiet) - 14 685 osobodni opieki,
- opieką stacjonarną na Oddziale Opieki Paliatywnej objęto 114 chorych (w tym 61 kobiet) - 3650 osobodni,
- w Poradni Opieki Paliatywnej udzielono 332 porady.
Rok 2013

Styczeń
- Kontynuowane są prace wykończeniowe budynku i rozbudowa - Rozpoczęto realizację projektów współfinansowanych w roku 2013 przez Miasto Chorzów z zakresu polityki społecznej. 1. Pomoc pozamedyczna podopiecznym Hospicjum w Chorzowie i Ich rodzinom w okresie choroby i pomoc rodzinie w okresie żałoby. 2. Wspieranie organizacji wolontariatu hospicyjnego oraz nabór nowych wolontariuszy. - 18.01.13 Centrum Afirmacji Życia - wykład „ Umierać po ludzku, czy godnie?’’ dr Jadwiga Pyszkowska w siedzibie Stowarzyszenia.

Luty

- Przyjęto rezygnację z członkostwa i funkcji w Zarządzie skarbnika Stowarzyszenia. - 08.02.13 Centrum Afirmacji Życia wykład „ Pusta jajka skorupka –kilka opowieści o życiu i śmierci” prof.zw. dr hab. Tadeusz Sławek - Kolędowanie na Oddziale Hospicjum - Z działalności w Radzie Programowej CAŻ zrezygnował dr Jacek Kurek . - 11.02. Światowy Dzień Chorego – Msza Św. koncelebrowana na oddziale Hospicjum w intencji chorych.(kapelan hospicjum ks. dr Michała Orlik i ks. Wojciech Bartoszek (Apostolstwo Chorych)

Marzec

- Inauguracja VI-tej kampanii POLA NADZIEI (14.03.13): Spotkanie dla przyjaciół sponsorów i wolontariuszy przy kawie i ciastku w Domu Kultury BATORY. Wykład ks. dr Antoniego Bartoszka” Wiara jako dar i zadanie w obliczu cierpienia”. Roczną działalność Centrum Afirmacji Życia przedstawił dr Jacek Kurek. Część artystyczna: grupa taneczna „ Cool dance” z Sebastianem Kowalczykiem. - Ogłoszenie konkursów dla szkół - 28.03 –spotkanie przedświąteczne
Kwiecień
- Stowarzyszenie pozyskało nowego członka Janusza Suseł - 19.04.13 Centrum Afirmacji Życia wykład „ Neurobiologia mózgu dziecka w okresie prenatalnym, którego matka przeżywa śmierć bliskiej osoby” prof. Jadwiga Jośko- Ochojska. - Kwesta w markecie Castorama w ramach akcji POLA NADZIEI

Kwiecień
Stowarzyszenie pozyskało nowego członka Janusza Suseł - CAŻ (19.04.) wykład prof. Jadwigi Jośko- Ochojskiej „ Neurobiologia mózgu dziecka w okresie prenatalnym, którego matka przeżywa śmierć bliskiej osoby” - Kwesta w markecie Castorama w ramach akcji POLA NADZIEI

Maj
- POLA NADZIEI (01.05.13) - II - gi chorzowski RAJD NADZIEI na terenie Parku Śląskiego - Chorzowski skansen - Śląskie Gody ze stoiskiem Hospicjum. - Rozdanie nagród w konkursach szkolnych POLA NADZIEI - Walne Zebranie Stowarzyszenia (09.05.13). Udzielono absolutorium i uchwalono skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kolejną 3-letnią kadencję
- POLA NADZIEI 18-19.05.2013 - Kwesta publiczna w Parku Śląskim
- Turniej piłki nożnej „ Jedne barwy, jeden cel” rozegrany przez drużyny z rocznika 2001 na boiskach Klubu RUCH CHORZÓW zorganizowany dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Kibiców Ruchu - 17.05.13 Centrum Afirmacji Życia - wykład prof. Krystyny Wojtynek- Musik „ Nadzieja działa” - Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nowego budynku i rozpoczęcie doposażania pomieszczeń.

Czerwiec
- Spotkanie z dziećmi osieroconymi i opiekunami z okazji Dnia Dziecka. Czworo dzieci uczestniczyło w akcji „ Uśmiech dziecka” Fundacji Hospicyjne
- 03.06 pierwsza Msza św. w intencji zmarłych w nowym budynku * 05.06 Dzień organizacji pozarządowych w” Sztygarce”.
- CAŻ (28.06.) wykład kapelana hospicjum ks. dr Michała Orlika” Idźcie odpocznijcie nieco” O odpoczynku w Piśmie Św.
- Szkolenie otwarte dla kandydatów na wolontariuszy hospicyjnych

Lipiec
* Sześcioro dzieci z grupy dzieci osieroconych przez podopiecznych Hospicjum spędziło dwa tygodnie na „Boskich koloniach” Mazury organizowanych przez ks. Rafała Kacę. * 13-22.07 Cycle- Poland – rowerowy rajd dla Hospicjum organizowany przez Alina Foundation z udziałem siedmio osobowej reprezentacji Hospicjum.

Wrzesień
- Dzieci osierocone przez podopiecznych HOSPICJUM otrzymały nagrody na rozpoczęcie roku szkolnego oraz w ramach organizowanej po raz czwarty akcji „Pożegnanie lata” uczestniczyły w wycieczce integracyjnej w Beskid Śląski (28.09.13) wraz z grupą dzieci z rodzinnego domu dziecka.
– 24.09.13 Uchwałą Zarządu Woj. Śląskiego nr 2093/284/IV/ 2013 realizacja projektu p.n. ”Rewitalizacja budynku Hospicjum wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia przez nadanie nowych funkcji użytkowych w Chorzowie Batorym” została wybrana do dofinansowania ze środków unijnych wg. złożonego ponownie zaktualizowanego wniosku.

Rozbudowa Hospicjum w Chorzowie o budynek Centrum Afirmacji Życia wybrana do dofinansowania z Funduszy Unijnych RPO 2007-2013 Województwa Śląskiego.
24 września uchwałą Zarządu Woj. Śląskiego nr 2093/284/IV/ 2013 realizacja projektu p.n. ”Rewitalizacja budynku Hospicjum wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia przez nadanie nowych funkcji użytkowych w Chorzowie Batorym” została wybrana do dofinansowania” wg. złożonego ponownie zaktualizowanego wniosku. Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja - rozbudowa ponad 100-letniego budynku Hospicjum dzierżawionego od Miasta przez Stowarzyszenie, a także przyległego otoczenia do dzierżawionej posesji. Na przedmiotowym terenie wykupiono i wyburzono sąsiadujące w obrębie ogrodzenia prywatne, niszczejące garaże oraz wybudowano nowy budynek wg projektu arch. budowlanego. Oba budynki połączono przewiązką na poziomie kondygnacji . Nowy budynek wyposażono w windę, przez co usunięto dotkliwe w działalności Hospicjum bariery architektoniczne. Parter nowego budynku zajmują pomieszczenia niezbędne dla działalności medycznej w opiece paliatywnej: Poradnia Medycyny Paliatywnej, gabinet psychologa, pokój pożegnań (ciszy), magazyn sprzętu medycznego stanowiące niekwalifikowalną część inwestycji. Dzięki rozbudowie nastąpiła zmiana funkcji użytkowych w pomieszczeniach Stowarzyszenia na piętrze budynku Hospicjum. Powstała tu hospicyjna kaplica. Udało się także spełnić wymóg Ministra Zdrowia posiadania przez podmiot leczniczy pomieszczenia działu farmacji. Częścią kwalifikowalną projektu są usytuowane na piętrze pomieszczenia Centrum Afirmacji Życia, w których Stowarzyszenie poprowadzi i poszerzy działalność pozamedyczną. Inwestycja obejmuje również odnowę terenów zielonych i małą architekturę wokół budynku. W latach 2010- 2013 inwestycję realizowaliśmy ze środków własnych, gdyż do września 2013 wniosek pozostawał na liście rezerwowej do dofinansowania. Wielofunkcyjne wykorzystanie obszaru zdegradowanego przyczyni się do tzw. „rewitalizacji społecznej” wyrównywania szans rozwojowych mieszkańców dzielnicy. Centrum Afirmacji Życia będzie miało na celu działalność społeczną i kulturalną na rzecz promocji życia i kultury. Stanie się miejscem spotkań, wykładów, paneli dyskusyjnych, koncertów, wieczorów autorskich, warsztatów i szkoleń. Celem tych spotkań ma być kształtowanie postaw prospołecznych, rozwijanie wrażliwości na przejawy ludzkiego cierpienia i ubóstwa, nauka radzenia sobie w sytuacjach trudnych i właściwej świadomości wobec zjawiska śmierci, oswajanie się ze zjawiskiem nieuleczalności jako wyzwaniem dla ludzi zdrowych i chorych, a także rozbudzanie zainteresowań sztuką, jako nośnikiem przeżyć estetycznych i wartości humanistycznych. Realizacja projektu zapewnia wzrost estetyki otoczenia Hospicjum, atrakcyjności dzielnicy i miasta. Działalność Hospicjum skupiona w jednym miejscu sprzyja naszym beneficjentom - mieszkańcom Chorzowa, a także mieszkańcom miast ościennych w których nie ma Hospicjum.

Centrum Afirmacji Życia [Artykuł ukazał sie w Chorzowianinie 2 lipca 2014 roku]

Rewitalizacja budynku Hospicjum oraz zagospodarowanie przyległego otoczenia przez nadanie nowych funkcji użytkowych w Chorzowie Batorym. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 oraz z budżetu Państwa.Idea Centrum Afirmacji Życia w Chorzowie wyrosła z potrzeby spotkania, dialogu oraz potrzeby dzielenia się filozofią hospicjum, radością i pogodą życia we wszystkich aspektach. Działalność Centrum kierowana jest do wszystkich, dla których ważne jest pogłębienie osobistych doświadczeń oraz harmonijny wzrost w sferze psychicznej i duchowej. Chcąc w sposób rzeczywisty odpowiedzieć na często ukryte potrzeby, musimy znaleźć czas, by rozwijać swoje zainteresowania i umiejętnie słuchać, budując jednocześnie wciąż nowe relacje. Centrum Afirmacji Życia w sposób szczególny kieruje swą działalność do osób i rodzin w żałobie. Celem jest też wspierania osób pomagających, poprzez spotkania i szkolenia dla personelu medycznego, wolontariuszy, rodzin i opiekunów chorych. Rozbudowa Hospicjum w Chorzowie – Centrum Afirmacji Życia Nowy pawilon połączony przewiązką z budynkiem Hospicjum tworzy przyjazną przestrzeń. Centrum Afirmacji Życia dysponuje salą audiowizualną, dostosowaną do spotkań, szkoleń, koncertów. Na piętrze budynku znalazły miejsce także dwa pomieszczenia CAŻ – biurowe i socjalne. Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja –„duże miasta”. Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast. Całkowity koszt projektu 1 326 653,43 PLN Całkowite wydatki kwalifikowalne 838 347,43 PLN Współfinansowanie: • ze środków RPO WSL nieprzekraczające kwoty 605 706 01 PLN (72,25% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu) • z krajowych środków budżetu państwa nieprzekraczających kwoty 106 889.30PLN (12,75 % części kwalifikowalnej Projektu) • wkład własny Beneficjenta na część kwalifikowalną wynosi 125 752,12 PLN (15% części kwalifikowalnej Projektu). Pozostałe wydatki stanowią niekwalifikowalną część projektu; są to pomieszczenia na parterze nowego pawilonu Poradnia Medycyny Paliatywnej, gabinet lekarza i psychologa, magazyn sprzętu i pokój ciszy. Wydatki te pokryło Stowarzyszenie (100%). Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.

Październik

- 17.10. Oficjalne otwarcie rozbudowanej części Hospicjum (nowego budynku). Msza Św. sprawowana przez abp. Metropolitę Katowickiego Wiktora Skworca koncelebrowana z oprawą liturgiczną (Schola Cantorum Minorum Chorsoviensis) oraz poświęcenie kaplicy hospicyjnej. Wręczono dyplomy nowym członkom honorowym Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania: Zuzannie Maćkowskiej, Teresie Gancarczyk oraz ks. Wojciechowi Bartoszkowi.
- X Kampania „Hospicjum to też Życie” poświęcona dzieciom osieroconym pod hasłem „Pomóż ukoić ból”. Celem edukacyjnym kampanii jest zwrócenie uwagi na przezywanie żałoby przez dzieci oraz przygotowanie pedagogów szkolnych na wsparcie dzieci osieroconych. - Inauguracja Kampanii koncertem „Głosy dla Hospicjum” w wykonaniu duetu Shaphire : Magdalena Krzywda – Krzysteczko i Sławomir Witkowski oraz wystąpiła młoda solistka Asia Smajdor. Koncert charytatywny na rzecz hospicjum odbył się także w Leśniczówce(Park Śląski) Czas trwania Kampanii 17.10 do 31.12.2013
- Rozpoczęto kwesty w parafiach dekanatu chorzowskiego i świętochłowickiego z udziałem wolontariuszy akcyjnych - uczniów chorzowskich szkół

Listopad

- Msza. Św. Za zmarłych podopiecznych Hospicjum. Spotkanie rodziny hospicyjnej w salce przy kościele WNMP w Chorzowie Batorym - CAŻ (16.11.) Spotkanie przy grach i zabawach dzieci osieroconych wraz z opiekunami. - CAŻ (22.11.) wykład „ Pieśń Stworzenia. Lekcja muzyki ze św. Hildegardą” dr Sylwester Witkowski Magdalena Krzywda- Krzysteczko. -- 28 listopada – podczas sesji Rady Miasta podjęto uchwałę przedłużenia umowy dzierżawy 10 m2 warunkująca podpisanie umowy o dofinansowanie.

W całej Polsce i w Chorzowie trwa X kampania "Hospicjum to też Życie"
Celem kampanii jest nagłośnienie problemów związanych z osieroceniem, zwiększenie świadomości na temat roli wsparcia – psychologicznego, materialnego, edukacyjnego – udzielanego dzieciom przeżywającym żałobę, a także zaproponowanie konkretnych rozwiązań oraz narzędzi, które pomogą rodzinie i nauczycielom w poradzeniu sobie z problemami dzieci osieroconych.
Poza aspektem edukacyjnym niezwykle ważny jest aspekt pomocy materialnej - poniżej informacje organizatora ogólnopolskiej akcji - Fundacji Hospicyjnej o zbiórce publicznej i możliwości wzięcia w niej udziału w zbiórce publicznej na podstawie decyzji  nr 355/2013 Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z 23.09.2013 r. - więcej pod adresem Fundacji Hospicyjnej

Grudzień

- CAŻ (04.12.) Wykład w ramach części edukacyjnej X Kampanii „ Hospicjum to też Życie” prowadzony przez psychologów Hospicjum Annę Widepuhl i Elżbietę Jacimirską „ Wsparcie dziecka w żałobie” dla nauczycieli i pedagogów szkolnych. - 05.12. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Uroczysta gala - w siedzibie Stow. na rzecz Rodziny, podczas której trzy organizacje wręczały nagrody „Uśmiechaczka” wyróżniającym się wolontariuszom. Stowarzyszenie nagrodziło wolontariuszy: Dorotę Kucera - za propagowanie opieki hospicyjnej wśród młodzieży szkolnej i Barbarę Malik za towarzyszenie chorym na Oddziale Opieki Paliatywnej. Nagrodę „Otwartego Serca” przyznano wolontariuszce Hospicjum Anicie Pawleta oraz sponsorom Chorzowsko Świętochłowickiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji oraz Panu Ryszardowi Cis z restauracji MDK „Batory”.
- 07.12. szkolenie otwarte dla kandydatów na wolontariuszu Hospicyjnych. - 10.12.Spotkanie Mikołajowe dla dzieci osieroconych organizowane przez uczniów, profesorów oraz pedagoga szkolnego AZSO nr1 - CAŻ (12.12.) Uroczyste spotkanie wolontariuszy Hospicjum z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza - Spotkanie Opłatkowe 17.12 z udziałem ks. Bronisława Gawrona . - CAŻ (20.12.) wykład dr Aleksander Bańki „ Narodzić się na nowo”
W 2013 roku objęto opieką domową 332 pacjentów, opieką stacjonarną na OOP objęto 102 chorych a w Poradni Opieki Paliatywnej udzielono 434 porady.

Rok 2014

Styczeń

Rozpoczęto realizację projektów współfinansowanych w roku 2014 przez Miasto Chorzów z zakresu polityki społecznej. 1. Pomoc pozamedyczna podopiecznym Hospicjum w Chorzowie i Ich rodzinom w okresie choroby i pomoc rodzinie w okresie żałoby oraz propagowanie działalności hospicyjnej poprzez Centrum Afirmacji Życia. 2. Wspieranie organizacji wolontariatu hospicyjnego oraz nabór nowych wolontariuszy.
15 stycznia - Podczas imprezy : III-ci środowiskowy koncert kolęd i pieśni świątecznych MDK Batory zbiórka charytatywna, kiermasz ciast na rzecz Hospicjum. AZSOnr2 zebrało i przekazało środki wspierające chorych w kwocie 1800,00zł.
17stycznia - Centrum Afirmacji Życia wykład ” Źródła godności człowieka” ks. dr Michał Orlik kapelan Hospicjum (spotkanie otwarte dla wszystkich chętnych do udziału).

Luty

11 luty - Świętowaliśmy Światowy Dzień Chorego. Na Oddziale stacjonarnym Hospicjum Msza św. koncelebrowana z udziałem ks. dziekana E. Błaszczyka i kapelana Hospicjum. Błogosławieństwo Lourdzkie.
17 luty - Abp Zygmunt Zimowski (Watykański minister zdrowia) w ramach obchodów Dnia Chorego spotkał się z chorymi oraz w CAŻ z pracownikami, członkami Stowarzyszenia i wolontariuszami Hospicjum.
21 luty Centrum Afirmacji Życia wykład „ Istnienie źródłem godności człowieka” dr hab. Hanna Wojtczak (spotkanie otwarte dla wszystkich chętnych do udziału).

Marzec
6-7 marca - Pierwsza edycja „Kurs I-ej pomocy przedmedycznej’’ 8-godzinne szkolenie prowadzone przez Maltańska Służbę Medyczną dla członków Stowarzyszenia i wolontariuszy.
17 marca- Podpisano umowę o dofinansowanie z funduszy RPO WSL 2007-2013 projektu pn.: Rewitalizacja budynku Hospicjum oraz zagospodarowanie przyległego otoczenia przez nadanie nowych funkcji użytkowych w Chorzowie Batorym” z terminami -realizacja rzeczowa do 20 lipca 2014, zakończenie finansowe do 30 lipca 2014. Rozpoczęto działania promocyjne projektu. Umieszczono tablicę informacyjną przed budynkiem.
19 marca Spotkanie w MDK Batory- Inauguracja VII Chorzowskiej Akcji POLA NADZIEI.
Wykład ks. dr hab. Antoni Bartoszek „ W poszukiwaniu sensu cierpienia”
W części artystycznej spotkania wystąpił Chór Mieszany Lutnia.
21 marca - Centrum Afirmacji Życia wykład „Triduum Paschalne- źródło życia” ks. prob. Emanuel Pietryga (spotkanie otwarte dla wszystkich chętnych do udziału).
22.03-23.03.2014 Kwesta w Castrami w ramach Akcji POLA NADZIEI.
12 kwietnia - druga edycja „Kurs I-ej pomocy przedmedycznej’’ prowadzony przez Maltańska Służbę Medyczną dla wszystkich chętnych. (szkolenie otwarte)

Kwiecień

- Podpisano umowę na wykonanie II-go etapu zagospodarowania terenu z Zakładem Budowlanym „KADET” Feruga, Taranek , Wasiewicz Sp.j. Rozpoczęto starania o doposażenie Centrum Afirmacji Życia zgodnie z projektem.
- Wykupiono na własność Stowarzyszenia grunt pod nowym budynkiem dzierżawiony dotąd od Skarbu Państwa o pow. 165m2.
12 kwietnia - druga edycja „Kurs I-ej pomocy przedmedycznej’’ prowadzony przez Maltańska Służbę Medyczną dla wszystkich chętnych. (szkolenie otwarte)

Maj

1 maja - POLA NADZIEI Rowerowy Rajd Nadziei w parku Śląskim. Wyjazd ze skwerku przy ul. Dyrekcyjnej obok Hospicjum.
XIX Śląskie Gody w Skansenie - Msza Św. odpustowa w kościele pw. Św. Józefa m.in. w intencji Hospicjum w Chorzowie. POLA NADZIEI stoiska charytatywne, kwesta oraz uroczyste ze sceny rozdanie nagród uczestnikom konkursów Szk. Podstawowe i Średnie
16 maja Centrum Afirmacji Życia wykład „Czy głupota jest grzechem? Koncepcja św. Tomasza” mgr Paweł Superat (spotkanie otwarte dla wszystkich chętnych do udziału).
17 maja- Walne Zebranie
24 maja, POLA NADZIEI – koncert na rzecz Hospicjum „Rock w naszych sercach” w Leśniczówce Park Śląski.

Czerwiec

1 czerwca – Dzień Dziecka Msza .św. w intencji dzieci z udziałem dzieci osieroconych z opiekunami na Oddziale Hospicjum oraz uroczyste śniadanie i spotkanie w Centrum Afirmacji Życia. Rozdanie prezentów z okazji Dnia Dziecka ufundowanych przez Stowarzyszenie oraz dla czworga dzieci w ramach akcji Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka” marzenia spełnione przez darczyńców poprzez Fundację Hospicyjną z Gdańska. Spotkanie zakończono wyjściem grupowym do MDK Batory na spektakl „ALE CYRK” Teatru Czarnego Tła.
7-8.06 POLA NADZEI – kwesta na wystawie Kwiatów w Parku Śląskim.
Podpisano umowę na wykonanie bramy przesuwnej, furtki i segmentu ogrodzenia przy bramie z Firmą „GESTO” Siemianowice Śląskie
-przesunięto umowny termin zakończenia realizacji projektu na 20 wrzesień zakończenie rzeczowe, 30 wrzesień zakończenie finansowe
29 czerwca- Otwarte szkolenie dla kandydatów na wolontariuszy hospicyjnych.

Lipiec

Troje dzieci osieroconych przez podopiecznych Hospicjum pierwsze 2 tygodnie wakacji spędziło na na Boskich Koloniach- Mazury- Kronowo fundowanych przez Stowarzyszenie oraz w kwocie 500 zł z dotacji UM.

Sierpień

Trwają prace zagospodarowania terenu przy Hospicjum prowadzone przez Zakład Budowlany Kadet, działania promocyjne oraz starania o doposażenie Centrum Afirmacji Życia w sprzęt zgodnie z projektem.

Wrzesień

- W ramach akcji „Pożegnanie Lata” zorganizowano dla dzieci osieroconych wycieczkę do Muzeum Chleba w Radzionkowie.
19 września - Centrum Afirmacji Życia wykład „Czy trudno być człowiekiem” mgr Aleksandra Nyga (spotkanie otwarte dla wszystkich chętnych do udziału).
- Rozpoczęto kwesty w parafiach dekanatu chorzowskiego i świętochłowickiego z udziałem wolontariuszy akcyjnych - uczniów chorzowskich szkół
- Zakończono w terminie realizację projektu ze środków Stowarzyszenia ”Rewitalizacja budynku Hospicjum wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia przez nadanie nowych funkcji użytkowych w Chorzowie Batorym” oraz na koszt Hospicjum naprawiono odcinek miejski wymagający naprawy (poza bramą) do chodnika.
- Trwają prace kontrolne realizacji projektu w zakresie zawieranych umów oraz zapowiedź aneksu zawartej umowy.

Październik

12 października - Światowy dzień Hospicjów i Medycyny Paliatywnej odbył się koncert „ Głosy dla Hospicjum” LIVE SOLO ACT Magdaleny Frączek w Chorzowskim Centrum Kultury. Koncert był inauguracją Kampanii „Hospicjum to też Życie” . Hasło Kampanii „Hospicjum to też Życie” „ Pomagamy dzieciom i młodzieży w żałobie”
17 października Centrum Afirmacji Życia wykład ” Katedra gotycka. Kwintesencja średniowiecznej myśli technicznej” inż. Jacek Kuczyński ( spotkanie otwarte dla wszystkich chętnych do udziału).
24 października Centrum Afirmacji Życia wykład ” Dzieci nadzieją świata? Czy demoralizacja to sposób na lepsze jutro” Katarzyna Malcharczyk, Stenia Leśniak z Fundacji PRO- PRAWO DO ŻYCIA (spotkanie otwarte dla wszystkich chętnych do udziału).
- Podpisano umowę na realizację projektu ”Rezerwowy, przepływowy zbiornik wody dla Hospicjum” z wykonawcą Firmą Rak z Chorzowa.

Listopad
Dzień Hospicyjny dla rodzin w żałobie.
Przy parafii Wniebowzięcia NMP w Domu Parafialnym dnia 04.11.2011 o godz. 17.00 po Msza Św.za zmarłych oraz spotkanie rodziny hospicyjnej w salce w domu parafialnym. Zaproszono wszystkie rodziny, a zwłaszcza rodziny zmarłych podopiecznych Hospicjum w roku 2013
8 listopada spotkanie integracyjne dla dzieci z udziałem dzieci osieroconych. Odbyły się Mini-warsztaty teatralne - pokaz Teatru Czarnego Tła (spotkanie otwarte).
- trzecia edycja „Kurs I-ej pomocy przedmedycznej’’ prowadzony przez Maltańska Służbę Medyczną dla młodzieży. (Szkolenie otwarte dla wszystkich chętnych do udziału)
-15 listopada Centrum Afirmacji Życia Warsztaty prowadzone przez psychologów Hospicjum” Żeby nam się chciało tak, jak nam się nie chce - czyli jak motywować siebie i innych” Katarzyna Makara, Anna Widepuhl. (szkolenie otwarte)
- 21 listopada Centrum Afirmacji Życia wykład ” Retoryka muzyczna w chorale gregoriańskim” Sławomir Witkowski (spotkanie otwarte dla wszystkich chętnych do udziału).

Grudzień

3 grudnia Edukacyjna część Kampanii ”Hospicjum to też Życie” Szkolenie „Pomóż ukoić ból W ramach części edukacyjnej XI Kampanii ” Hospicjum to tez Życie” dla nauczycieli, pedagogów na co dzień pracujących z dziećmi odbyło się szkolenie na temat żałoby dzieci i młodzieży ”POMÓŻ UKOIĆ BÓL”- psycholog Hospicjum Anna Widepuhl. Rozprowadzono w chorzowskich szkołach plakat I ulotkę Kampanii spotkanie otwarte).
5 grudnia - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza uroczysta gala wspólnie z kilkoma organizacjami nagrodzono najlepszych wyróżniających się wolontariuszy. Wśród nagrodzonych wolontariusze Hospicjum : Zbigniew Sawicz, który szczególnie w hospicjum domowym niesie chorym i ich rodzinom nieocenione wsparcie oraz Eugenia Nawrat- życzliwą i pełną ciepła wolontariuszka hospicjum pomagająca na oddziale stacjonarnym od początku 2012 roku.
5 grudnia – spotkanie Mikołajowe dla dzieci osieroconych w auli szkoły AZSO nr 1 przygotowane przez uczniów i pedagogów widowisko dla dzieci. Uczestniczyło 14-ro dzieci z grupy dzieci osieroconych przez podopiecznych Hospicjum. Paczki Mikołajowe przygotowano wspólnie; uczniowie szkoły i Stowarzyszenie
7 grudnia - spotkanie z okazji Dnia Wolontariusza organizowane przez Centrum Wolontariatu przy Hospicjum, W uroczystym spotkaniu uczestniczyło 20 osób. Dokonano podsumowania rocznej działalności. Wszyscy wolontariusze otrzymali podziękowania za posługę.
Z końcem 2014 roku zakończono XI Kampanię "Hospicjum to też Życie". Była to dla naszego Hospicjum kampania jubileuszowa. Po raz dziesiąty podejmowaliśmy ważne tematy dla ruchu hospicyjnego i jednoczyliśmy nasze działania z wieloma ośrodkami w kraju. Z tej okazji wydano ulotkę przypominającą cele tegorocznej kampanii.
10 grudnia - Otwarte szkolenie dla kandydatów na wolontariuszy akcyjnych z chorzowskich szkół
13 grudnia wolontariatu – odbyło się szkolenie dla kandydatów na wolontariuszy hospicyjnych(szkolenie otwarte)
16 grudnia -Spotkanie opłatkowe pracowników i członków Stowarzyszenia, wolontariuszy
Spotkania wolontariuszy odbywają się 1x w miesiącu.
Msza Św. za zmarłych podopiecznych Hospicjum oraz spotkania z rodzinami w Centrum Afirmacji Życia przy Hospicjum w Chorzowie odbywa się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.

W 2014 roku objęto:
- Opieką domową 308 chorych, w tym 159 kobiet. Ogółem 21 492 osobodni.
- Opieką stacjonarną na Oddziale Medycyny Paliatywnej objęto 117 chorych, w tym 70 kobiet.
- Poradnia Medycyny Paliatywnej; udzielono 435 porad, w tym 215 kobietom.
Rok 2015

Stowarzyszenie jako podmiot leczniczy realizowało swoje cele statutowe poprzez nieodpłatną działalność otaczając wszechstronną opieką wszystkich zgłoszonych do opieki chorych.(kontrakt z NFZ).
W roku 2015 w wyniku konkursu projektów z zakresu polityki społecznej Miasta Chorzów zrealizowano dwa projekty:
1. Pomoc pozamedyczna podopiecznym Hospicjum w Chorzowie i Ich rodzinom w okresie choroby i pomoc rodzinie w okresie żałoby oraz propagowanie działalności hospicyjnej.
2. Wspieranie organizacji i promocji wolontariatu hospicyjnego oraz nabór nowych wolontariuszy w roku 2015.

Centrum Afirmacji Życia
W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca odprawiana jest Msza w. w intencji podopiecznych Hospicjum zmarłych w poprzednim miesiącu.
Rodziny i bliscy zmarłych zapraszani są do uczestniczenia we Mszy św. w intencji zmarłych, a także po Mszy św. na wspólne spotkanie wszystkich uczestników. W roku 2015 odbyło się 12 spotkań z rodzinami w żałobie

Styczeń
Wchodzi w życie dostosowany do Ustawy o działalności leczniczej Regulamin płac i wynagrodzeń.
Prowadzone są starania o aneks do Umowy o dofinansowanie przez RPO WSL projektu rozbudowy. Hospicjum.

Luty
11.02 Światowy Dzień Chorego - Uroczysta Msza św. na Oddziale Adoracja Najświętszego Sakramentu z błogosławieństwem Lourdzkim. Centrum Afirmacji Życia
22.02 - wykład Ks. Krzysztof Porosło „ Jesteś biedny, ślepy i nagi- czy to na pewno dobra nowina? (spotkanie otwarte dla wszystkich chętnych do udziału) . Zrealizowano projekt z programu dostosowawczego do aktualnych przepisów Ministra Zdrowia ”Rezerwowy, przepływowy zbiornik wody dla Hospicjum” - wykonawca Firma Rak z Chorzowa

Marzec
Centrum Afirmacji Życia
5.03 - Spotkanie z nauczycielami ze szkół uczestniczących w Kampanii „Pola Nadziei”
8.03- Inauguracja VII Chorzowskiej Kampanii „ Pola Nadziei”. MDK Batory
Wykład ks. Wojciech Bartoszek „ Asceza współcześnie” W części artystycznej koncert zespołu „GadMuTrio the Beatles”
26.03 - Warsztaty dla studentów wydziału teologicznego
Realizowano prace remontowe - malarskie na Oddziale Medycyny Paliatywnej i wymianę rolet w pomieszczeniach Oddziału Medycyny Paliatywnej.
Urząd Marszałkowski - kontrola doraźna na miejscu realizacji projektu unijnego rozbudowa Hospicjum.
31.03 - Podpisano Aneks do umowy z dnia 19.03.2014 o współfinansowanie przez UE w ramach funduszy RPO WSL na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa zrealizowanego projektu rozbudowy.

Kwiecień
Centrum Afirmacji Życia
2.04 - - Spotkanie Wielkanocne dla pracowników, wolontariuszy i członków Stowarzyszenia.
17.04 - wykład Joanna Tabor- „ Podróżowanie/ pielgrzymowanie- rowerem do Santiago de Compostella” (spotkanie otwarte dla wszystkich chętnych do udziału)
27.04 - prelekcja z zakresu wolontariatu dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych.

Maj
1.05 –„Pola Nadziei” IV Rowerowy Rajd Nadziei w parku Śląskim. Wyjazd ze skwerku przy ul. Dyrekcyjnej obok Hospicjum. Trasa ulicami Chorzowa, alejkami Parku Śląskiego do mety w Skansenie. XIX Śląskie Gody w Skansenie - Msza Św. odpustowa w kościele pw. Św. Józefa - stoiska charytatywne, kwesta oraz uroczyste ze sceny rozdanie nagród uczestnikom konkursów – Szkoły Podstawowe i Średnie.
23-24 maja -„Pola Nadziei” stoisko i kwesta w Parku Śląskim podczas wystawy kwiatów. Kwestowali na rzecz Hospicjum uczniowie chorzowskich i świętochłowickich szkół.
25.05 - Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Centrum Afirmacji Życia
26.05 - wykład ks. dr Michał Orlik „Boże Ciało w tradycji kościoła” (spotkanie otwarte dla wszystkich chętnych do udziału)

Czerwiec
Centrum Afirmacji Życia
2.06- Spotkanie z okazji Dnia Dziecka dla grupy dzieci osieroconych: wspólna zabawa, słodki poczęstunek, projekcja filmu animowanego. Finał akcji „Uśmiech dziecka na Dzień Dziecka”. W ramach tej akcji dzieci otrzymały swoje prezenty- marzenia spełnione przez darczyńców poprzez Fundację Hospicyjną z Gdańska.
20.06 - Otwarte szkolenie dla kandydatów na wolontariuszy hospicyjnych
26.06 -Wykład dr Teresa Kumor – Głodny „Ikona jest darem Boga dla ikono-pisarza” (spotkanie otwarte dla wszystkich chętnych do udziału)
29.06 - Szkolenie otwarte praktyczne z wykorzystaniem sprzętu medycznego dla osób zainteresowanych wolontariatem.
20.06 – Dzień Organizacji Pozarządowych stoisko Stowarzyszenia w Sztygarce.

Lipiec
Dekretem archidiecezji katowickiej posługę kapelana Hospicjum zakończył ks. dr Michał Orlik, który pełnił tę funkcję od roku 2012
Troje dzieci osieroconych przez podopiecznych Hospicjum (Wiktoria, Zuzanna i Mateusz 2 tygodnie wakacji szkolnych spędziło na Boskich Wakacjach w Żelistrzewie na Kaszubach ufundowanych przez Stowarzyszenie.
Malowanie klatki schodowej, strychu i pomieszczeń Stowarzyszenia.

Centrum Afirmacji Życia
Warsztaty „O sztuce odpoczywania” . Prowadzenie psycholodzy A. Widepuhl i K. Makara.

Sierpień
1.08 - Obchody X lecia Oddziału medycyny paliatywnej.
Koncert Magdaleny Krzywdy - Krzysteczko z okazji jubileuszu

Wrzesień
Z nominacji archidiecezji katowickiej od września kapelanem Hospicjum został ks. dr Marcin Niesporek.

Centrum Afirmacji Życia
18.09 - wykład Ks. dr Wojciech Bartoszek „Lourdes – stolica chorych” (spotkanie otwarte dla wszystkich chętnych do udziału).
19.09 - „Pożegnanie Lata”. Sztuka iluzji.-Tomasz Kabis Spotkanie z iluzjonistą dla dzieci osieroconych otwarte dla wszystkich chętnych do udziału dzieci. Po spotkaniu rozdano dzieciom otrzymane od fundacji Hospicyjnej materiały szkolne w formie wyprawki na rozpoczęcie roku szkolnego
29.09- Warsztaty z organizacji akcji charytatywnych dla uczniów Zespołu Szkół sportowych.
30.09 - Spotkanie dla nauczycieli i pedagogów współpracujących z Hospicjum w ramach akcji Pola Nadziei Zrealizowano projekt z programu dostosowawczego do aktualnych przepisów Ministra Zdrowia „Rezerwowe źródło prądu”. Wykonawca: Firma BATER Akumulatory z Katowic

Październik
Rozpoczęto kwesty w parafiach dekanatu chorzowskiego i świętochłowickiego z udziałem wolontariuszy akcyjnych - uczniów chorzowskich szkół

Centrum Afirmacji Życia
10.10 - Światowy dzień Hospicjów i Medycyny Paliatywnej - Inauguracją XII kampanii „Hospicjum to też Życie” Hasło Kampanii - Dzieci radzą sobie same tylko w bajkach - Pomóż osieroconym dzieciom. - Koncert „ Głosy dla hospicjów” - Koncert muzyki dawnej w auli Centrum Afirmacji Życia. Utwory wybitnych kompozytorów XVII i XVIII wieku w wykonaniu artystów : Dominika Małecka - skrzypce barokowe, Urszula Jasieckia - Bury - klawesynistka oraz Bartosz Kokosza wiolonczelista. Koncert został zgłoszony do obchodów światowych „Voices for Hospices”
17.10 - wykład Jacek Kuczyński „Średniowieczny klasztor jako civitas dei” (spotkanie otwarte dla wszystkich chętnych do udziału).
19.10 – prelekcja z zakresu wolontariatu dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 3.
21.10 - Warsztaty z komunikacji dla najmłodszych – uczniowie SP 34, grupa 1. Prowadzenie psycholodzy A. Widepuhl i K. Makara. Przeprowadzono remonty rur spustowych oraz zabezpieczono drewniany elementy dachu.

Listopad
3.11- Dzień Hospicyjny dla rodzin w żałobie. Msza Św. za zmarłych podopiecznych Hospicjum w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP oraz spotkanie rodziny hospicyjnej w salce w Domu Parafialnym. Zaproszono wszystkie rodziny, a zwłaszcza rodziny zmarłych podopiecznych Hospicjum od listopada 2014

Centrum Afirmacji Życia
4.11 - Warsztaty z komunikacji dla najmłodszych – uczniowie SP 34, grupa 1. Prowadzenie psycholodzy A. Widepuhl i K. Makara.
18.11- Kampania „Hospicjum to też Życie” część edukacyjna. Spotkanie z baśnią muzyczną dla dużych i małych „Piotruś i Wilk” pod hasłem „Być przyjacielem i mieć przyjaciół”. Uczestniczyły dzieci osierocone przez podopiecznych hospicjum i inne chętne do udziału dzieci.
25.11 - Prelekcja z zakresu wolontariatu dla koła wolontariuszy z Gimnazjum nr 8 w Chorzowie prowadzenie koordynator wolontariatu J. Tabor
25.11- Dr Woroń. Spotkanie dla chorzowskich lekarzy w tematyce leczenia bólu.
25.11 - Kampania „Hospicjum to też Życie” część edukacyjna. Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie Filia nr 19
25.11.15 godz.16.30 - CZYTANIE BAJEK w. Spotkanie z bajką współorganizowane z Biblioteką dla 15-20 osobowej grupy dzieci.
27.11 - wykład CAŻ „Chory czy świadczeniobiorca? – dehumanizacja medycyny”. Refleksje po konferencji. Dr Barbara Kopczyńska, dr Joanna Flakus

Grudzień
3.12 – Miejskie strojenie choinki.
5.12 - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza uroczysta gala w siedzibie Stowarzyszenia na rzecz Rodziny, gdzie wspólnie z kilkoma organizacjami nagrodzono najlepszych wyróżniających się wolontariuszy. Wśród nagrodzonych wolontariusze Hospicjum: Jan Mieńciuk, który szczególnie w hospicjum stacjonarnym niesie chorym i ich rodzinom nieocenione wsparcie oraz Wanda Drosdzol- za życzliwe i pełne ciepła towarzyszenie chorym na oddziale stacjonarnym , a także pomaga w pracach biurowych
5.12 – spotkanie Mikołajowe dla dzieci osieroconych w przygotowane przez uczniów i pedagogów widowisko dla dzieci w auli szkoły AZSO nr 1. Uczestniczyło 14- ro dzieci z grupy dzieci osieroconych. Paczki Mikołajowe przygotowali uczniowie szkoły i Stowarzyszenie

Centrum Afirmacji Życia
2.12 - Kampania „Hospicjum to też Życie” część edukacyjna. Spotkanie prowadzone przez psychologa Hospicjum Annę Widepuhl dla nauczycieli, pedagogów i katechetów szkolnych pod hasłem kampanii „Dzieci radzą sobie same tylko w bajkach - Pomóż osieroconym dzieciom”. Promowano portal TUMBO POMAGA 7.12 - spotkanie z okazji Dnia Wolontariusza organizowane przez Centrum Wolontariatu przy Hospicjum. W uroczystym spotkaniu uczestniczyło 20 osób. Dokonano podsumowania rocznej działalności. Wszyscy wolontariusze otrzymali podziękowania za posługę.
14.12- Spotkanie świąteczne integracyjne
15.12 - Prelekcja o wolontariacie dla uczniów Zespołu Szkół Integracyjnych. Prowadzenie koordynator wolontariatu Joanna Tabor
15.12- Adwentowy Dzień Skupienia. Prowadzenie ks. Marcin Niesporek, W programie Konferencja, wystawienie Najświętszego Sakramentu, Msza Święta, Agapa
18.12 - Szkolenie praktyczne dla kandydatów na wolontariuszy. Prowadzenie fizjoterapeutka Agnieszka Jaron
29.12 - Jasełka i koncert kolęd w wykonaniu Dzieci Maryi i przyjaciele z parafii św. Wawrzyńca w Chorzowie dla dzieci i młodzieży (spotkanie otwarte dla wszystkich chętnych do udziału)


W roku 2015 Stowarzyszenie Hospicjum w Chorzowie jako podmiot leczniczy objęło opieką:
 320 chorych, w tym 159 kobiet (ogółem: 19 839 osobodni w opiece domowej)
 opieką stacjonarną na Oddziale Medycyny Paliatywnej objęto 129 chorych, w tym 63 kobiety
 opieką ambulatoryjną w Poradni Medycyny Paliatywnej; udzielono 373 porad, w tym 197 kobietom

10 lecie Hospicjum Stacjonarnego w Chorzowie
Uroczyste otwarcie wyposażonego i przygotowanego dla 12 chorych Oddziału Opieki Paliatywnej - HOSPICJUM STACJONARNEGO odbyło się 16 czerwca 2005 roku. Oddział stacjonarny zapewniający całodobową opiekę chorym stał się jedną z form opieki oferowaną przez NZOZ ”HOSPICJUM CHORZOWSKIE. Uroczystość była zwieńczeniem kilkuletnich starań o miejsce dla tej działalności oraz realizacji przez Stowarzyszenie gruntownego, kapitalnego remontu przystosowawczego dzierżawionego budynku przy ul. Szpitalnej 24.
1 sierpnia 2005 po podpisaniu kontraktu z NFZ Oddział Opieki Paliatywnej przyjął pierwszych pacjentów. Ordynatorem Oddziału została dr Barbara Kopczyńska pełniąca jednocześnie funkcję dyrektora NZOZ ”HOSPICJUM CHORZOWSKIE”. W tym dniu rozpoczęli pracę zatrudnieni przez Stowarzyszenie pracownicy NZOZ .
W ciągu 10 lat (2005 - 2015) na Oddziale Opieki Paliatywnej całodobową wielodyscyplinarną opieką medyczną objęto 1288 chorych. Staraliśmy się dobrze wyposażyć Oddział łącząc elementy tradycyjne z otwarciem na nowoczesne rozwiązania oraz tworzyć domową atmosferę. Całodobowa opieka stawia sobie za najważniejszy cel poprawę jakości życia chorego, szczególnie walkę z bólem i cierpieniem. Rodziny i bliscy na Oddziale mogą towarzyszyć choremu o każdej porze. Hospicjum stacjonarne stało się dla mieszkańców miasta centrum ruchu hospicyjnego. Przez kolejne lata powoli zanikają w środowisku lokalnym stereotypy w myśleniu o Hospicjum, a nasza działalność znajduje oparcie w szeroko rozumianej świadomości społecznej.
W ciągu 10 lat zespół medyczny Hospicjum stale się umacnia. Wielu wolontariuszy zdobywa doświadczenie w towarzyszeniu chorym. Przy Hospicjum powstaje Centrum Wolontariatu. Potrzebną wiedzę podczas praktyk zdobywają studenci medycyny, pielęgniarstwa, rehabilitacji i teologii. Staże specjalizacyjne na Oddziale odbywali lekarze. Ważną posługę pełnią Kapelani Hospicjum. W roku 2013 została poświęcona hospicyjna kaplica na piętrze starego budynku. Niezbędne okazały się także pomimo przeprowadzenia kapitalnego remontu w latach 2004-2005 przed otwarciem dalsze inwestycje w dzierżawiony od Miasta ponad 100 letni budynek. Hospicjum.

W roku 2009 przeprowadzono wymianę kanalizacji i osuszanie budynku. Wyposażono budynek w instalację odgromową, przeprowadzono kolejny remont dachu, remont tarasu i inne prace np. regularne malowanie. W roku 2009 odstąpiono od planu zabudowy windy zewnętrznej do starego budynku na rzecz wykupienia prywatnych garaży na terenie posesji i budowę nowego budynku Poradni Medycyny Paliatywnej i Centrum Afirmacji Życia.
Inwestycję ukończono w roku 2014. Stowarzyszenie jako organizacja pozarządowa działająca w ochronie zdrowia podlega przepisom Ministerstwa Zdrowia. Stąd kolejne inwestycje w ramach programu dostosowawczego do przepisów Ministra Zdrowia z roku 2006.

W roku 2008 prace remontowe utworzenia izolatki z węzłem sanitarnym - kosztem pokoju dwuosobowego. Przebudowa piwnic zgodnie z wymogami przepisów o pomieszczeniach na odpady oraz na początku roku 2015 wyposażono Oddział w wymagane przepisami przepływowe rezerwowe zbiorniki wody.

W roku 2011 utworzono Dział Farmacji. W roku 2012 weszła w życie Ustawa o działalności leczniczej. NZOZ ”HOSPICJUM CHORZOWSKIE” został zastąpiony przez przedsiębiorstwa lecznicze, a Stowarzyszenie pełni funkcję podmiotu leczniczego prowadzącego 2 przedsiębiorstwa lecznicze zarejestrowane u Wojewody Śląskiego.
1.Opieka paliatywna ambulatoryjna składające się z dwóch komórek - Poradnia Medycyny Paliatywnej - Zespół Domowej Opieki Paliatywnej
2. Opieka paliatywna stacjonarna składające się z dwóch komórek - Oddział Medycyny Paliatywnej - Dział Farmacji

W tym samym czasie (2005-2015) Zespół Opieki Domowej Paliatywnej objął opieką 2690 chorych, Poradnia Medycyny Paliatywnej udzieliła 3753porad. Jako Stowarzyszenie „non profit” skutecznie przez dziesięciolecie poprzez pracę Oddziału Medycyny Paliatywnej wypełnialiśmy lukę w opiece medycznej nad chorymi mieszkańcami naszego miasta i miast ościennych zapewniając chorym dostęp do opieki hospicyjno-paliatywnej w czasie zgodnym z potrzebami klinicznymi i osobistymi preferencjami chorych. Dziękujemy wszystkim darczyńcom za wszelką formę wsparcia oraz przekazany 1% podatku .

Zarząd Stowarzyszenia

1.08.2015 _________

Centrum Afirmacji Życia - Spotkanie rocznicowe z okazji X-leciaHospicjum Stacjonarnego

Liczne grono uczestników spotkania powitała dr Barbara Kopczyńska


Koncert Magdaleny Krzywdy- Krzysteczko z okazji X-lecia Hospicjum stacjonarnegoRocznicowy tort podzieliła przełożona pielęgniarek, Siostra Oddziałowa Joanna Flakus

autor zdjęć: Jan MieńciukRok 2016

Stowarzyszenie jako podmiot leczniczy
realizowało swoje cele statutowe poprzez nieodpłatną działalność otaczając wszechstronną opieką wszystkich zgłoszonych do opieki chorych.(kontrakt z NFZ). Ponadto w roku 2016 w wyniku konkursu projektów z zakresu polityki społecznej Miasta Chorzów zrealizowano dwa projekty:
1. Pomoc pozamedyczna podopiecznym Hospicjum w Chorzowie i Ich rodzinom w okresie choroby i pomoc rodzinie w okresie żałoby oraz propagowanie działalności hospicyjnej.
2. Wspieranie organizacji i promocji wolontariatu hospicyjnego oraz nabór nowych wolontariuszy w roku 2016
W roku 2016 w wyniku konkursu uzyskano dofinansowanie na Kampanię Pola Nadziei.W roku szkolnym 2016/2017 z dotacji celowej Fundacji Hospicyjnej stypendia na zajęcia pozalekcyjne uzyskało czworo dzieci z grupy osieroconych przez naszych podopiecznych.

Działalność Centrum Afirmacji Życia przy Hospicjum

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca odprawiana jest Msza św. w. w intencji podopiecznych Hospicjum zmarłych w poprzednim miesiącu. Rodziny i bliscy zmarłych zapraszani są do uczestniczenia we Mszy św. w intencji zmarłych, a także na wspólne spotkanie wszystkich uczestników po Mszy św.. W roku 2016 odbyło się 12 spotkań z rodzinami w żałobie .
W każdy trzeci piątek miesiąca odbywają się w auli CAŻ otwarte spotkania(dla wszystkich chętnych) o ciekawej tematyce.
W roku 2016 odbyło się 10 spotkań :
1. 29.01. ”Kolędy w krainie Facebooka?. Czy lejkowanie zastąpi śpiewanie” ks. dr Marcin Niesporek
2. 19.02. „ Śląsk i jego zawiła historia” mgr. R. Herrman
3. 14.03. Spotkanie z poezją i książką” Takie piękne życie”- Barbara Gruszka Zych i Jan Mieńciuk
4. 15.04 „Radość na krańcach świata- misje w Zambii”–wspomnienia mgr Bronisława Kornas
5. 20.05 „ Radio z masztem w chmurach i upadek masztu w Konstantynowie, najwyższego masztu radiowego w historii świata” mgr Macieja Kucera
6. 23.09 „Uczucia rodzące się w opiekunach wobec osoby chorej” cz. I psycholog mgr Maria Rabsztyn
7. 21.10. „Uczucia rodzące się w opiekunach wobec osoby chorej” cz. II. psycholog mgr Maria Rabsztyn
8. 18.11. „Koncepcja miłości w filozofii sw. Tomasza z Akwinu „ mgr Paweł Superat
9. 02.12. „Uczucia rodzące się w opiekunach wobec osoby chorej” cz. III psycholog mgr Maria Rabsztyn
10. 16.12.” Pieśni Adwentowe” Sławomir Witkowski
W CAŻ odbyły się regularne spotkania Farmaceutów Katolickich Polskich (4 spotkania) prowadzone m.in. przez ks. dr Michała Orlika oraz spotkanie przedstawicieli Forum Hospicjów Polskich.

Centrum Wolontariatu.
W każdy trzeci poniedziałek miesiąca koordynator wolontariatu organizuje spotkania informacyjno-szkoleniowe dla wolontariuszy. Odbyło się 12 spotkań z udziałem wolontariuszy.

Pozostałe działania Stowarzyszenia i Centrum Wolontariatu ujęto w kalendarium

Luty
09.02. Spotkanie organizacyjne wiosennej akcji Pola Nadziei z nauczycielami - współpraca ze szkołami.
11.02 Światowy Dzień Chorego - Uroczysta Msza św. na Oddziale
Adoracja Najświętszego Sakramentu z błogosławieństwem Lourdzkim.
16.02. Projekt rozbudowy Hospicjum zrealizowany przy wsparciu RPO WSL ze środków EFRR i budżetu państwa wszedł w okres trwałości, w związku z wypłatą płatności końcowej 

Marzec
11.03 Wielkopostny Dzień Skupienia
16.03 Inauguracja kampanii POLA NADZIEI w MDK Batory. Wykład dr Antoni Bartoszek- „Ordo caritas - czyli komu pomagać, gdy nie można pomóc wszystkim.” Część artystyczna: Występ młodzieży z grupy Laboratorium śpiewu.
05.03. Warsztaty z motywowania dla wolontariuszy. Cz. I
12.03. Warsztaty artystyczne dla dzieci.
24.03 Spotkanie Wielkanocne integracyjne dla pracowników, wolontariuszy i członków Stowarzyszenia.

Kwiecień
16.04 Warsztaty z motywowania dla wolontariuszy. Cz. II
28.04 Warsztaty z komunikacji dla uczniów ZSS – Psycholog mgr Anna Widepuhl.

Maj
01.05 –„Pola Nadziei” V Rowerowy Rajd Nadziei w parku Śląskim. Wyjazd ze skwerku przy ul. Dyrekcyjnej obok Hospicjum. Trasa ulicami Chorzowa, alejkami Parku Śląskiego do mety w Skansenie. XX Śląskie Gody w Skansenie - Msza Św. odpustowa w kościele pw. Św. Józefa - stoiska charytatywne, kwesta oraz uroczyste ze sceny rozdanie nagród uczestnikom konkursów – Szkoły Podstawowe i Średnie.
11.05 20- lecie działalności Stowarzyszenia. Uroczysta Msza św. dziękczynna w Kościele WNMP oraz uroczystości w MDK Batory. Wykład dr Barbary Kopczyńskiej „Czy wolno się śmiać? O roli poczucia humoru w hospicjum”. Wydano pamiątkowy Biuletyn . W tym dniu dziękowaliśmy szczególnie pielęgniarkom z okazji obchodzonego Dnia Pielęgniarki za codzienną troskę o chorych i profesjonalną opiekę. Wyróżnienia dla pielęgniarek z okazji Ich święta.
12.05- 13.06- Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach przeprowadził Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO Woj. Śląskiego na podstawie Upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej
14.05-15.05 -„Pola Nadziei” stoisko i kwesta w Parku Śląskim podczas wystawy kwiatów. Kwestowali na rzecz Hospicjum uczniowie chorzowskich i świętochłowickich szkół.
23.05. Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej „HOSPICJUM” w Chorzowie . Zatwierdzono sprawozdania merytoryczne i finansowe. Odbyły się wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kolejną 3-letnią kadencję. Skład osobowy Zarządu i Komisji Rewizyjnej pozostał bez zmian. Wprowadzono zmiany w statucie.

Czerwiec
04.06- Spotkanie z okazji Dnia Dziecka dla grupy dzieci osieroconych: wspólna zabawa organizowana dla dzieci przez uczniów i pedagogów Słowaka. (z poczęstunkiem i prezentami) w Ogrodzie Słowaka pod znakiem Euro2016 . Finał akcji „Uśmiech dziecka na Dzień Dziecka” Podczas spotkania dzieci otrzymały swoje prezenty- marzenia spełnione przez darczyńców poprzez Fundację Hospicyjną z Gdańska oraz z dotacji UM Chorzów.
18.06 - Otwarte szkolenie dla kandydatów na wolontariuszy hospicyjnych
19.06 - Dzień Organizacji Pozarządowych stoisko Stowarzyszenia w Sztygarce.
27.06 - Otwarte szkolenie dla kandydatów na wolontariuszy hospicyjnych –część praktyczna


Lipiec
Światowe Dni Młodzieży –dwa spotkania pielgrzymów w Centrum Afirmacji Życia
21.07.- ŚDM wizyty pielgrzymów-odbyły się dwa spotkania z pielgrzymami z Tobago i Trynidadu przebywającymi w parafii WNMP –opiekun ks. dr Marcin Niesporek
24.07. - ŚDM wizyty pielgrzymów- grupa belgijska goszcząca w Parafii NSPJ w Chorzowie wraz z Ojcami Wspólnoty św. Jana. Odbyło się spotkanie z grupą dzieci.- opiekun Katarzyna Krzempek

Sierpień
Pięcioro dzieci osieroconych przez podopiecznych Hospicjum (Wiktoria, Zuzanna oraz rodzeństwo Julia, Jakub i Wiktoria) uczestniczyło na Boskich Wakacjach w Żelistrzewie na Kaszubach ufundowanych przez Stowarzyszenie.
23-28.08. Z okazji jubileuszu Hospicjum –wyjazd integracyjny pielgrzymka- do Chorwacji z udziałem członków Stowarzyszenia, wolontariuszy i pracowników: Ludberg, Plitwickie Jeziora, Medziugorie, Dubrownik
XIII Kampania „Hospicjum to też Życie”- Temat kampanii„ Rola opiekunów rodzinnych w opiece nad przewlekle chorymi: dziećmi i osobami u kresu życia”. Hasło kampanii: „Opiekun rodzinny - samotny bohater? Czas trwania: do 31.03.2017r.
Rozpoczęto część edukacyjną cyklem wykładów psychologa mgr Marii Rabsztyn „Uczucia rodzące się w opiekunach wobec osoby chorej” (wymienione już spotkania otwarte w CAŻ w czasie trwania kampanii)

Październik
Rozpoczęto trwające do grudnia kwesty w parafiach dekanatu chorzowskiego i świętochłowickiego z udziałem wolontariuszy akcyjnych - uczniów chorzowskich szkół.
07-08.10. Kwesta w Markecie SIMPLY
10.10 Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia w sprawie zakupu nieruchomości dzierżawionych od Miasta Chorzów. 14.10 Szkolenie z I-ej pomocy przedmedycznej 18.10- 19.10 Wolontariusze wraz z dziećmi utworzyli żonkilowe Pola Nadziei w Świętochłowicach i w Chorzowie. 19.10 - Spotkanie popielgrzymkowe - zdjęcia i wspomnienia z pielgrzymki.
W październiku przeprowadzono remonty rur spustowych oraz zabezpieczono drewniany elementy dachu w ponad 100 letnim budynkiem Hospicjum.

Listopad
05.11 Koncert w świetlicy na Oddziale stacjonarnym dla chorych i opiekunów - Pan Krzysztof Firlus, muzyk z Narodowej Orkiestry Symfonicznej z Katowic wykonał kilka utworów klasycznych i własnego autorstwa na instrumencie viola da gamba.(w ramach tegorocznej kampanii HTTŻ).
08.11. Msza. Św. Za zmarłych podopiecznych hospicjum w kościele p.w. WNMP oraz spotkanie rodziny hospicyjnej w salce parafialnej. Zaproszono wszystkie rodziny, a zwłaszcza rodziny zmarłych podopiecznych Hospicjum od listopada 2015
14.11 XIII Kampania „Hospicjum to też Życie” Koncert „Głosy dla Hospicjum” część artystyczna. W Chorzowskim Centrum Kultury wystąpili artyści z Amerykańskiego Inter Cities Performing Arts. Inc .
26.11 Podczas organizowanego przez Urząd Miasta Chorzów Chorzowskiego Dnia Promocji Zdrowia Stowarzyszenie „HOSPICJUM” w Chorzowie promowaliśmy kampanię społeczną Hospicjum To też Życie” „Opiekun rodzinny - samotny bohater?” Zachęcaliśmy opiekunów do badań profilaktycznych i zadbania o swoje zdrowie.
30.11 Spotkanie prowadzone przez psychologa Hospicjum Annę Widepuhl dla nauczycieli, pedagogów i katechetów szkolnych. :”Tworzenie systemu wsparcia dla uczniów i ich rodzin w aspekcie terminalnie chorego członka rodziny” (w ramach tegorocznej kampanii HTTŻ).

Grudzień
05.12 – spotkanie Mikołajowe dla dzieci osieroconych w przygotowane przez uczniów i pedagogów zabawy dla dzieci na Sali gimnastycznej szkoły AZSO nr 1. Uczestniczyło 14- ro dzieci z grupy dzieci osieroconych. Paczki Mikołajowe przygotowali uczniowie szkoły i Stowarzyszenie
05.12 – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza uroczysta gala w siedzibie Stowarzyszenia na rzecz Rodziny, gdzie wspólnie z kilkoma organizacjami nagrodzono najlepszych wyróżniających się wolontariuszy. Wśród nagrodzonych wolontariusze Hospicjum : Jolanta Zielazny i Henryk Mikosz.
05.12. Uroczysty finał konkursu „BARWY WOLONTARIATU” w woj. śląskim. Wolontariusze naszego Hospicjum laureatami konkursu – drugie miejsce w kategorii wolontariatu grupowego. Kampania „Hospicjum to też Życie” część edukacyjna. Wykłady w CAŻ oraz:
03.12 - Spotkanie prowadzone przez psychologa Hospicjum Annę Widepuhl dla nauczycieli, pedagogów i katechetów szkolnych. „Tworzenie systemu wsparcia dla uczniów i ich rodzin w aspekcie terminalnie chorego członka rodziny”
09.12- Adwentowy Dzień Skupienia. Prowadzenie ks. Marcin Niesporek. Konferencja, wystawienie Najświętszego Sakramentu, Msza Święta, Agapa
10.12. Otwarte szkolenie dla kandydatów na wolontariuszy
12.12 - spotkanie z okazji Dnia Wolontariusza organizowane przez Centrum Wolontariatu przy Hospicjum. W uroczystym spotkaniu uczestniczyło 20 osób. Dokonano podsumowania rocznej działalności. Wszyscy wolontariusze otrzymali podziękowania za posługę.
15.12. - Szkolenie praktyczne dla kandydatów na wolontariuszy. Prowadzenie Agnieszka Jaron.
19.12.- Spotkanie świąteczne integracyjne.
21.12.- Kolędowanie na Oddziale Medycyny Paliatywnej- dzieci z przedszkola.
21.12.- Miejskie strojenie choinki z udziałem wolontariuszy Hospicjum i koordynatora.
29.12.- Wspólne kolędowaniu i koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Stowarzyszeniem muzyczno-teatralnego Freeland w auli CAŻ.

W roku 2016 zmarły zasłużone dla Hospicjum:
15.08.2016r. + Teresa Garncarczyk – wolontariusz, Członek Nadzwyczajny Stowarzyszenia
20.12.2016r. + lekarz med. Zuzanna Maćkowska - wolontariusz, Członek Nadzwyczajny Stowarzyszenia

W roku 2016 Stowarzyszenie Hospicjum w Chorzowie jako podmiot leczniczy objęto wszechstronną opieką wszystkich zgłoszonych do opieki, w tym:
- opieką domową 368 chorych, ogółem 20331 osobodni opieki.
- opieką stacjonarną na Oddziale Medycyny Paliatywnej objęto105chorych, w tym 60 kobiet.
- opieką ambulatoryjną w Poradni Medycyny Paliatywnej; udzielono 383 porad, w tym 178 kobietom.
Rok 2017

Stowarzyszenie jako podmiot leczniczy realizowało swoje cele statutowe poprzez nieodpłatną działalność otaczając wszechstronną opieką wszystkich zgłoszonych do opieki chorych. (kontrakt z NFZ) w prowadzonych przez Stowarzyszenie Zakładach leczniczych Medycyny Paliatywnej.
W roku 2017 w wyniku konkursu realizowano dwa projekty z zakresu polityki społecznej Miasta Chorzów: 1. Pomoc pozamedyczna podopiecznym Hospicjum w Chorzowie i Ich rodzinom w okresie choroby i pomoc rodzinie w okresie żałoby oraz propagowanie działalności hospicyjnej. 2. Wspieranie organizacji i promocji wolontariatu hospicyjnego oraz nabór nowych wolontariuszy w roku 2017 W roku 2017 w wyniku konkursu uzyskano także dofinansowanie na Kampanię Pola Nadziei.

Centrum Afirmacji Życia
/CAŻ/ W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz.19.00 odprawiana jest Msza św. w intencji podopiecznych Hospicjum zmarłych w poprzednim miesiącu. Rodziny i bliscy zmarłych zapraszane są do uczestniczenia we Mszy św., a także po Mszy św. na wspólne spotkanie wszystkich uczestników. W roku 2017 odbyło się 12 spotkań z rodzinami w żałobie. Rada programowa CAŻ zapraszała na wykłady/otwarte spotkania w trzeci piątek miesiąca. W roku 2017 kontynuowano cykl wykładów o miłości ( 4 wykłady i wieczór poezji) oraz rozpoczęto cykl wykładów o wierze (3 wykłady). W roku 2017w auli CAŻ kilkakrotnie odbyły się spotkania prowadzone przez ks. dr Michała Orlika dla farmaceutów katolickich. Centrum Wolontariatu przy Hospicjum /CW/ organizuje comiesięczne spotkania informacyjne - szkoleniowe dla wolontariuszy Hospicjum. W roku 2017 odbyło się10 spotkań. W miesiącu maju i grudniu odbyły się otwarte szkolenia dla nowych wolontariuszy hospicyjnych. W auli CAŻ odbyły się też prowadzone przez koordynatora wolontariatu prelekcje dla uczniów lub na zaproszenie prelekcje odbywały się w szkole. Dla dzieci naszych podopiecznych zorganizowano 7 wydarzeń , w tym: 4 w auli CAŻ, 2 spotkania odbyły się w ”Słowaku”, 1spotkanie w Skansenie, a także wycieczka jednodniowa do Pszczyny. Uczestniczymy w akcjach , kampaniach społecznych o zasięgu ogólnopolskim „Hospicjum to też Życie” i „Pola Nadziei”.

Styczeń
30.01. Po zapoznaniu z Statutem przyjęto nowego członka Stowarzyszenia Aleksandrę Mańdok. Stowarzyszenie liczy 21 członków.

Luty
11.02. Światowy Dzień Chorego - Uroczysta Msza św. na Oddziale oraz Adoracja Najświętszego Sakramentu z błogosławieństwem Lourdzkim. 15.02. W ramach części edukacyjnej XIII Kampanii „Hospicjum to też Życie” pod hasłem „ Opiekun rodzinny- samotny bohater odbył się - Dzień Otwarty dla opiekunów. 16.02. Spotkanie z nauczycielami ze Szkół uczestniczących w wiosennej akcji POLA NADZIEI. 24.02. Wykład dr hab. Hanna Wojtczak „Współczesne dyskusje wokół zagadnienia miłości” (spotkanie otwarte dla wszystkich chętnych do udziału) . CAŻ

Marzec
15.03. Inauguracja POLA NADZIEI. W MDK Batory. Wykład dr Antoni Bartoszek- „Eros – filia - agape, czyli o różnych obliczach miłości” Koncert” ROCK kontra OPERA” Michała Gasza i Adama Sobierajskiego oraz występ duetu ”Marcin Brieger DUO” w składzie Marcin Brieger oraz Ireneusz Musik. 22.03. Prelekcja dla uczniów Szkoła Podstawowa nr 17 w Chorzowie .CW 24.03. W ramach części edukacyjnej XIII Kampanii „Hospicjum to też Zycie” pod hasłem „ Opiekun rodzinny- samotny bohater odbył się wykład i dyskusja „Chory i jego rodzina wobec terapii alternatywnych” ks. dr Marcin Niesporek (spotkanie otwarte dla wszystkich chętnych do udziału) CAŻ 25-26.03. Kwesta w Markecie ”CASTORAMA” 31.03. Warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej. CW

Kwiecień
07.04. Wielkopostny Dzień skupienia. 13.04. Śniadanie Wielkanocne dla pracowników, wolontariuszy i członków Stowarzyszenia. 22. 04. Warsztaty artystyczne dla dzieci- prowadzenie Pani Katarzyna Znaj. Spotkanie integracyjne dla dzieci podopiecznych Hospicjum. CW 26.04. Warsztaty - organizacja akcji charytatywnych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr51 z Bytomia. CW - Warsztaty dla uczniów z komunikacji IV LO Chorzów CW 28.04.Wykład mgr Maria Wawrzyczek „ Miłość miłosierna” CAŻ 01.05. POLA NADZIEI - VI Rowerowy Rajd Nadziei w parku Śląskim. Wyjazd ze skwerku przy ul. Dyrekcyjnej obok Hospicjum. Trasa ulicami Chorzowa, alejkami Parku Śląskiego do mety w Skansenie. Trasa 15 km. XX Śląskie Gody w Skansenie - Msza Św. odpustowa w kościele pw. Św. Józefa - stoiska charytatywne, kwesta oraz uroczyste ze sceny rozdanie nagród uczestnikom konkursów – Szkoły Podstawowe i Średnie. 13.05-14.05 – POLA NADZIEI - stoisko i kwesta w Parku Śląskim podczas wystawy kwiatów. Kwestowali na rzecz Hospicjum uczniowie chorzowskich i świętochłowickich szkół. 15.05. Prelekcja dla uczniów Zespołu szkół Specjalnych CW 19.05. Wykład dr hab. Aleksander Bańka” Miłość mistyczna” CAŻ 29.05. Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej „HOSPICJUM” w Chorzowie . Zatwierdzono sprawozdania merytoryczne i finansowe. 20.05. Otwarte szkolenie dla kandydatów na wolontariuszy hospicyjnych. Szkolenie teoretyczne . CW 31.05. Szkolenie praktyczne z wykorzystaniem sprzętu medycznego dla kandydatów na wolontariuszy. CW

Czerwiec
03.06- Spotkanie z okazji Dnia Dziecka- grupa dzieci podopiecznych Hospicjum uczestniczyła we wspólnej zabawie sportowej na boisku i poczęstunku w Ogrodzie Słowaka organizowanej dla dzieci przez uczniów i pedagogów Słowaka. Finał akcji „Uśmiech dziecka na Dzień Dziecka” prowadzonej przez Fundację Hospicyjną. W ramach tej akcji dzieci uczestniczące w niej otrzymały swoje prezenty- marzenia /CW/ 11.06. Dzień Dziecka w Skansenie /CW/ 20.06. Koncert na Oddziale stacjonarnym w wykonaniu uczennic Gimnazjum nr1. 16.06. Wykład ks. dr Grzegorz Strzelczyk „Miłość ojcowska” CAŻ

Lipiec
Rozpoczęto remont budynku Hospicjum -schody, podest i zadaszenie przy wejściu od strony ul. Szpitalnej oraz remont pomieszczania kuchennego na oddziale wraz z nowym wyposażeniem.

Sierpień
Czworo dzieci naszych podopiecznych Hospicjum (Wiktoria, Zuzanna, Julia, Jakub) uczestniczyło na Boskich Wakacjach w Żelistrzewie na Kaszubach ufundowanych przez Stowarzyszenie. 24-27.08. Trzydniowa hospicyjna pielgrzymka po polskich sanktuariach. Odwiedziliśmy m. in. Górkę Klasztorną w Łobżenicy, Sanktuarium św. Krzyża w Kcynii, Sanktuarium MB Pięknej Miłości w Bydgoszczy, Sanktuarium w Międzyrzeczy, Sanktuarium MB Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. 
Wrzesień 08-09.09. Podczas III konferencji onkologiczno-paliatywnej Hospicjum Dutkiewicza nasze Stowarzyszenie znalazło się w gronie nagrodzonych nowo utworzoną Nagrodą im Ks. E Dutkiewicza, za szczególne zaangażowanie w rozwój ruchu hospicyjnego. - Rozpoczęto kwesty w parafiach dekanatu chorzowskiego i świętochłowickiego z udziałem wolontariuszy akcyjnych - uczniów chorzowskich szkół 17.09 „Pożegnanie Lata”- Jednodniowa wycieczka do Pszczyny dla dzieci naszych podopiecznych. CW 02.09. Spotkanie szkoleniowe dla pielęgniarek prowadzone przez dr. Barbarę Kopczyńską. 21.09. Spotkanie dla nauczycieli i pedagogów współpracujących z Hospicjum w ramach akcji Pola Nadziei 22.09. Wieczór autorski z prezentacją wierszy Jana Mieńciuka „Ci co kochają nie mówią nic”. CAŻ 23.09. Spotkanie dla dzieci z Teatrem Czarnego Tła. CW

Październik Koncert „Głosy dla Hospicjum” 14.10.- Światowy dzień hospicjów i medycyny Paliatywnej. Inauguracja XIV kampanii ”Hospicjum to też Życie” pod hasłem „Opiekun rodzinny- nie musi być sam”
w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Lompy w Chorzowie Odbył się oncert „Głosy dla Hospicjum” w wykonaniu „Accordions for World” Piotr Poterała, Mikołaj Skopek, Piotr Motyka akordeonowe trio -Zespół z Radomia. 19.10. prelekcja z zakresu wolontariatu dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr3. CW 20.10. Wykład Ks. prob. Emanuel Pietryga „ Wiara w biblii.” CAŻ

Listopad
07.11. Msza. Św. Za zmarłych podopiecznych hospicjum w kościele p.w. WNMP oraz spotkanie rodziny hospicyjnej w salce parafialnej. Zaproszono wszystkie rodziny, a zwłaszcza rodziny zmarłych podopiecznych Hospicjum od listopada 2016 13.11. Warsztaty z komunikacji dla pielęgniarek prowadzone przez lek. med. Władysławę Bronikowską 14.11.Spotkanie z artystami Inter Cities Performing Art. darczyńcami z USA. W ramach części edukacyjnej XIV Kampanii „Hospicjum to też Zycie” pod hasłem „ Opiekun rodzinny- nie musi być sam” odbył się wykład CAŻ oraz się 2 spotkania: 24.11. Wykład Ks.dr Wojciech Bartoszek „ Wiara nie jest sprawą prywatną” CAŻ 25.11..Spotkanie dla opiekunów rodzinnych „Opiekun zaopiekowany, czyli jak troszczyć się o innych i nie zapomnieć o sobie” mgr Anna Widepuhl i mgr Katarzyna Makara 29.11. Spotkanie prowadzone przez psychologa Hospicjum mgr Anna Widepuhl dla nauczycieli, pedagogów i katechetów szkolnych. ”Jak pomóc dziecku osieroconemu”.

Grudzień
02.12. Otwarte szkolenie dla kandydatów na wolontariuszy. 05.12 Międzynarodowy Dzień Wolontariusza uroczysta gala w siedzibie Stowarzyszenia na rzecz Rodziny, gdzie wspólnie z kilkoma organizacjami nagrodzono najlepszych wyróżniających się wolontariuszy. Wśród nagrodzonych nagrodą „UŚMIECHACZKA” wolontariuszki Hospicjum Barbara Namysłowska i Joanna Woźnica pomagające na Oddziale Medycyny Paliatywnej. 09.12. Warsztaty artystyczne dla dzieci- Prowadzenie P. Katarzyna Znaj. Spotkanie integracyjne dla dzieci podopiecznych Hospicjum . CW 11.12. Adwentowy Dzień Skupienia. Prowadzenie ks. Marcin Niesporek, W programie Konferencja, wystawienie Najświętszego Sakramentu, Msza Święta, agapa. 12.12.Spotkanie Mikołajowe dla dzieci osieroconych odbyło się na sportowo w sali gimnastycznej. Było dużo ruchu ,taniec, zabawa i spotkanie z Mikołajem. Uczestniczyło 14- ro dzieci z grupy dzieci osieroconych. Paczki Mikołajowe przygotowali uczniowie szkoły. Stowarzyszenie przygotowało dla dzieci paczki świąteczne. 12.12. Warsztaty praktyczne dla wolontariuszy. Prowadzenie fizjoterapeutka mgr Agnieszka Jaron 14.12. Otwarte spotkanie z okazji X-lecia Centrum Wolontariatu przy Hospicjum. 15.12. Wykład dr hab. Aleksander BańkaŚw. Chrabel i wiara chrześcijan w LibanieCAŻ 18.12.Szkolenie praktyczne dla kandydatów na wolontariuszy. 18.12. Świąteczne spotkanie opłatkowe dla pracowników, członków Stowarzyszenia i wolontariuszy. 29.12.Wspólne kolędowanie – koncert kolęd w wykonaniu Stowarzyszeniem muzyczno-teatralnego Freeland, Dzieci Maryi i Przyjaciele z parafii Św. Wawrzyńca CAŻ 30.12. Kolędowanie na oddziale z chorymi

W roku 2017 Stowarzyszenie Hospicjum w Chorzowie jako podmiot leczniczy objęło opieką w prowadzonych Zakładach leczniczych Medycyny Paliatywnej: - Domową Opieką Paliatywną objęto 335 chorych, w tym 185 kobiet. Ogółem 25 964 osobodni . - na Oddziale Medycyny Paliatywnej objęto opieką stacjonarną 105 chorych, w tym 65 kobiet - w Poradni Medycyny Paliatywnej udzielono 462 porad, w tym 242 kobietom.
Rok 2018

Stowarzyszenie jako podmiot leczniczy realizowało swoje cele statutowe poprzez nieodpłatną działalność otaczając wszechstronną opieką wszystkich zgłoszonych do opieki chorych. W roku 2018 Stowarzyszenie Hospicjum w Chorzowie jako podmiot leczniczy objęło opieką w prowadzonych Zakładach leczniczych Medycyny Paliatywnej (kontrakt z NFZ):
- Domowa Opieka Paliatywną - 336 chorych, 25 513 osobodni opieki.
- Oddział Medycyny Paliatywnej, całodobowa opieka stacjonarna – 72 osoby, w tym 36 kobiet.
 - Poradnia Medycyny Paliatywnej -  udzielono 514  porad, w tym 304 porad udzielono kobietom.


W roku 2018 w wyniku konkursu realizowano także trzy projekty z zakresu polityki społecznej Miasta Chorzów:  1. Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, przewlekle lub? I nieuleczalnie chorych oraz ich rodzin, w tym promocja oraz organizacja wolontariatu” 1746/2017  2. Wspieranie organizacji i promocji wolontariatu hospicyjnego oraz nabór nowych wolontariuszy w roku 2018 1743.2017  3. Kampania Pola Nadziei.
Centrum Afirmacji  Życia przy Hospicjum /CAŻ/   W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz.19.00 odprawiana jest Msza św. w intencji podopiecznych Hospicjum zmarłych w poprzednim  miesiącu. Rodziny i bliscy zmarłych zapraszane są do uczestniczenia we Mszy św., a także po Mszy  św. na wspólne spotkanie. W roku 2018 odbyło się 12 spotkań z rodzinami w żałobie. Rada programowa CAŻ zapraszała na wykłady/otwarte spotkania w trzeci piątek miesiąca. W roku 2018 zakończono cykl wykładów o wierze. (odbył się końcowy wykład). Kilkakrotnie odbyły się spotkania prowadzone przez ks. dr Michała Orlika dla farmaceutów  katolickich.  Od września raz w miesiącu społeczność lokalna zapraszana jest na LECTIO DIWINA spotkania w auli CAŻ prowadzone przez kapelana HOSPICJUM.
Centrum Wolontariatu przy Hospicjum
 /CW/ organizuje comiesięczne spotkania informacyjne - szkoleniowe dla wolontariuszy Hospicjum. W roku 2018 odbyło się10 spotkań. W miesiącu czerwcu i grudniu odbyły się otwarte szkolenia dla nowych wolontariuszy hospicyjnych. W auli CAŻ odbyły się też prelekcje dla uczniów lub na zaproszenie prelekcje odbywały się w szkole prowadzone przez koordynatora wolontariatu. Dla dzieci naszych podopiecznych zorganizowano 5 wydarzeń , w tym: 3 w auli CAŻ, 1 wycieczka rowerowa, a 1spotkanie odbyło się w ”Słowaku”. Siedmioro dzieci uczestniczyło w akcji Fundacji Hospicyjnej „Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka” , a czworo uczestniczyło na turnusie letnim „Boskie Wakacje” na Kaszubach. Uczestniczyliśmy w akcjach, kampaniach społecznych o zasięgu ogólnopolskim „Hospicjum to też Życie” i „Pola Nadziei”.    

Styczeń  
26. 01.  Wykład dr Paweł Superat „ Koncepcja wiary wg św. Tomasza z Akwinu” /CAŻ/   

Luty     
02.02. Spotkanie organizacyjno- informacyjne w ramach przygotowań szkół do akcji Pola Nadziei. 03.02 wykład Sławomir Witkowski „Popule meus - ludu mój ludu, pierwiastki chorałowe w polskich pieśniach pasyjnych” /CAŻ/ 11.02. Światowy Dzień Chorego - Uroczysta Msza św. na Oddziale oraz Adoracja Najświętszego Sakramentu  z błogosławieństwem Lourdzkim.  27.02. W ramach części edukacyjnej XIV Kampanii „Hospicjum to też Życie” pod hasłem „ Opiekun rodzinny- nie musi być sam” odbył się - Dzień Otwarty dla opiekunów. Celem było wsparcie opiekunów poprzez porady grupowe lub indywidualne w sprawowanej opiece dostosowane do potrzeb, dzielenie się doświadczeniem przez Zespół hospicyjny. /CAŻ /

Marzec
   14.03. Inauguracja kampanii  POLA NADZIEI. W MDK Batory wykład dr Antoni Bartoszek „A nadzieja zawieść nie może. Biblijna recepta na Życie”. W części artystycznej –koncert zespołu bluesowo – rockowego “Piff-Parre”. 16.03. Wielkopostny Dzień skupienia. /CAŻ/  29.03. Śniadanie Wielkanocne dla pracowników, wolontariuszy i członków Stowarzyszenia.    

Kwiecień    
05.04.  Spotkanie przedstawicieli chorzowskich organizacji pozarządowych z  chorzowską Radą Działalności Pożytku Publicznego./ CAŻ/   14 i 21.04. POLA NADZIEI kwesta w markecie CASTORAMA w Chorzowie   – kwestowała młodzież z pięciu chorzowskich szkół w ramach wolontariatu akcyjnego na rzecz Hospicjum.     27.04. Wykład mgr Elżbieta Zipper „Fizycy w badaniach nowotworów” /CAŻ/

Maj   0
1.05. POLA NADZIEI -  VII Rowerowy Rajd Nadziei po ulicach Chorzowa i Parku Śląskim. Start przy Hospicjum w Chorzowie godz. 13.00, zakończenie w Skansenie podczas Śląskich Godów. Ok.800 uczestników.  XX Śląskie Gody w Skansenie -  Msza Św. odpustowa w kościele pw. Św. Józefa Piknik Rodzinny w Górnośląskim Parku Etnograficznym - „Śląskie Gody” – coroczna impreza plenerowa. Stoiska charytatywne, kwesta oraz uroczyste ze sceny rozdanie nagród uczestnikom konkursów – Szkoły Podstawowe i Średnie. (konkurs literacki, plastyczny, fotograficzny) 18.05. Wykład dr Teresa Kumor- Głodny   „ Litania Loretańska (Piękno jej Duszy jest przedmiotem podziwu) św. Jan Paweł II. Trochę historii, trochę teorii a najwięcej podziwu.” /CAŻ/   19 i 20.05. POLA NADZIEI Zbiórka Publiczna w Parku Śląskim podczas Wiosennej Wystawy Kwiatów   21.05. Zwyczajne Walne Zebranie  Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej „HOSPICJUM” w Chorzowie . Zatwierdzono sprawozdania: merytoryczne i finansowe za rok 2017.   

Czerwiec    
03.06- Spotkanie z okazji Dnia Dziecka. Finał akcji „Uśmiech dziecka na Dzień Dziecka” prowadzonej przez Fundację Hospicyjną. W ramach tej akcji dzieci uczestniczące w niej otrzymały swoje prezenty- marzenia  /CW/  05.06 Spotkanie podsumowujące dla nauczycieli i uczniów akcję POLA NADZIEI i szkolne POLA NADZIEI. 06.06.  Spotkanie ze świadkiem cudów św. Chrabela - panem Raymundem Nadera i dr hab. Aleksandrem Bańką. /CAŻ/16.06.  Dzień Organizacji Pozarządowych „Samowolka”. 28.06. Spotkanie przedstawicieli Hospicjów z konsultantem Medycyny Paliatywnej./ CAŻ/

Lipiec
     Czworo dzieci podopiecznych Hospicjum: Julia, Jakub, Martyna i Maja uczestniczyło na Boskich Wakacjach w Żelistrzewie na Kaszubach.  

Sierpień    
24-26.08. Trzydniowa hospicyjna pielgrzymka autokarowa „Śladami O. Maksymiliana Kolbego i ks. Jerzego Popiełuszki (Licheń- Warszawa- Niepokalanów) 50 uczestników     

Wrzesień     
22.09 „Pożegnanie Lata”- Spotkanie integracyjne dla dzieci  podopiecznych Hospicjum -  wycieczka rowerowa z Chorzowskim Klubem Rowerowym ./CW/ Październik   XV Kampania „Hospicjum to też Życie” Hasło kampanii: Opiekun rodzinny – nie musi być sam.
19.10. Inauguracja kampanii - „Głosy dla Hospicjum 2018”Koncert Chóru „LUTNIA” w sali widowiskowej MDK Batory. 23.10. Spotkanie prowadzone przez psychologa  Hospicjum mgr Anna Widepuhl dla nauczycieli, pedagogów i katechetów szkolnych. ”Jak pomóc dziecku osieroconemu”. /CAŻ/ 27.10. Jesienne warsztaty artystyczne dla dzieci - Prowadzenie P. Katarzyna Znaj. Spotkanie integracyjne dla dzieci  podopiecznych Hospicjum . 30.10. Dzień Opiekuna- warsztaty biblioterapeutyczne pod tytułem; Wyjrzyj przez okno…” a odpocznij sobie”. na podstawie książki Anny Kulki- Doleckiej „ Wyjrzeć przez okno” -Prowadzenie psycholog  Hospicjum mgr Anna Widepuhl. Uczestniczyło 9-ciu opiekunów rodzinnych z Chorzowa. /CAŻ/    

Listopad
07.11. Msza. Św. Za zmarłych podopiecznychHospicjum w kościele p.w. WNMP oraz spotkanie rodziny hospicyjnej   w salce parafialnej. Zaproszono wszystkie rodziny, a zwłaszcza rodziny zmarłych podopiecznych Hospicjum z ostatniego roku 23.11 Wykład  mgr Elżbiety Zipper z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego „Jak flora jelitowa wpływa na nasze zdrowie”. /CAŻ/  24.11. Jesienne spotkanie Kuria chorzowska LM /CAŻ/ 08.11  Po zapoznaniu z Statutem przyjęto nowego członka Stowarzyszenia Wojciecha Surma. Stowarzyszenie liczy 22 członków.

Grudzień   
02.12. Otwarte szkolenie dla kandydatów na wolontariuszy. /CAŻ/    05.12 Międzynarodowy Dzień Wolontariusza - Uroczysta gala w siedzibie Stowarzyszenia na rzecz Rodziny, gdzie wspólnie z kilkoma organizacjami nagrodzono najlepszych wyróżniających się wolontariuszy.  Wśród nagrodzonych nagrodą „UŚMIECHACZKA” wolontariuszki Hospicjum  Martyna Kopiec-Warzecha  pomagająca na Oddziale Medycyny Paliatywnej  i wolontariusz akcyjny Emilia Duras. /CW/     11.12. Adwentowy Dzień Skupienia. Prowadzenie ks. Marcin Niesporek, W programie Konferencja, wystawienie Najświętszego Sakramentu, Msza Święta, agapa. 12.12. Spotkanie Mikołajowe dla dzieci osieroconych odbyło się w „Słowaku”. Paczki Mikołajowe przygotowali uczniowie szkoły. Stowarzyszenie przygotowało dla dzieci paczki świąteczne. 12.12. Warsztaty praktyczne dla wolontariuszy. Prowadzenie fizjoterapeutka mgr Agnieszka Jaron. 18.12. Świąteczne spotkanie opłatkowe dla pracowników, członków Stowarzyszenia i wolontariuszy.  29.12.Wspólne  kolędowanie dla dzieci podopiecznych Hospicjum - Warsztaty twórcze  prowadzone przez Stowarzyszenie  muzyczno-teatralne Freeland. /CAŻ/  30.12. Kolędowanie na oddziale   Hospicjum - kapelan Hospicjum, pracownicy, wolontariusze.

Wydarzenia charytatywne organizowane przez społeczność lokalną wspierające działalność Hospicjum 
-19.04 „MAJ ZACZYNA SIĘ JUTRO” organizowane przez C K Z i U i aktorów teatru „Siódmy kałamarz”- Spektakl charytatywny „Wizyta starszej pani” w CHCK.    - 07.10  Festyn „Poznaj Swojego Sąsiada” organizowany przez Stowarzyszenie Nowoczesny Chorzów II-ga edycja na terenie parafii św. Antoniego

Rok 2019

Stowarzyszenie jako podmiot leczniczy realizowało swoje cele statutowe poprzez nieodpłatną działalność otaczając wszechstronną opieką wszystkich zgłoszonych do opieki chorych.
W roku 2019 Stowarzyszenie Hospicjum w Chorzowie jako podmiot leczniczy (kontrakt z NFZ) w prowadzonych Zakładach leczniczych Medycyny Paliatywnej objęło opieką: - Domowa Opieka Paliatywną - 327 chorych, 24 044 osobodni opieki. - Oddział Medycyny Paliatywnej, całodobowa opieka stacjonarna – 116 osób, w tym 62 kobiety. - Poradnia Medycyny Paliatywnej - udzielono 510 porad, w tym 235 porad udzielono kobietom.
W roku 2019 w wyniku konkursu realizowano także trzy projekty z zakresu polityki społecznej Miasta Chorzów: 1. Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, przewlekle i nieuleczalnie chorych oraz ich rodzin, w tym promocja oraz organizacja wolontariatu” um.nr 2266/2018 2. Wspieranie organizacji i promocji wolontariatu hospicyjnego oraz nabór nowych wolontariuszy w roku 2019 um.nr 2261/2018 3. Kampania Pola Nadziei. Centrum Afirmacji Życia przy Hospicjum /CAŻ/
W roku 2019 kontynuowano comiesięczne spotkania z rodzinami w żałobie. W pierwszy poniedziałek każdego miesiąca w auli CAŻ o godz.19.00 odprawiana jest Msza św. w intencji podopiecznych Hospicjum zmarłych w poprzednim miesiącu. Rodziny i bliscy zmarłych zapraszane są do uczestniczenia we Mszy św., a także po Mszy św. we wspólnym spotkaniu. W roku 2019 kontynuowane były otwarte spotkania w każdy trzeci piątek miesiąca dla społeczności lokalnej o godzinie 17.30. Tematy spotkań wyszczególniono w kalendarium. Kilkakrotnie odbyły się spotkania prowadzone przez ks. dr Michała Orlika dla farmaceutów katolickich. Ks. dr Marcin Niesporek, kapelan Hospicjum zapraszał i prowadził dla społeczności lokalnej i parafian WNMP w każdą trzecią środę miesiąca spotkania LECTIO DIVINA, pomocne w czytaniu Słowa Bożego. Dnia 14.11 w auli CAŻ odbyło się spotkanie dekanalne Kapłanów oraz w dniu 14.12 odbył zlot generalny Kurii Chorzowskiej Legionu Maryi. Centrum Wolontariatu przy Hospicjum /CW/
W roku 2019 organizowano comiesięczne spotkania informacyjno - szkoleniowe dla wolontariuszy Hospicjum. Odbyło się10 spotkań w roku. W miesiącu czerwcu i wrześniu odbyły się otwarte szkolenia dla nowych wolontariuszy hospicyjnych. W auli CAŻ odbyły się też prelekcje dla uczniów prowadzone przez koordynatora wolontariatu lub na zaproszenie prelekcje odbywały się w szkole Dla dzieci naszych podopiecznych zorganizowano 5 wydarzeń , w tym: 3 w auli CAŻ: były to warsztaty artystyczne oraz spotkanie z okazji Dnia Dziecka ,a także spotkanie świąteczne kolędowe połączone z warsztatami. Zorganizowano dla dzieci dwa wyjścia grupowe na spektakle do CHCK. W ramach współpracy CW z Fundacją Hospicyjną pięcioro dzieci naszych podopiecznych uczestniczyło w akcji „Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka” oraz sześcioro korzystało ze wsparcia edukacyjnego. Są to stypendia na zajęcia pozalekcyjne. W roku szkolnym 2019/2020 otrzymało takie wsparcie troje dzieci oraz troje dzieci kontynuowało stypendia przyznane w roku szkolnym 2018/2019. Pięcioro dzieci uczestniczyło na turnusie letnim „Boskie Wakacje” na Kaszubach ufundowanych przez Stowarzyszenie. Uczestniczyliśmy w akcjach, kampaniach społecznych o zasięgu ogólnopolskim „Hospicjum to też Życie” i „Pola Nadziei”.

Styczeń
25. 01. Joanna Tabor „ Zlin - partnerskie miasto Chorzowa. Relacja z rowerowej wyprawy Chorzowskiego Klubu Rowerowego” /CAŻ/

Luty
02.02. Spotkanie organizacyjno- informacyjne w ramach przygotowań szkół do akcji Pola Nadziei. /CW/ 11.02. Światowy Dzień Chorego - Uroczysta Msza św. na Oddziale oraz Adoracja Najświętszego Sakramentu z błogosławieństwem Lourdzkim. 15.02 Wykład „ Instytucjonalna pomoc dla osób niepełnosprawnych” dr Marek Dudziak specj. rehabilitacji medycznej, ortopeda./CAŻ/ . W ramach XV Kampanii „ Hospicjum to też Życie pod hasłem „Opiekun rodzinny nie musi być sam ” - Dzień Otwarty dla opiekunów. Celem było wsparcie opiekunów poprzez porady grupowe lub indywidualne w sprawowanej opiece dostosowane do potrzeb, dzielenie się doświadczeniem przez Zespół hospicyjny. /CAŻ /

Marzec
13.03. Inauguracja kampanii POLA NADZIEI w MDK Batory. Wykład Ks. dr Wojciech Bartoszek „ Nadzieja w cierpieniu. Duchowość i wspólnota Apostolstwa Chorych” W części artystycznej – koncert kwartetu smyczkowego AKADEMOS . 15.03. Wykład: Jak opiekując się chorą, niepełnosprawną osobą zadbać o swój kręgosłup” mgr Agnieszka Jaron fizjoterapeuta Hospicjum. /CAŻ/ 26.03 Otwarte szkolenie dla wolontariuszy (część praktyczna) mgr Agnieszka Jaron. 28 i 30.03 kwesta w markecie Castorama. Kwestowali uczniowie w ramach wolontariatu akcyjnego.

Kwiecień
08.04. Wielkopostny Dzień skupienia ks. dr Marcin Niesporek. 15.04. Wykład: „ Wsparcie pacjentów z demencją, czy chorobą Alzheimera” psycholog Hospicjum mgr Anna Widepuhl. 18.04. Śniadanie Wielkanocne dla pracowników, wolontariuszy i członków Stowarzyszenia. 26.04. Wykład prof. Elżbieta Zipper „ Dlaczego warto zrobić test na nietolerancję pokarmową. Nowy sposób walki z chorobami” /CAŻ/
Maj 01.05. POLA NADZIEI - VII Rowerowy Rajd Nadziei po ulicach Chorzowa i Parku Śląskim. Start przy Hospicjum w Chorzowie godz. 13.00, zakończenie w Skansenie podczas Śląskich Godów. Ok.800 uczestników. XX Śląskie Gody w Skansenie. Piknik Rodzinny w Górnośląskim Parku Etnograficznym - „Śląskie Gody” – coroczna impreza plenerowa. Stoiska charytatywne, kwesta oraz uroczyste rozdanie nagród uczestnikom konkursów – Szkoły Podstawowe i Średnie. (konkurs literacki, plastyczny, fotograficzny) 27.05. Zwyczajne Walne Zebranie S O H i P „HOSPICJUM” w Chorzowie . Zatwierdzono sprawozdania: merytoryczne i finansowe za rok 2018. Udzielono absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej. Powołano na kolejną 4- letnią kadencję Zarząd i Komisję Rewizyjną w niezmienionym składzie. 31.05. Wykład dr Barbary Kopczyńskiej „ Czy trudno jest opiekować się chorym ateistą w okresie umierania. Refleksje lekarza hospicjum po wykładzie prof. Krystyny de Walden -Gałuszko” /CAŻ/

Czerwiec
01.06- Spotkanie z okazji Dnia Dziecka. Finał akcji „Uśmiech dziecka na Dzień Dziecka” prowadzonej przez Fundację Hospicyjną. W ramach tej akcji dzieci uczestniczące w niej otrzymały swoje prezenty- marzenia /CW/ 15.06. Szkolenie I-ej pomocy prowadzone dla Chorzowskiego Klubu Rowerowego./CAŻ/16.06. Dzień Organizacji Pozarządowych „Samowolka”.

Lipiec
Troje dzieci podopiecznych Hospicjum: Julia, Martyna i Maja uczestniczyło na Boskich Wakacjach w Żelistrzewie na Kaszubach. 16.07. Spotkanie przedstawicieli Hospicjów członków Forum Hospicjów Polskich. 20.07. Szkolenie I-ej pomocy prowadzone dla Chorzowskiego Klubu Rowerowego./CAŻ/

Sierpień
Dwoje dzieci podopiecznych Hospicjum: Franek i Łucja uczestniczyło na Boskich Wakacjach w Żelistrzewie na Kaszubach.

Wrzesień
18.09 „POLA NADZIEI”- Spotkanie z nauczycielami / jesienna część kampanii. 20.09. Wykład „ Rola kapelana hospicyjnego” ks. Przemysław Malinowski/CAŻ 21.09. Szkolenie dla kandydatów na wolontariuszy / CW/

Październik
XVI Kampania „Hospicjum to też Życie” poświęcona wsparciu opiekunów rodzinnych i dzieci osieroconych. Hasło kampanii: Ważni-niewidziani. Zauważ , zrozum, wesprzyj. 11.10 Koncert” Głosy dla Hospicjów”. W sali widowiskowej MDK Batory inauguracja kampanii Koncert Zespołu GG Duo. 11.10 Wykład dr Tomasz Pierściński „ Zasady żywienia chorych objętych opieką paliatywną. Żywienie do-jelitowe cz. I /CAŻ/ 19.11 Dzień Opiekuna - warsztaty biblioterapeutyczne pod tytułem; Wyjrzyj przez okno…” a odpocznij sobie. na podstawie książki Anny Kulki- Doleckiej „ Wyjrzeć przez okno” Spotkanie z opiekunem rodzinnym - koordynator kampanii Elżbieta Sitek. 27.10 Jesienne warsztaty artystyczne dla dzieci - Prowadzenie P. Katarzyna Znaj. Spotkanie integracyjne dla dzieci podopiecznych Hospicjum /CW/

Listopad
05.11. Msza. Św. Za zmarłych podopiecznych Hospicjum w kościele p. w. W N M P oraz spotkanie rodziny hospicyjnej w salce parafialnej. Zaproszono wszystkie rodziny, a zwłaszcza rodziny zmarłych podopiecznych Hospicjum z ostatniego roku . 10.11. Po zapoznaniu ze Statutem przyjęto nowego członka Stowarzyszenia lekarza Hospicjum dr Teresę Kumor- Głodny. Stowarzyszenie liczy 23 członków. 13.11. Wykład mgr Elżbiety Zipper z Instytutu Fizyki UŚ „ Jak flora jelitowa wpływa na nasze zdrowie./CAŻ/ 15.11 Wykład szkoleniowy dr Tomasz Pierściński „ Zasady żywienia chorych objętych opieką paliatywną. Żywienie poza jelitowe. cz.. II /CAŻ/ 20.11.Dzień Opiekuna prowadzenie mgr Anna Widepuhl psycholog Hospicjum. Uczestniczyli opiekunowie z czterech rodzin. 21.11 Dzień solidarności z dziećmi i młodzieżą w żałobie - DZIEŃ TUMBO organizowany w ramach Kampanii przez ośrodki edukacyjne. Jedyny uczestnik Szkoła Podst. Nr 1 w Świętochłowicach. Zaproszono wszystkie chorzowskie Szkoły. 27.11.Warsztaty dla nauczycieli, pedagogów i katechetów szkolnych „ Jak pomóc dziecku osieroconemu.” prowadzone przez psychologa Hospicjum mgr Anna Widepuhl /CAŻ/ . 30.11. Jesienne warsztaty artystyczne dla dzieci.. Spotkanie integracyjne dla dzieci podopiecznych Hospicjum. Prowadzenie P. Katarzyna Znaj./CW/

Grudzień
04.12 Międzynarodowy Dzień Wolontariusza - Uroczysta gala w siedzibie Stowarzyszenia na rzecz Rodziny, gdzie nagrodzono najlepszych wyróżniających się wolontariuszy nagrodą „UŚMIECHACZKA” . Wśród nagrodzonych wolontariusze Hospicjum Beata Fojcik i Krzysztof Jabłoński. 09.12. Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza dla wolontariuszy /CW/ 11.12. Adwentowy Dzień Skupienia. Prowadzenie ks. Marcin Niesporek. W programie Konferencja, wystawienie Najświętszego Sakramentu, Msza Święta, agapa. 13.12. Wykład : „Otępienie podstawy teoretyczne. Praktyczne aspekty opieki nad chorym. Lek. med. Piotr Seirffert /CAŻ/17.12. Świąteczne spotkanie opłatkowe dla pracowników, członków Stowarzyszenia i wolontariuszy. 29.12.Wspólne kolędowanie dla dzieci podopiecznych Hospicjum - Warsztaty twórcze prowadzone przez Stowarzyszenie muzyczno-teatralne Freeland. /CAŻ/ 30.12. Kolędowanie na oddziale Hospicjum - kapelan Hospicjum, pracownicy, wolontariusze.

Wydarzenia charytatywne organizowane przez społeczność lokalną wspierające działalność Hospicjum
04.04.19 „MAJ ZACZYNA SIĘ JUTRO” organizowane po raz drugi przez C K Z i U i aktorów teatru „Siódmy kałamarz”- Spektakl charytatywny „OŻENEK” Mikołaja Gogola w CHCK.

Rok 2020

Sowarzyszenie jako podmiot leczniczy realizowało swoje cele statutowe poprzez nieodpłatną działalność otaczając wszechstronną opieką wszystkich zgłoszonych do opieki chorych
. W roku 2020 Stowarzyszenie Hospicjum w Chorzowie jako podmiot leczniczy w prowadzonych Zakładach leczniczych Medycyny Paliatywnej objęło bezpłatną opieką wszystkich chorych, którzy się zgłosili. (kontrakt z NFZ): - -Domowa Opieka Paliatywną – 331 chorych, 18023 osobodni opieki. -Oddział Medycyny Paliatywnej, całodobowa opieka stacjonarna – 88 osób, w tym 57 kobiet. -Poradnia Medycyny Paliatywnej - udzielono 425 porad, w tym 174 porady udzielono kobietom oraz udzielano 20 porad telefonicznych.

W 2020 roku otrzymaliśmy dwie dotacje z Urzędu Miasta Chorzów na realizację zadań

1. „Pomoc pozamedyczna podopiecznym Hospicjum w Chorzowie i ich rodzinom w okresie choroby, pomoc rodzinie w okresie żałoby oraz propagowanie działalności hospicyjnej.” W ramach zadania zgodnie z zasadami opieki paliatywnej i hospicyjnej realizowano system wsparcia pozwalający choremu na prowadzenie aktywnego, twórczego działania aż do śmierci oraz otoczono opieką rodzinę, bliskich chorego także w okresie żałoby. Realizowano cele szczegółowe cele: pomoc w zaakceptowaniu przez chorego swojej sytuacji, przepracowanie trudnych emocji, zbudowanie nowych relacji z członkami rodzin, pozałatwianie do końca spraw rodzinnych, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa. oraz organizacja usług opiekuńczych. Udzielano pomocy rodzinom i bliskim w żałobie oraz dzieciom osieroconym.

2. Wspieranie organizacji i promocji wolontariatu, by działającą przy Hospicjum grupę wolontariuszy szkolić, wyposażyć w niezbędne narzędzia i wiedzę, integrować, wspierać, a także pozyskiwać nowe osoby do pomocy. Celem była także promocja wolontariatu jako bezinteresownej pomocy potrzebującym wśród wszystkich grup wiekowych mieszkańców naszego miasta, poprzez organizację prelekcji, spotkań, warsztatów i szkoleń.

Centrum Afirmacji Życia przy Hospicjum (CAŻ)
W roku 2020 kontynuowano comiesięczne spotkania z rodzinami w żałobie. W pierwszy poniedziałek każdego miesiąca w auli CAŻ o godz.19.00 odprawiana jest Msza św. w intencji podopiecznych Hospicjum zmarłych w poprzednim miesiącu. Rodziny i bliscy zmarłych zapraszane są do uczestniczenia we Mszy św., a także po Mszy św. na wspólne spotkanie. Spotkanie dla osób w żałobie organizowane w pierwszy poniedziałek miesiąca – w roku 2020 odbyło się 6 spotkań w terminach 03.02, 02.03, 06,07, 03.08, 07.09, 05.10., udział brało średnio 30 osób. Z powodu pandemii i wprowadzonych zakazów zgromadzeń i ograniczeń osób uczestniczących w nabożeństwach niektóre zaplanowane spotkania dla osób w żałobie musiały zostać odwołane.
W roku 2020 kontynuowano także otwarte spotkania w każdy trzeci piątek miesiąca dla społeczności lokalnej o godzinie 17.30. W roku 2020 odbyły się 2 spotkania wymienione w kalendarium Z powodu pandemii i wprowadzonych zakazów zgromadzeń pozostałe zaplanowane spotkania CAŻ musiały zostać odwołane. Również spotkania prowadzone przez ks. dr Michała Orlika dla farmaceutów katolickich ograniczyły się do jednego spotkania. Ks. dr Marcin Niesporek, kapelan Hospicjum zapraszał i prowadził dla społeczności lokalnej i parafian WNMP spotkania Lecfio Divina. W roku 2020 odbyły się 2 spotkania. Działania i plany przerwała pandemia koronawirusa. Wszystkie wydarzenia planowane na czas najbliższy od 13.03. czyli Lectio Divina, wykład o muzykoterapii i szkolenie dla osób zainteresowanych wolontariatem zostały przełożone na czas późniejszy.

Centrum Wolontariatu przy Hospicjum (CW)
Zaplanowano w roku 2020 cztery spotkania informacyjne - szkoleniowe dla wolontariuszy Hospicjum oraz w kwietniu szkolenie z komunikacji, a także 2x w roku szkolenia dla osób zainteresowanych wolontariatem hospicyjnym. Tu również przeszkodziła pandemia i plany były na bieźąco korygowane. W roku 2020 odbyły się 3 zaplanowane spotkania wolontariuszy oraz warsztaty wymienione w kalendarium. Z planowanych spotkań szkoleniowych dla osób zainteresowanych wolontariatem odbyło się jedno teoretyczne i jedno uzupełniające szkolenie praktyczne z wykorzystaniem sprzętu medycznego wymienione w kalendarium. Kampanie Społeczne Z uwagi na pandemię większość zaplanowanych działań w ramach akcji społecznych musiała zostać odwołana. W ramach „PÓL NADZIEI” zorganizowana została uroczysta inauguracja akcji w MDK „BATORY” oraz kilka godzin prelekcji w szkołach. Z jesiennych zbiórek w parafiach odbyły się kwesty przy kościołach św. Jadwigi i św. Floriana w Chorzowie oraz św. Apostołów Piotra i Pawła w Świętochłowicach. Pozostałe kwesty przełożone zostały na rok 2021 Kampania „HOSPICJUM TO TEŻ ŻYCIE” w roku 2020 nie odbyła się.

KALENDARIUM

Styczeń
22.01. Spotkanie Lectio Divina. Prowadzenie ks. dr Marcin Niesporek 24.01. Dr Adam Witor „Rozsądek a nie panika. Jak postępować z nosicielem wirusa HIV/chorym na AIDS”

Luty
04.02. Spotkanie Farmaceutów Katolickich Polskich Prowadzenie ks. dr Michał Orlik
11.02. Światowy Dzień Chorego. W Światowym Dniu Chorego jednoczyliśmy się w modlitwie za ruch hospicyjny. Kapelan Forum Hospicjów Polskich ks. Władysław Duda podczas koncelebry Mszy Św. w czwartek 11 lutego w auli Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, będzie polecał Panu Bogu wszystkich chorych objętych opieką hospicyjną w Polsce, a także pracowników i wolontariuszy (transmisja na żywo).
13.023. Spotkanie z nauczycielami – wiosenna część akcji Pola Nadziei . Prowadzenie Joanna Tabor 19.02. Spotkanie Lectio Divina Prowadzenie ks. dr Marcin Niesporek
21.02. Prof. Elżbieta Zipper „Jak postęp w nauce wpływa na nasze życie i zdrowie” 27.02 .Warsztaty dla nauczycieli „Wsparcie i pomoc społeczności szkolnej w sytuacji choroby i śmierci ucznia/pracownika szkoły” Prowadzenie psycholog mgr Anna Widepuhl

Marzec
11.03. Inauguracja akcji Pola Nadziei .W MDK „Batory” odbył się wykład ks. dr hab. Wojciecha Bartoszka pt. „Hospicjum – miłość czy obowiązek”, przedstawione zostały założenia kampanii Pola Nadziei i wydarzeń wolontaryjnych (w tym zaproszenie na szkolenie). W części artystycznej wystąpił Zespół MUNDI. Dla wszystkich uczestników przygotowany został poczęstunek. W spotkaniu udział wzięło około 60 osób.
20.03. Spotkanie Kapelanów Szpitalnych – dot. bezpiecznej posługi w czasie pandemii Prowadzenie ks. dr Marcin Niesporek

Czerwiec
08.06. Kwartalne zebranie wolontariuszy Hospicjum.
27.06. Szkolenie dla osób zainteresowanych wolontariatem
29.06. Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia. Zatwierdzono sprawozdania merytoryczne, finansowe Zarządu za rok 2019 oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Walne Zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej. Podczas Zebrania na wniosek dotychczasowej sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Elżbiety Sitek zatwierdzono zmianę w składzie Zarządu. Funkcję sekretarza Zarządu przyjęła Aleksandra Mańdok.. Pozostały skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej bez zmian.

Lipiec
18.07. Warsztaty z komunikacji interpersonalnej dla wolontariuszy Prowadzenie psycholog mgr Anna Widepuhl. 21.07 . Szkolenie praktyczne z wykorzystaniem sprzętu medycznego. Prowadzenie mgr Agnieszka Jaron

Sierpień
01.08. Hospicjum w Chorzowie świętuje XV lecie Oddziału Opieki Paliatywnej W auli CAŻ odbyła się uroczysta Msza św. Rocznicowa koncelebrowana: odprawiona przez kapelana Hospicjum ks. dr Marcina i ks. Krzysztofa Tabatha. Z zachowaniem reżimu sanitarnego odbyło się pełne wspomnień spotkanie przy kawie w auli i w ogrodzie przy grillu, muzyce gitarowej, wspólnym śpiewie i wspomnieniach. Organizatorzy przygotowali pamiątkowe prezenty związane z tym, czym zajmują się poza pracą. Były to sadzonki ziół, przetwory owocowe, soki, konfitury, kolorowe mydełka zapachowe, domowe pieczywo. To piękne rocznicowe spotkanie w całości zorganizowali pracownicy Oddziału Opieki Hospicyjnej.
29.08. Warsztaty artystyczne dla dzieci osieroconych wraz z poczęstunkiem w ogrodzie oraz wręczeniem prezentów. Prowadzenie Katarzyna Znaj

Wrzesień
17.09. Spotkanie szkoleniowe wolontariuszy
19.09. Na Oddziale Hospicjum odbyła się Msza św. koncelebrowana. Witaliśmy ks. Marcina Leszczyńskiego, który rozpoczynał posługę Kapelana w naszym Hospicjum, a żegnaliśmy ks. dr Marcina Niesporka.
19.09. Pielgrzymka pracowników służby zdrowia do Lipnicy Murowanej, Szymanowa, Stanisławowa. Uczestniczyliśmy w grupie 8 osób (2 lekarze,3 pielęgniarki, 3 członkowie Stowarzyszenia.

Październik
05.10. Światowy Dzień Hospicjum i Opieki Paliatywnej obchodzony był on line pod hasłem „Opieka paliatywna i hospicyjna to nasza troska”.
W dniach 5 - 9 października 2020 r. wraz z Forum Hospicjów Polskich informowaliśmy na naszej stronie internetowej o działalności i potrzebach Hospicjów w Polsce oraz jak można wspierać Hospicja.

Listopad

03.11. Msza roczna w kościele Wniebowzięcia NMP w intencji wszystkich zmarłych podopiecznych Hospicjum. Tradycyjny poczęstunek nie mógł zostać zorganizowany. Wielu pracowników (17 osób) zmierzyło się bezpośrednio z wirusem SARS -COV 2

Grudzień
Światowy Dzień Wolontariusza świętowaliśmy on-line. Grudniowe spotkanie z okazji Międzynarodowego dnia wolontariatu nie mogło się odbyć w zwyczajowej formie. Wolontariusze otrzymali zdalnie podziękowania oraz mały słodki upominek.
Rok 2021

2021
Stowarzyszenie jako podmiot leczniczy realizowało swoje cele statutowe poprzez nieodpłatną działalność otaczając wszechstronną opieką wszystkich zgłoszonych do opieki chorych. W roku 2021 Stowarzyszenie Hospicjum w Chorzowie jako podmiot leczniczy w prowadzonych Zakładach leczniczych Medycyny Paliatywnej objęło bezpłatną opieką wszystkich chorych, którzy się zgłosili. (kontrakt z NFZ):
- Domowa Opieka Paliatywną – 286 chorych, 18760 osobodni opieki.
- Oddział Medycyny Paliatywnej, całodobowa opieka stacjonarna – 97 osób, w tym 61 kobiet.
- Poradnia Medycyny Paliatywnej - 474 porady, w tym 242 porady udzielono kobietom oraz udzielano 34 teleporady.

W 2021 roku otrzymaliśmy dwie dotacje z Urzędu Miasta Chorzów na realizację zadań
1. „Pomoc pozamedyczna podopiecznym Hospicjum w Chorzowie i ich rodzinom w okresie choroby, pomoc rodzinie w okresie żałoby oraz propagowanie działalności hospicyjnej.” 
W ramach zadania zgodnie z zasadami opieki paliatywnej i hospicyjnej realizowano system wsparcia pozwalający choremu na prowadzenie aktywnego, twórczego działania aż do śmierci oraz otoczono opieką rodzinę, bliskich chorego także w okresie żałoby. Realizowano cele szczegółowe cele: pomoc w zaakceptowaniu przez chorego swojej sytuacji, przepracowanie trudnych emocji, zbudowanie nowych relacji z członkami rodzin, pozałatwianie do końca spraw rodzinnych, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa oraz organizacja usług opiekuńczych. Udzielano pomocy rodzinom i bliskim w żałobie oraz dzieciom osieroconym.
2. „Wspieranie organizacji i promocji wolontariatu hospicyjnego oraz nabór nowych wolontariuszy w roku 2021” by działającą przy Hospicjum grupę wolontariuszy szkolić, wyposażyć w niezbędne narzędzia i wiedzę, integrować, wspierać, a także pozyskiwać nowe osoby do pomocy. Celem była także promocja wolontariatu jako bezinteresownej pomocy potrzebującym wśród wszystkich grup wiekowych mieszkańców naszego miasta, poprzez organizację prelekcji, spotkań, warsztatów i szkoleń.

Centrum Afirmacji Życia przy Hospicjum / CAŻ /
W roku 2021 kontynuowano comiesięczne spotkania z rodzinami w żałobie. W pierwszy poniedziałek każdego miesiąca w auli CAŻ o godz.19.00 odprawiana jest Msza św. w intencji podopiecznych Hospicjum zmarłych w poprzednim miesiącu. Rodziny i bliscy zmarłych zapraszane są do uczestniczenia we Mszy św., a także po Mszy św. na wspólne spotkanie. Spotkanie dla osób w żałobie organizowane w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca.

Centrum Wolontariatu przy Hospicjum /CW/
W pierwszej połowie roku 2021 zorganizowane zostało jedno spotkanie wolontariuszy w dniu 07.06.2021. Wolontariusze spotkali się w hospicyjnym ogrodzie. Spotkanie miało na celu omówienie zasad bezpiecznego powrotu do działań wolontaryjnych.
W drugiej połowie roku 2021 zorganizowane zostało jedno spotkanie w dniu 05.12.2021. Wolontariusze zaproszeni zostali na galę z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu
W pierwszej połowie roku - 19.06.2021 odbyły się warsztaty z zakresu pomocy osobie leżącej. Szkolenie obejmowało zakres przemieszczanie chorego w obrębie łóżka, przenoszenie chorego z łóżka na wózek, pokazanie metod pomocy choremu w chodzeniu przy użyciu sprzętu medycznego, pokazanie metod pielęgnacji chorego w łóżku, przebrania pościeli itp. Wiedza ta pomoże wolontariuszom w ich pracy na oddziale Hospicjum a także w opiece domowej. Szkolenie prowadzone byłoby przez rehabilitanta z wykorzystaniem sprzętu medycznego (łóżko, materac p/odleżynowy, wózek, chodzik)

W drugiej połowie roku odbyły się dwa warsztaty psychologiczne dla wolontariuszy - 02.10 i 13.11.2021. Warsztaty obejmowały tematykę komunikacji interpersonalnej a w szczególności asertywności – kwestie bardzo ważne w wolontaryjnej pracy z osobami chorymi oraz w kontakcie z rodzinami pacjentów. W warsztatach uczestniczyło po 7 osób.

Kampanie Społeczne:
Z uwagi na pandemię większość zaplanowanych działań w ramach akcji społecznych musiała zostać odwołana. W ramach „PÓL NADZIEI” odbyło się kilka godzin prelekcji w szkołach oraz założenie kilku żonkilowych pól. Z jesiennych zbiórek w parafiach odbyły się kwesty przy Kościołach św. Wawrzyńca, św. Barbary, Wniebowzięcia NMP oraz Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chorzowie. Pozostałe kwesty przełożone zostały na rok 2022.

Kampania „HOSPICJUM TO TEŻ ŻYCIE” w roku 2021 nie odbyła się.

KALENDARIUM

Kwiecień
Społeczność Hospicjum w Chorzowie z żalem i smutkiem pożegnała zmarłą 01.04.21r. wieloletnią wolontariuszkę i członka Stowarzyszenia Halinę Krawczyk.

Maj
13.05. 2021
Jubileusz 25-lecia naszego Stowarzyszenia i działalności Hospicjum w Chorzowie.
Uroczysta Msza św. koncelebrowana odbyła się w Kościele WNMP w Chorzowie Bator (Ks.Proboszcz Piotr Berger, Ks. Krzysztof Tabath i Ks. Marcin Niesporek).
Podczas uroczystości jubileuszowych tytuły Honorowych członków Stowarzyszenia otrzymały działające od początku wolontariuszki: Krystyna Pawleta, Lucyna Obrochta i Dorota Rosiek. Na stronie Stowarzyszenia zamieszczono opis 25- letnich starań i działań Stowarzyszenia, w celu organizowania jak najlepszej specjalistycznej pomocy chorym w opiece domowej, stacjonarnej i poprzez poradnię. Również działające Centrum Wolontariatu przy Hospicjum świętowało swój wkład jakim jest udział wolontariuszy w pomoc chorym oraz ich opiekunom(opiekunom) i całej społeczności lokalnej. Srebrny jubileusz obchodzony był z Radiem eM. Temat jubileuszu Hospicjum w Chorzowie i naszej działalności obecny był przez cały dzień: począwszy od ramówki, poprzez wywiady prowadzone przez redaktor Katarzynę Widerę-Podsiadło z dr. Barbarą Kopczyńską, rehabilitantką mgr Agnieszką Jaron. We wtorkowej audycji Radia eM „Moja historia” z okazji srebrnego jubileuszu o wolontariacie hospicyjnym mówiły wieloletnie wolontariuszki Beata Kułaga i Elżbieta Sitek

Czerwiec
07.06. odbyło się spotkanie wolontariuszy. Omawiano zasady bezpiecznego powrotu do działań wolontaryjnych. Z grona wolontariuszy Beata Kułaga oraz koordynator wolontariatu Joanna Tabor
złożyły wniosek o członkostwo w Stowarzyszeniu. Uchwałą Zarządu wnioski te zostały przyjęte. Stowarzyszenie liczy 24 członków.

29.06. Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia.
Odbyło się Walne Zebranie zatwierdzające sprawozdania merytoryczne, finansowe Zarządu za rok 2020 oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Walne Zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
Walne Zebranie zatwierdziło nadane w maju tytuły Honorowych członków Stowarzyszenia z okazji Jubileuszu 25-lecia dla Krystyny Pawleta, Lucyny Obrochta i Doroty Rosiek..Na wniosek prezes Zarządu Stowarzyszenia Walne Zebranie nadało tytuł Honorowego członka Stowarzyszenia Elżbiecie Sitek.

19.06. Odbyły się warsztaty z zakresu pomocy osobie leżącej dla kandydatów na wolontariuszy.

Wrzesień
20.09-28.09 Pielgrzymka pracowników służby zdrowia „Szkoła modlitwy” do Medjugorie. Uczestniczyliśmy w grupie 4 osób (4 członkowie Stowarzyszenia, w tym dwie lekarki).

Listopad
03.11. Spotkanie listopadowe dla wszystkich rodzin osób zmarłych z danego roku. Uroczysta Msza Święta odbyła się w kościele Wniebowzięcia NMP w Chorzowie, w trakcie mszy wyczytane zostały nazwiska wszystkich zmarłych w ostatnim roku chorych, a rodziny mogły zapalić świeczki za swoich bliskich.
W październiku do rodzin pacjentów wysłane zostały zaproszenia. Z uwagi na pandemięi rosnącą ilość zakażeń tradycyjne spotkanie po Mszy św. w domu parafialnym nie mogło zostać zorganizowane.

Grudzień
05.12. odbyło się spotkanie połączone z obchodami Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Spotkanie zorganizowane zostało we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rodziny w Centrum Aktywizacji na ul. Pudlerskiej. W ramach spotkania nastąpiło wręczenie chorzowskich nagród dla wolontariuszy „UŚMIECHACZKÓW”, które otrzymało 2 naszych wolontariuszy (Aldona Gawlik, Wojciech Uciechowski) i dwójka wolontariuszy ze Stowarzyszenia na Rzecz Rodziny. W spotkaniu udział wzięło około 60 osób, w programie były występy p. Sławomira Witkowskiego („Znane – nieznane pieśni adwentowe”) oraz Kapeli z Istebnej. Dla uczestników przygotowany został poczęstunek. Po części oficjalnej odbyło się spotkanie wolontariuszy hospicyjnych. Wolontariusze otrzymali podziękowania za swoja posługę wśród osób chorych oraz słodkie upominki (poczęstunek).

Historia Hospicjum w Chorzowie
hospicjum